Uppsägning av befintliga arbetstagare för att bereda plats åt nyanställd

FRÅGA
Hej , om ej ledig tjänst finns vid 721:a dagen för en då konverterad vikarie så måste företaget anställa denne ändå tillsvidare om jag förstår rätt. Men enligt min chef kan nån av oss fast personal sägas upp i såfall för att de är tvungna att anställa den konverterade . Man kan väl inte nyanställa nån och avskeda fast personal ?Låter galet..
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


En arbetsgivare kan mycket riktigt inte tvinga en tillsvidareanställd med längre anställningstid att lämna sitt arbete för att bereda plats åt en senare anställd annat än om detta överenskommes med facket vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist eller om den senare anställde är den ende som har erforderliga kvalifikationer för kvarvarande uppgifter vid uppsägning av sagda skäl (se 7 och 22 §§ lagen om anställningsskydd). Eftersom det här inte är fullt möjligt att avgöra hur arbetsgivaren agerat och vilka skäl som åberopats är det uppenbarligen inte möjligt att uttala sig ifråga om lovligheten av arbetsgivarens agerande.


Vad gäller frågan om "konvertering" (antar att en automatisk övergång till tillsvidareanställning är vad som avses) bör förtydligas att sådan sker per automatik efter det att arbetstagaren varit anställd som vikarie mer än två år under en femårsperiod (se 5 § 2 st. lagen om anställningsskydd). Det formella upprättandet av en avtalshandling av vilken detta framgår är således utan betydelse eftersom någon ny anställning därigenom inte uppkommer. Likt det mesta i lagen om anställningsskydd är det emellertid möjligt att genom kollektivavtal avvika från berörd ordning (se 2 § lagen om anställningsskydd), likväl som det bör noteras att någon automatisk övergång inte sker om den vikarierande haft en otillåten tidsbegränsning (jfr. 36 § lagen om anställningsskydd). Det kan därför inte uteslutas att nyanställning måste ske, vilket dock inte skulle försätta er i en sämre position om reglerna avseende företrädesrätt till återanställning blir tillämpliga (se 25 § lagen om anställningsskydd).


Arbetsgivaren har alltså relativt små möjligheter att fritt välja sin personal i en situation som den förevarande eftersom turordningsreglerna samt reglerna om företrädesrätt till återanställning prioriterar de längst anställdas position framför nyanställdas och arbetssökandes. Förutsatt att det ej är fråga om arbetsbrist i kombination med en avsaknad av kvalifikationer för kvarvarande arbetsuppgifter bör ni därför sitta relativt säkert om inte arbetsgivaren varit alltför kreativ.


Önskas vidare hjälp i ärendet är du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn: 08-533 300 04) eller e-post: info@lawline.se.


Lagen om anställningsskydd finner du här.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82783)