Uppsägning av arbetstagare och innehållande av lön

FRÅGA
Jag har jobbat på en restaurang i lite över 3 veckor. Ej blivit erbjuden någonting att skriva på på papper. Bara fått muntligt höra vad jag ska ha i lön. Ej fått veta någon uppsägningstid. Fick nu ett nytt jobb och sa upp mig. Har han rätt till att i efterhand berätta för mig att jag har två veckors uppsägningstid? Han uppträdde nämligen aggressivt och oprofessionellt när jag berättade att jag ville sluta, vilket fick mig att inte vilja gå tillbaka en enda dag till. Har vi ett avtal, som jag bryter mot om jag ej går tillbaks? Kan han innehålla min innestående lön? I slutet av vårat samtal tyckte han att jag agerat mycket dumt och sa att jag får sluta vilken dag jag vill.
SVAR

Hej, och tack för din fråga!

Ett anställningsavtal gäller enligt 4 § Lag om anställningsskydd, LAS, som huvudregel tills vidare. Ett anställningsavtal kan också ingås formlöst, dvs det krävs inte att ni har skrivit på någonting för att du ska anses ha ingått ett avtal. Ni har därför haft ett anställningsavtal.
I 6c § anges att senast en månad efter det att arbetstagaren, dvs Du, har börjat arbeta ska arbetsgivaren lämna skriftlig information till dig om alla villkor som är av väsentlig betydelse för anställningsavtalet eller anställningsförhållandet. Informationen ska innehålla uppgifter om lön och uppsägningstid. Detta är dock endast en ordningsföreskrift som kunnat berättiga dig till ersättning.

Som arbetstagare har du när som helst rätt att säga upp ditt anställningsavtal, förutsatt att det gäller tillsvidare. I 11 § anges dock att för både arbetsgivare och arbetstagare gäller en minsta uppsägningstid om en månad. I 4 § st 2 anges dock att en arbetstagare får med omedelbar verkan frånträda sin anställning, om arbetsgivaren i väsentlig mån har åsidosatt sina åligganden mot arbetstagaren. Utifrån dina uppgifter är det svårt att säga att arbetsgivaren skulle ha kunnat i väsentlig mån ha åsidosatt sina åligganden. Ifall du som arbetstagare inte beaktar uppsägningstiden i 11 § kan du bli skadeståndsskyldig gentemot din arbetsgivare i enlighet med 38 §. För denna skadeståndsskyldighet kan din arbetsgivare ha rätt att innehålla din lön enligt Lag om arbetsgivares kvittningsrätt. Han har dock inte rätt att använda innehållandet av lönen som ett påtryckningsmedel.

Med vänlig hälsning,

Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1564)
2020-07-05 Vilken uppsägningstid gäller, det som står i lagen eller på kollektivavtalet?
2020-06-30 Bruten lojalitetsplikt som lett till avsked
2020-06-30 Uppsägningstid
2020-06-30 Skälig grund för avsked

Alla besvarade frågor (81746)