Uppsägning av arbetstagare och efterföljande inhyrning av desamma

FRÅGA
Går det att säga upp lagerpersonal pga av arbetsbrist och istället hyra in personal - med motiveringen att få en stabilitet i företaget eftersom det är hög frånvaro på anställd personal idag. Går det sedan att hyra in en av de två som man sagt upp via ett annat bolag?Tack på förhand!
SVAR

Hej!


Tack för din fråga!


Eftersom arbetsgivaren som utgångspunkt har rätt att bestämma hur verksamheten skall organiseras äger denne avgöra hur företagets personalbehov skall tillfredsställas, varför eventuella uppsägningar som följer av en driftsinskränkning som huvudregel anses sakligt grundande (arbetsbrist uppstår då tjänster dras in) (se 7 § lagen om anställningsskydd). Om driftsinskränkningen och den arbetsbrist som föranleds därav däremot inte utgör det verkliga skälet för uppsägningen (s.k. fingerad arbetsbrist), kan denna begäras ogiltigförklarad givet att saklig grund för uppsägning då saknas samt att preskriptionstiden inte försuttits (jfr. 34 och 40 §§ ovannämnda lag).


Att arbetsgivaren motiverar sitt beslut med påståenden om att en högre stabilitet och lägre sjukfrånvaro behöver uppnås måste inte nödvändigtvis betyda att detta fattats i syfte att kringgå de regler som annars hade gällt för uppsägning p.g.a. personliga skäl, men kan förstås tala för att så varit fallet om endast några enstaka arbetstagare berörts av förändringen eller det annars kan göras sannolikt att det verkliga skälet hänfört sig till arbetsgivarnas person.


Föreligger en situation i vilken det gjorts sannolikt att arbetsbristen i själva verket är fingerad skall en mer ingående bedömning av den påstådda arbetsbristen företas, varvid de företagsekonomiska skälen granskas i syfte att utreda om beslutet hade fattats även om den ovidkommande omständighet som kunnat konstateras inte hade förelegat. Eventuell ovisshet vid den slutgiltiga bedömningen går ut över arbetsgivaren.


Vad beträffar den efterföljande inhyrningen av de tidigare anställda finns ej mycket att tillägga då inhyrning som sådan inte är förbjuden. Att arbetsgivaren väljer att hyra in personal som tidigare varit anställda i företaget talar dock emot att uppsägningarna skulle ha motiverats av någon ovidkommande omständighet eftersom de berörda arbetstagarna kvarstannar i organisationen.


Sammanfattningsvis synes arbetsgivaren således ha rätt att företa den berörda omorganisationen, varför det snarast bör undersökas om relevanta procedurregler efterföljts, vilket förstås inte kan göras utifrån den begränsade information som givits.


Lagen om anställningsskydd finns här att läsa i dess helhet.
Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82638)