UPPSÄGNING PÅ GRUND AV VAB OCH SJUKDOM

FRÅGA
Jag har en fråga angående uppsägning. Det är så att jag blev uppsagd från jobbet pgv vab och sjukdom (mig själv) och assistentbolaget jag jobbade för säger till mig att jag självklart inte ska bli drabbad för att jag har varit hemma med vab så självklart får jag använda dom som referens om så behövs. Men som jag har förstått så får man ej säga upp någon pgv sånt? Eller har jag fel? Är tyvärr inte med i facket heller så kan inte vända mig till dom. Tycker bara att det är väldigt konstigt att "chefen" som ringer själv säger att det är pgv det. Finns det något jag kan göra? Vill inte vara kvar och jobba där men känner mig inte så bra behandlad. Mvh
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Möjligheten för en arbetsgivare att säga upp en person beror dels på vilken anställningsform personen har, dels på grunden till uppsägningen. Huvudregeln enligt 4 § Lagen (1982:80) om anställningsskydd (LAS) är att en anställning ska gälla tills vidare, men till detta finns givetvis undantag. Ett sådant undantag är om en person har en tidsbegränsad anställning, allmän visstidsanställning, i enlighet med 5 § LAS. Om en person har en allmän visstidsanställning ska anställningen anses vara avslutad när avtalsperioden i anställningsavtalet löper ut. Jag har i min bedömning nedan utgått från huvudregeln om tillsvidareanställning.

Tillsvidareanställning

Om en person är anställd tillsvidare behöver arbetsgivaren saklig grund för att säga upp arbetstagaren. Saklig grund kan vara antingen arbetsbrist (verksamhetsrelaterat) eller personliga skäl (relaterat till arbetstagaren), 7 § LAS. Dessutom krävs det att personen som sägs upp dels har blivit otvetydigt medvetandegjord (om personen sägs upp av personliga skäl) om beteendet som föranleder uppsägningen så personen haft möjlighet att ändra sitt beteende, dels att arbetsgivaren fullgjort sin omplaceringsskyldighet (både vid uppsägning på grund av arbetsbrist och personliga skäl).

Sjukdom

Sjukdom, eller frånvaro på grund av andra anledningar, som grund till uppsägning tillhör kategorin personliga skäl. Sjukdom i sig är inte saklig grund för uppsägning. Om sjukdom leder till misskötsel på arbetet har arbetsgivaren dessutom ett rehabiliteringsansvar, vilket indirekt är ett förstärkt skydd för arbetstagarens anställning.

VAB

Vård av barn regleras i Föräldraledighetslagen (1995:584). Arbetstagare har rätt att vara lediga för vård av bar, 3 §. Det är således inte en omständighet som får ligga till grund för uppsägning.

Sammanfattning och vad du har möjlighet att göra

Uppsägning på grund av ovan nämnda anledningar tillhör kategorin uppsägning på grund av personliga skäl. Det krävs då att du som arbetstagare blivit otvetydigt medvetandegjord av arbetsgivaren om att de anser att det är misskötsel och gett dig tid att ändra det beteende som de anser är misskötsel. Dessutom måste arbetsgivaren uppfylla sitt rehabiliteringsansvar och sin omplaceringsskyldighet. Kan de inte visa att de gjort det är det en felaktig uppsägning.

Noterbart är även att det finns formkrav för hur en uppsägning ska gå till. Din arbetsgivare måste varsla dig minst två veckor innan uppsägningen sker. Om arbetsgivaren underrättas inom en vecka från det att du blivit varslad om att du begär överläggning har de en skyldighet att ha överläggning med dig, 31 § LAS.

Blir du sedan uppsagd är det viktigt att veta att uppsägningen ska vara skriftlig och innehålla uppgifter om bland annat ogiltighetstalan, 8 § LAS.

Om en arbetstagare anser att en uppsägning är felaktig har hen möjlighet att väcka antingen en ogiltighetstalan eller en skadeståndstalan vid behörig tingsrätt. Noterbart är att skadestånd kan utgå även vid en ogiltighetstalan. Om du önskar väcka en ogiltighetstalan har du två veckor på dig från det att du mottog uppsägningen att underrätta din arbetsgivare om att du kommer väcka talan, om den skriftliga uppsägningen innehållit uppgift om ogiltighetstalan. Om uppsägningen inte gjort det har du två veckor efter att anställningen upphört att underrätta arbetsgivaren om detta. Du har sedan ytterligare två veckor på dig att väcka talan, se 40 § LAS. Om du vill väcka skadeståndstalan vid tingsrätten har du istället fyra månader på dig att underrätta arbetsgivaren om att du avser väcka skadeståndstalan, och därefter ytterligare fyra månader på dig att väcka talan vid behörig tingsrätt, 41 § LAS.

Avslutningsvis kan det vara viktigt att veta att du, om domstolen anser att det är en felaktig uppsägning, kan få både ett ekonomiskt skadestånd för den ekonomiska förlust du lidit av att förlora jobbet samt ett allmänt skadestånd för den kränkning som den felaktiga uppsägningen inneburit, 38 och 39 §§ LAS.

För det fall att du har en annan anställningsform än tillsvidareanställning kan du givetvis också stämma vid domstol.

Jag hoppas att detta gett dig svar på dina frågor och önskar dig lycka till!

Elin Persson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1924)
2022-01-23 Kan man avstängas om man inte är vaccinerad mot covid?
2022-01-23 Är uppsägningen av mig giltig när verksamheten jag jobbat i övergår till en ny arbetsgivare?
2022-01-23 Uppsägningstid vid provanställning
2022-01-22 Kan man förlänga en provanställning mer än 6 månader?

Alla besvarade frågor (98573)