Uppsägning

FRÅGA
Hur lång är uppsägningstiden från heltid till deltid? Det är arbetsgivaren som har tvingat mej till detta.Jag är 64 år och jobbat i företaget i 14 år.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Vad som gäller i förhållandet mellan arbetstagare och arbetsgivare finner du i Lag (1982:80) om anställningsskydd.

Eftersom du arbetat så länge på företaget så har du ett anställningsavtal som gäller tills vidare, med andra ord en fast anställning. En sådan anställning utgör ett avtalsförhållande mellan dig och arbetsgivaren på så sätt att du ställer din arbetskraft till förfogande mot att arbetsgivaren i gengäld ger dig lön, vilket regleras i anställningsavtalet. Villkoren i anställningsavtalet kan enbart ändras genom att båda avtalsparter, arbetsgivare och arbetstagare, samtycker till förändringen. Om en arbetsgivare ensidigt omvandlar en heltidstjänst till en deltidstjänst innebär detta att arbetsgivaren ensidigt ändrar arbetsvillkoren vilket utgör ett avtalsbrott och kan jämställas med ett skiljande från anställningen. En ändring av anställningsvillkoren får enbart ske då samtycket från både arbetsgivare och arbetstagare föreligger. Avtalsfriheten mellan arbetsgivare och arbetstagare om att ändra arbetsvillkoren kan dock vara begränsad på grund av kollektivavtal. En arbetsgivare och en arbetstagare som är bundna av kollektivavtal kan inte med bindande verkan träffa en överenskommelse som strider mot avtalet.

Din arbetsgivare får alltså inte tvinga dig att gå ner från heltid till deltid. Samtycker inte du till detta så kan arbetsgivaren istället säga upp dig helt och hållet i kombination med erbjudande om anställning på förändrade villkor eller omfattning. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste dock vara sakligt grundad enligt LAS 7 §. En uppsägning kan antingen bero på arbetsbrist eller personliga skäl. Vad som utgör sakliga skäl kan variera mycket och det är svårt att ge något generellt svar. Vid uppsägning på grund av arbetsbrist är arbetsgivaren skyldig att uppge skälen för uppsägningen. En uppsägning på grund av arbetsbrist godtas normalt enligt arbetsdomstolens praxis. Dock har arbetsgivaren en omplaceringsskyldighet och saklig grund föreligger aldrig om inte arbetsgivaren iakttagit denna.

En uppsägning innebär inte att anställningsavtalet avslutas omedelbart utan du har som arbetstagare rätt till en viss uppsägningstid enligt LAS 11 § samt rätt till lön och andra anställningsförmåner.

Viktigt i sammanhanget är även att du har rätt att arbeta fram till dess att du är 67 år, LAS 32a §. Din arbetsgivare har inte rätt att säga upp dig eller tvinga dig att gå ned i tid tidigare än detta enbart för att du är för gammal. När du väl fyllt 67 år har du dock inte samma anställningsskydd längre.

Så sammanfattningsvis kan alltså arbetsgivaren inte tvinga dig att gå ned från heltid till deltid, detta är att jämställa med en uppsägning. Om arbetsgivaren har sagt upp dig utan saklig grund kan arbetsgivaren bli skadeståndsskyldig enligt LAS 38 §. Vad du kan göra är att vända dig till ditt fackförbund, om du är medlem i ett sådant, så kan de ge dig vidare råd hur de bedömer din situation och hur du skall gå tillväga för att tillvarata dina rättigheter. Arbetsgivaren har skyldighet att förhandla med facket i situationer som rör uppsägning på grund av personliga skäl, LAS 30 §.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vänliga hälsningar

Kristina Svensson
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll