Uppsagd pga. personliga skäl

FRÅGA
HejMin dotter fick jobb på ett café i början på veckan. Idag blev hon hemskickad pga fel tröja. Sedan ringde de och sa att hon fick sparken. Tyvärr har de dragit ut på att skicka henne anställningsavtal, men hon finns med i deras system. Kan man bara säga upp någon på detta sätta, utan att personen först får en tillsägelse om vad som är fel och chans till ändring? Hon förstod att tröjan var fel när de påpekade det för henne. Hälsningar
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Först kan jag börja med att säga att det inte finns något formkrav på ett anställningsavtal, varför det kan ingås både muntligen och skriftligen. Sedan är det såklart av stort värde ur bevissynpunkt att ha ett skriftligt anställningsavtal, men rent juridiskt spelar det ingen roll. Dock ska arbetsgivaren se till att lämna ut information till arbetstagaren med viktig information om anställningen senast en månad efter anställningen ingicks, men detta är inte samma sak som ett anställningsavtal i sig, se 6 c § lagen om anställningsskydd (LAS). Att din dotter inte har fått sin anställningsavtal spelar därför i sig ingen roll ur en arbetsrättslig synpunkt.

Beroende på vilken typ av anställning din dotter hade på cafét så är det lika olika regler som gäller. Jag kommer därför att besvara din fråga utifrån tre olika typer av anställningsformer; tillsvidareanställning, tidsbegränsad anställning eller provanställning.

Tillsvidareanställning

Denna anställningsform kallas även för "fast anställning" och regleras i 4 § LAS. Huvudregeln är att en anställning ska vara just tillsvidare om inget annat avtalats. Om din dotter och hennes arbetsgivare inte avtalade om någon särskild typ av anställning är det således denna typ som ska gälla för henne. För att en arbetsgivare ska kunna säga upp en tillsvidareanställning måste det föreligga saklig grund, antingen grundat i personliga skäl eller arbetsbrist, 7 § LAS. Med personliga skäl avses sådant som är hänförliga till arbetstagarens person och med arbetsbrist avses verksamhetsrelaterade grunder, exempelvis om företaget inte längre har råd att ha kvar en arbetstagare. Utifrån din fråga verkar det dock som att din dotter har blivit uppsagd pga. personliga skäl. Att missköta sig på arbetsplatsen kan utgöra saklig grund och alltså vara ett godtagbart skäl för uppsägning. Även mindre allvarliga förseelser, såsom sena ankomster, kan utgöra tillräcklig grund för uppsägning om förseelserna upprepas efter det att arbetsgivaren klarlagt att beteendet inte tolereras (se t.ex. AD 2000 nr 12). Utifrån din fråga framgår det att din dotter har blivit uppsagd eftersom hon av misstag hade på sig "fel tröja" på jobbet, detta är enligt mig inte en sådan saklig grund för uppsägning som är godtagbar enligt AD:s praxis. Det krävs grövre misskötsamhet eller i vart fall upprepade företeelser där arbetsgivaren klargjort att ett sådant beteende inte tolereras på arbetsplatsen.

Om din dotter inte har fått komma tillbaka till arbetsplatsen efter att hon "fick sparken" och jobba under sin uppsägningstid kan det liknas vid avsked, vilket kräver ännu starkare grunder än för en vanlig uppsägning, se 18 § LAS.

Enligt 34 och 35 §§ LAS ska en uppsägning som saknar saklig grund eller ett avsked med grunder som inte ens skulle räckt till för en giltig uppsägning, förklaras ogiltig på yrkande av arbetstagaren. Arbetsgivaren kan även bli tvungen att betala skadestånd enligt 38 § LAS.

Tidsbegränsad anställning

Det finns flera olika typer av tillåtna tidsbegränsade anställningar, de regleras i 5 § LAS. Den vanligaste och lättast att använda för arbetsgivaren är allmän visstidsanställning (ALVA), då krävs det inget särskilt för att arbetsgivaren ska få tidsbegränsa anställningen. Till skillnad från vikariat som exempelvis kännetecknas av att anställningen består så länge tjänstens ordinarie innehavare är ledig eller – om denne frånträtt tjänsten – intill dess tjänsten blir besatt med ordinarie innehavare. Utgångspunkten i en tidsbegränsad anställning är att den inte går att säga upp innan tiden har löpt ut, om parterna inte har avtalat om annat, 4 § 2 st. LAS.

Sanktionerna blir då samma som ovan, se 34, 35 och 38 §§ LAS.

Provanställning

Denna typ av anställning är vanlig vid nyanställningar eftersom den i princip kan sägas upp närsomhelst utan att det krävs någon egentlig anledning, se 6 § LAS. Dock får en provanställning endast vara under max sex månader, detta för att arbetsgivaren ska ges tillfälle att prova arbetstagaren för att se om denne fungerar på arbetsplatsen. Utgångspunkten är som sagt att en provanställning kan sägas upp i förtid utan att det krävs saklig grund eller liknande, dock om parterna har avtalat om något annat gäller det istället.

Om din dotter hade en provanställning så kan hon troligtvis inte göra något i denna situation, arbetsgivaren är i sin fulla rätt att avbryta provanställningen i förtid och han/hon behöver inte ange några skäl för detta. Dock kan detta angripas om det exempelvis föreligger grund för diskriminering enligt diskrimineringslagen, eller om arbetsgivaren har gjort sig skyldig till föreningsrättskränkning enligt 8 § MBL. Det framgår inte av frågan huruvida detta är fallet eller inte, varför det är svårt för mig att i detta svar gå vidare i ett sådant resonemang.

Sammanfattning

Om din dotter hade en tillsvidareanställning eller tidsbegränsad anställning så utgör detta med största sannolikt en ogiltig uppsägning eftersom att ha på sig fel tröja en dag på jobbet knappast utgör sådan saklig grund som krävs. Uppsägningen bör därför förklaras ogiltig och arbetsgivaren ska erlägga skadestånd till din dotter. Däremot om din dotter hade en provanställning så blir det svårare att angripa åtgärden, arbetsgivaren har rätt att avbryta provanställningen i förtid så länge din dotter och hennes arbetsgivare inte avtalade om något annat.

Jag råder dig och din dotter att ni tar kontakt med facket (om din dotter är fackligt ansluten) så kan de hjälpa er att driva en eventuell process mot din dotters arbetsgivare. Annars är ni mer än välkomna att kontakta oss vidare på info@lawline.se eller på telefon: 08-533 300 04, öppettider: mån-ons kl. 10.00−16.00.

Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till i detta ärende!

Med vänliga hälsningar,

Zorba Hållsten
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1635)
2020-11-18 Uppsägning under pågående korttidsarbete
2020-11-14 uppsagd utan saklig grund vid arbetsbrist?
2020-11-14 Hur kommer ett anställningsavtal tillstånd?
2020-11-14 Vad kan en arbetstagare göra åt ett plötsligt avsked på jobbet och dåligt bemötande av sin chef?

Alla besvarade frågor (86383)