Uppsagd pga sjukanmälan - saklig grund?

Hej! Jag är anställd på ett städföretag sedan hösten 2011eller var det till för några dagar sen. Jag pratade med arb.giv. och sjukanmälde mig en måndag, sen pratade vi igen på tisdag och jag var fortfarande dålig och på onsdagen får jag ett SMS om att jag är uppsagd med omedelbar verkan?! Jag förstod ingenting och ringde till arb.giv. direkt men ingen svarade. Sen hörde arb.giv.av sig och vi träffades eftersom de ville att jag skulle skriva på några papper. Jag ville veta orsaken till uppsägningen och fick höra att jag inte hört av mig "på onsdagen". Jag skrev inte på några papper för jag ville kolla med Arbetsförmedlingen (AF) först eftersom jag blev anställd på företaget via dem. För bara 4 veckor sedan hade vi tre partsmöte där arb.giv. var nöjd med mig, det var inga anmärkningar eller konstigheter så avtalet förlängdes. Och så hände det här? Jag förväntade mig att arb.giv.skulle höra av sig och att jag skulle skriva på något. De har inte hört av sig och nu har 10 dagar gått och jag mår jättedåligt. AF handläggaren har fått ett mail från arb.giv. vilket jag inte fått ta del av. När jag pratade med handlägg. framkom att SMS:et verkar gälla som uppsägning, och de menar att det blev en muntlig uppsägning och att arb.giv. uppgett att jag skulle ha fått varningar tidigare (vilket inte stämmer)? Och det finns inget skriftligt.. Kan de göra så? Jag läste lite om att man kan yrka och ogiltighetsförklara uppsägningen inom 2 veckor? Är det nåt för att vinna lite tid? Jag tycker inte att det har gått rätt till ! Hur går jag till väga? Jag är inte med i facket, Vad gäller? Tack...

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledningsvis vill jag poängtera att jag inte kan ge dig något säkert svar på din fråga men jag kan redogöra för en del av de rättigheter som du har.

Jag vet inte om du har en tillsvidareanställning (i vardagliga termer ”fast jobb”) eller en tidsbegränsad anställning. En tidsbegränsad anställning upphör utan föregående uppsägning vid anställningstidens utgång eller när arbetet är slutfört. Detta är under förutsättning att ni inte har avtalat om att det ska gå att säga upp den tidsbegränsade anställningen enligt 4§ lagen om anställningsskydd (LAS). Med andra ord går det som huvudregel inte att säga upp en tidsbegränsad anställning i förtid varför uppsägningen i så fall inte är giltig men skulle ni ha avtalat om att det går så krävs saklig grund. För den fortsatta framställningen kommer jag att utgå ifrån att du har en tillsvidareanställning.

En tillsvidareanställning kan sägas upp av arbetsgivaren för att upphöra efter en viss uppsägningstid enligt 4§ LAS. Dock krävs det saklig grund för att en arbetsgivare ska kunna säga upp en arbetstagare enligt 7§ 1 st. LAS. Din arbetsgivare har ”sagt upp dig med omedelbar verkan”, vilket kan vara att likställa med ett avskedande enligt 18§ LAS. För att arbetsgivaren ska kunna avskeda en arbetstagare krävs att arbetstagaren har grovt åsidosatt sina åligganden gentemot arbetsgivaren. Ett exempel på detta kan vara om arbetstagaren har begått brott riktat mot arbetsgivaren eller arbetskamrater eller grova fall av arbets- och ordervägran. Detta utgör normalt grund för avskedande. Att sjukanmäla sig är inte grund för avsked enligt 18§ LAS.

Enligt 35§ LAS så förklaras inte ett avskedande ogiltigt om skälen visserligen varit otillräckliga för ett avskedande men det skulle ha räckt för en uppsägning. För att en uppsägning ska vara giltig krävs som sagt saklig grund och då måste b.la. tre kriterier vara uppfyllda. Dessa är misskötsel, medvetenhet och skada.

Misskötsel kan vara att arbetstagaren missköter någon eller några av sina skyldigheter enligt dennes anställningsavtal. Dock är enstaka tillfällen av misskötsamhet sällan grund för uppsägning. Exempel på misskötsamhet kan vara lindriga fall av arbets- och ordervägran, olovlig frånvaro, slarvighet, bristande duglighet eller kränkande beteende.

Det kan även tilläggas att enligt ett rättsfall från arbetsdomstolen (2001:1) är huvudregeln att nedsatt arbetsförmåga på grund av sjukdom eller skada inte som regel är saklig grund för uppsägning. Undantaget är om nedsättningen är så väsentlig att arbetstagaren inte kan utföra arbete av någon betydelse för arbetsgivaren. Att sjukanmäla sig är inte grund för uppsägning och även om det skulle vara så att du har sjukanmält dig utan att vara sjuk (detta skulle exempelvis kunna ses som arbetsvägran) så har jag svårt att se att detta skulle kunna utgöra saklig grund. Detta med tanke på att misskötsamhet som har skett vid ett enstaka tillfälle, vilket det verkar vara fråga om i det aktuella fallet, sällan utgör saklig grund för uppsägning. Inte heller det faktum att du inte hörde av dig på onsdagen kan rimligen ses som en tillräckligt allvarlig misskötsamhet så att det skulle kunna utgöra saklig grund för uppsägning.

Vidare måste arbetsgivaren ha gjort dig som arbetstagare medveten om att du eventuellt har misskött dig och vilka konsekvenser det kan få. Uppsägningen får alltså inte komma som en överraskning för arbetstagaren. Arbetsgivaren gör normalt sätt detta genom att ge arbetstagaren en skriftlig erinran där det b.la. kan framgå att ”Vi har noterat att Du har brutit mot Dina skyldigheter i anställningsavtalet genom att arbetsvägra och om du upprepar detta kan det ytterst leda till uppsägning”. Viktigt att påpeka är att det är arbetsgivaren som har den s.k. bevisbördan för att saklig grund för uppsägningen föreligger. Detta betyder att om arbetsgivaren inte kan bevisa att saklig grund föreligger, där det ingår för arbetsgivaren att bevisa att denne har gjort dig som arbetstagare medveten om eventuell misskötsamhet, så kan denne inte säga upp arbetstagaren. Enligt din berättelse så påstår arbetsgivaren att denne har gett dig muntliga påminnelser, vilka är svåra att bevisa.

Med skada menas att misskötseln måste ha någon form av betydelse för arbetsgivaren. Det är inte bara ekonomisk skada som omfattas av begreppet utan även försämrad arbetsmoral för övriga arbetstagare inkluderas. Ett exempel kan vara om en arbetstagare ständigt kommer försent till arbetet.

Dessutom måste en arbetsgivare ha uppfyllt sin omplaceringsskyldighet enligt 7§ 2 st. LAS. Detta innebär att arbetsgivaren måste försöka omplacera arbetstagaren hos sig till andra arbetsuppgifter för att saklig grund ska kunna föreligga.

Mot bakgrund av ovan och din berättelse så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha grund för avsked eller saklig grund för uppsägningen då alla kriterier inte verkar vara uppfyllda.

Arbetsgivaren ska även underrätta dig som arbetstagare, om denne vill säga upp dig, minst två veckor i förväg enligt 30§ LAS. Vidare ska uppsägning vara skriftlig och lämnas till dig som arbetstagare personligen. Det är tveksamt om kravet på skriftlighet är uppfyllt genom sms men även om det inte skulle vara uppfyllt så är enbart det kravet inte grund för att ogiltigförklara en uppsägning. Däremot kan du eventuellt få skadestånd för detta enligt 38§ LAS. Uppsägningen ska vidare innehålla dina rättigheter att begära uppsägningen ogiltig och möjligheten till att begära skadestånd enligt 8 och 10 §§ LAS.

Vill du yrka på ogiltighet så måste du meddela arbetsgivaren om detta inom två veckor från det att uppsägningen eller avskedandet skedde. Dock verkar det som att arbetsgivaren inte har meddelat dig om dina rättigheter att förklara avskedandet eller uppsägningen ogiltig varför du således har en månad på dig att yrka på ogiltighet enligt 40 § LAS. Det är du som arbetstagare som måste yrka på att uppsägningen eller avskedandet ska förklaras ogiltig enligt 34§ LAS. Du kan även få skadestånd enligt 38§ LAS för de lagbrott som din arbetsgivare eventuellt har begått mot dig. Ett exempel skulle kunna vara ogiltigt avskedande.

Det är svårt för mig att ge något säkert svar på din fråga då jag inte har tillräckligt med information men utifrån din beskrivning så verkar det osannolikt att arbetsgivaren skulle ha saklig grund för uppsägningen eller rätt att avskeda dig.

Eftersom att du inte är med i något fack så skulle jag rekommendera dig att kontakta en av våra arbetsrättsligt specialiserade jurister som vi samarbetar med så att de kan hjälpa dig.

Hoppas detta var svar på din fråga och lycka till!

Bestämmelserna i LAS hittar du här

Vänligen,

Mattias LiljebäckRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Arbetsrätt och Uppsägning och avskedande ? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”