Upprepad grov olovlig körning

2015-10-28 i Påföljder
FRÅGA
Hej, har en sambo som åkt dit för olovlig körning (möjligtvis grov?) tre/fyra gånger nu, under en period av 7 månader ungefär. Min fråga är om straffet blir längre eftersom han upprepat brottet, och vad för straff han kan få för detta?Mvh Orolig Sambo
SVAR

Tack för att du vänder dig till LawLine med din fråga!

I 3 § Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott stadgas att:

"För någon uppsåtligen körkortspliktigt fordon utan att vara berättigad att föra sådant fordon, dömes för olovlig körning till böter. Har han tidigare innehaft körkort som blivit återkallat eller har brottet skett vanemässigt eller är det eljest att anse som grovt, må dömas till fängelse i högst sex månader".

I ditt fall framgår det att han upprepande gånger har kört olovligt. Detta kan ses som grovt och även vanemässigt. Enligt brottets straffskala kan han då dömas till fängelse i högst sex månader.

Det är svårt för mig att säga vilket straff han kan få för detta men jag kan försöka förklara lite mer ingående vad rätten har att beakta.

Enligt 29 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) framgår att rätten, vid straffmätningen (bedömning av brottets svårhet), i skärpande riktning ska ta hänsyn till om den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Vid bedömningen ska bland annat följande beaktas:

- Vilken omfattning den tidigare brottsligheten har haft
- Vilken tid som förflutit mellan brotten
- Om den tidigare och nya brottsligheten är likartade

Det vi vet är att det handlar om en 7-månadersperiod och att brottsligheten är likartad (olovlig körning i alla fallen). Mycket tyder alltså på att straffmätningen ska göras i skärpande riktning, med andra ord till nackdel för din sambo.

I 30 kap. 4 § brottsbalken (1962:700) finns en presumtion mot fängelse, vilket innebär att man ska välja fängelse som påföljd i sista hand. I samma paragraf sägs det dock även att ett skäl för fängelse är att den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott. Tidigare brottslighet är alltså presumtionsbrytande och talar för att fängelse ska dömas ut.

Det kan tilläggas att rätten inte får beakta att den tilltalade tidigare har gjort sig skyldig till brott både i straffmätningen och i påföljdsvalet, utan endast i en av de.

Ytterligare information från oss på LawLine:

Statistik över påföljdspraxis gällande otillåten körning gör att man allmänt kan säga att i de fall böter inte anses tillräckligt ingripande som åtgärd är presumtionen för fängelse mycket stark. Normalt förekommer inte fängelse på kortare tid än en månad, då väljs istället villkorlig dom. Grov olovlig körning är dock ett av de brott där det ganska ofta förekommer fängelse på kortare tid än en månad (Borgeke, Sterzel, Studier rörande påföljdspraxis).

Jag hoppas att jag givit dig någorlunda mer kött på benen, trots att jag inte kunnat ge ett uttryckligt svar på vad din sambo kan komma att få för påföljd - den bedömningen lämnar jag till rätten. Du är välkommen tillbaka till oss på LawLine vid fler frågor.

Vänliga hälsningar,

Ni de Keiser
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1489)
2021-04-16 Får man prick i registret vid ringa narkotikabrott?
2021-04-16 Hur länge är pricken kvar i registret?
2021-04-16 Vad innebär villkorlig dom?
2021-04-15 Kan man få fotboja om man överskrider kontaktförbud?

Alla besvarade frågor (91260)