Uppkomsten av en koncern och skyldigheten att upprätta koncernredovisning

2016-03-28 i ASSOCIATIONSRÄTT
FRÅGA
Hej!Jag har ett AB. Nu vill jag köpa ett KB och har tänkt mig att mitt AB idag ska vara delägare och tänkte starta ett annat AB som en komplementär. Detta senare nya AB Ska ägas till 100% av mitt nuvarande AB. Blir mitt idag ägda AB en moder direkt eller måste jag skriva om bolagsordningen och lägga till Holdingbolag i namnet? Blir det per automatik en koncernredovisning som krävs då?
SVAR

Hej!

Tack för din fråga!

Ett koncernförhållande uppkommer per automatik då rekvisiten uppfylls, oavsett vilket firmanamn som används (se 1 kap. 4 § årsredovisningslagen). Kravet på koncernredovisning är emellertid försett med undantag för moderföretag vars överordnade företag (modeföretag) upprättar sådan redovisning omfattande samtliga underordnade företag, för moderföretag i mindre koncerner, för moderföretag vars dotterföretag ”såväl var för sig som tillsammans” är utan större betydelse (moderföretagets redovisning måste ändå ge en rättvisande bild) och för moderföretag som är hindrade från att utöva kontroll över ett dotterföretag, inte kan komma över behövlig information därom eller endast tillfälligt innehar andelar däri (se 7 kap. 2-3 a och 5 §§ årsredovisningslagen).

Vad beträffar ”mindre koncerner” framgår av 1 kap. 3 § 6 p. att en koncern som ej är större skall anses vara mindre. Innebörden av ”större koncern” anges i 7 p. (samma paragraf) vara en ”[koncern] där moderföretagets eller något av dotterföretagens överlåtbara värdepapper är upptagna till handel på en reglerad marknad eller en motsvarande marknad utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, [en koncern] där något av dotterföretagen är ett sådant företag som avses i 1 kap. 1 § lagen (1995:1559) om årsredovisning i kreditinstitut och värdepappersbolag eller 1 kap. 1 § lagen (1995:1560) om årsredovisning i försäkringsföretag, eller [en koncern] som uppfyller mer än ett av följande villkor:

a) medelantalet anställda i koncernen har under vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 50,

b) koncernföretagens redovisade balansomslutning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 40 miljoner kronor,

c) koncernföretagens redovisade nettoomsättning har för vart och ett av de två senaste räkenskapsåren uppgått till mer än 80 miljoner kronor.

Förhållandevis lättläst information om koncernredovisning finns även på Bolagsverkets hemsida.Vänligen,

Gustaf Wiklund
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (69)
2020-07-28 Vad kan göras om delägare i en samfällighet inte är samarbetsvillig?
2020-05-07 Får ett företag göra utdelningar om de tar emot stöd vid korttidspermittering?
2020-04-30 I vilken paragraf står residualrätt?
2020-02-28 Vem betalar bankens böter?

Alla besvarade frågor (82698)