Upphovsrätt och citat

Hej,

Vi har nyligen startat en firma för E-handel inom EU och vi har främst två saker vi undrar över.

Först och främst kommer vi använda oss av citat från personer (varav vissa historiska) för tryck på våra plagg. Vi undrar hur regler/lagar kring användning av citat ser ut när de kommer att användas i vinstsyfte.

Hur ser regler för detta ut inom EU/internationellt?

Med vänliga hälsningar,

S&S Clothing

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Din fråga är immaterialrättslig.

Allmänt om upphovsrätt och citat

För att upphovsrättslagen ska kunna tillämpas på citaten krävs att de aktuella citaten kan anses utgöra ett "verk" i lagens mening. Ett verk förutsätter så kallad verkshöjd, d.v.s. att verket ska vara resultat av en intellektuell skapande verksamhet som har sådan individuell särprägel att två personer, oberoende av varandra, rimligtvis inte skulle kunna åstadkomma exakt samma resultat. Även kortare partier av en längre text kan ha verkshöjd. Frågan om en viss text åtnjuter upphovsrättsskydd får avgöras för varje individuell text för sig.

Förutsatt att citaten i fråga uppfyller verkshöjd enligt 1 § upphovsrättslagen (URL) så är de i princip skyddade mot användning utan samtycke. För att uppnå verkshöjd måste citaten uppnå en viss särprägel/originalitet. Ifall det är fråga om "enkel" text där citatet inte uppnår verkshöjd så blir URL inte tillämplig.

Det finns ett undantag i 22 § URL som säger att citat får användas, så länge det stämmer överens med god sed och motiveras av ändamålet. För att ett citat ska få användas rätteligen måste det ske i ett lojalt syfte. Det är tillåtet att återge avsnitt ur annans verk inom ramen för ett eget självständigt arbete exempelvis som hjälpmedel för framställningen. Citatet kan då användas för att kritisera eller belysa det andra verket eller för att understryka det egna ställningstagandet eller ytterligare utveckla vad som sägs i det citerade. Bedömningen av hur långt ett citat kan vara utan att strida mot den här bestämmelsen görs med utgångspunkt i den sedvänja som redan utvecklat sig och den omfattning som motiveras av ändamålet och syftet med citatet. T.ex. anses det inte vara god sed att använda citat i reklam eftersom det då används för att framhäva sin egen produkt.

Skyddstiden för ett upphovsrättsligt skyddat verk löper under hela upphovsmannens/kvinnans livstid, samt 70 år efter det att upphovsmannen/kvinnan avlidit, 43 § URL. Efter att skyddstiden har gått ut får man använda verket fritt, även i kommersiella sammanhang. Det finns även vissa begränsningar i form av det så kallade titelskyddet i 50 § och klassikerskyddet i 51 § URL. Titelskyddet innebär att man inte får ge ut egna verk med en titel som kan förväxlas med ett redan offentliggjort verk eller under ett sådant namn som kan förväxlas med någon annan upphovsman. Klassikerskyddet innebär att man inte får återge ett verk på ett sätt som kränker den andliga odlingens intressen, bestämmelsen har dock aldrig tillämpats i praktiken.

Immaterialrätt i EU

Upphovsrättsliga verk skyddas i varje land separat, snarare än internationellt det sägs därför att upphovsrätt är begränsad territoriellt. Men eftersom det finns många internationella konventioner och traktat som reglerar upphovsrätt kan den ekonomiska och ideella rätten sägas vara harmoniserad till en hög grad. Skillnader gäller framför allt inskränkningar. Till exempel kan vissa användningar som är tillåtna i Sverige som exempelvis där upphovsmannens samtycke inte är nödvändigt, inte vara tillåtna i andra länder, även i andra EU medlemsstater. Skyddstiden för upphovsrättsligt skyddat verk på 70 år gäller i hela EU

Sammanfattning

Ni kan inte använda citat från kända personer i kommersiella sammanhang utan deras samtycke, förutsatt att citaten uppfyller kraven på verkshöjd och skyddstiden inte har gått ut. Vad gäller avlidna personer så gäller upphovsrätten i 70 år efter att personen har avlidit, efter det är det fritt fram att använda dennes citat. Observera dock att det ibland kan finnas förhöjt skydd för kända titlar och klassiker. Internationellt är det bäst att ta reda på vad som gäller i varje land separat gällande upphovsrättsligt skydd och undantag. Vi på Lawline sysslar enbart med svensk rätt.

Läs gärna NJA 1996 s 712

Hoppas detta besvarade din fråga! Om du vill anlita Lawline för ytterligare hjälp kan du mejla mig, jessica.konduk@lawline.se

Med vänlig hälsning,

Jessica KondukRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Kommersiell rätt och Immaterialrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”