Uppenbart oskäligt att utfärda kontrollavgift/parkeringsbot vid frusen framruta

Har de rätt att ge en parkeringsbot för att framrutan har frusit och de ej kan se parkeringsskiva på en parkeringsplats där man använder parkeringsskiva? Isåfall får ju alla som står på en parkering med parkeringsskiva böter så fort det snöat eller frusit. Måste de inte åtminstone göra en ansträngning med att skrapa ett litet hål som de kan titta igenom istället för att direkt ge böter?

Lawline svarar

Hej

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Lagen

Enligt 3 § lagen (1984:318) om kontrollavgift vid olovlig parkering (LKOP, se här) får kontrollavgift tas ut endast om parkeringsförbudet eller parkeringsvillkoren tydligt har tillkännagetts genom skyltning på platsen. Skyltningen skall utföras med vägmärken. Enligt undantagsregeln i 10 § LKOP får avgift däremot inte tas ut om det med hänsyn till omständigheterna i samband med den olovliga parkeringen skulle framstå som uppenbart oskäligt att ta ut kontrollavgift.

Tolkning av undantagsregeln

För att förstå 10 § LKOP och syftet bakom den, blickar vi tillbaka till år 1984 då lagen ursprungligen formades. På detta sätt vi kan utröna huruvida en viss omständighet, i detta fall frusen framruta, föranleder ogiltighet av en utfärdad kontrollavgift (så kallad parkeringsbot i vardagliga sammanhang). Departementschefen och dåvarande kommunikationsminister Curt Birger Boström hade i förarbetena till förevarande regel anfört följande.

"Enligt min mening bör avgift inte få tas ut om försummelsen berott av någon oförutsebar omständighet av mer än bagatellartad natur. Liksom utredningen anser jag att egen eller en nära anhörigs sjukdom är en sådan omständighet. Också andra situationer som den ansvarige inte kan påverka själv bör kunna vara skäl nog. Däremot anser jag inte att den som glömt att förete parkeringstillstånd utan vidare bör undgå avgift. Den ansvarige bör - om möjligt - förete någon form av bevis om anledningen till sin försumlighet." (prop. 1983/84:104, s. 21-22, se här)

Frusen framruta på bil

Parkeringsbot på en bil vars framruta är frusen är ogiltig såvida biljetten, tillståndet eller P-skivan enbart och direkt till följd av den frusna framrutan inte är märkbar utifrån. Situationen ligger under sådana omständigheter utanför bilägarens kontroll och omfattas därmed av undantaget enligt lagstiftaren.

Markägarens/parkeringsbolagets skyldigheter för att bevisa olovlig parkering

Markägaren/parkeringsbolaget har bevisbördan för att bilägaren inte erlagt biljett, haft erforderligt tillstånd eller P-skiva och därmed parkerat i strid med gällande parkeringsbestämmelser på området. Markägaren får alltså inte utfärda en parkeringsbot på bilar vars framruta är frusna, utan att på något sätt säkerställa att bilägarna faktiskt parkerat i strid med aktuella parkeringsbestämmelser. Markägaren och det parkeringsbolag som denne anställer för parkeringsövervakning, måste därför skrapa hela framrutan (givetvis på ett försiktigt sätt) och eventuellt de små sidorutorna från snö, is eller frost. Parkeringsbolaget kan inte bevisa en olovlig parkering enbart genom att skrapa ett litet hål någonstans på framrutan som du menar. Det räcker heller inte med att parkeringsvakten kan titta genom ett sådant hål, utan parkeringsvakter måste vid varje utfärdande av parkeringsbot ta tydliga bilder på hela framrutan och eventuella små sidorutor för att säkerställa bevisning av en olovlig parkering.

En bilägare eller ansvarig bilförare kan med framgång överklaga en kontrollavgift/parkeringsbot med brister av förevarande karaktär hela vägen till domstol och få den ogiltigförklarad på ovanstående grunder.

Nota bene: Reglerna i LKOP gäller enbart för parkering på privat mark. För parkering på allmän väg och plats gäller istället bestämmelserna i trafikförordningen och 27 § förvaltningslagen. Dessa regler medför emellertid samma rättsliga resonemang som ovan.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Vi på Lawline önskar dig också ett gott nytt år och god fortsättning!

Bästa hälsningar

Ahmet ErcinRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning