Uppehållstillstånd pga. anknytning trots tidigare brottslighet?

Kan en tidigare straffad och frigiven utländsk amerikansk medborgare , som är gift eller tillsammans med svensk medborgare invandra till Sverige utan problem? Vilka problem kan uppstå? Vad kan man göra om det blir problem?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Med invandra förutsätter jag i mitt svar att du menar få uppehållstillstånd. Tidigare brottslighet kan spela roll vid bedömningen av om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas, beroende på vad för slags brottslighet det rör sig om och vad för slags förhållande sökanden har till den svenska medborgaren (anknytningspersonen). Det spelar stor roll om sökanden är gift, sambo eller endast tillsammans med anknytningspersonen.

Jag börjar med att berätta vad som gäller vid äktenskap och samboskap. Enligt 5 kap. 3 § 1 stycket 1 punkten utlänningslagen (UtlL) ska uppehållstillstånd ges till en utlänning som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om inte annat följer av 17-17 b §§ i samma kapitel. Om personen är gift eller sambo med en svensk medborgare får enligt 17 a § uppehållstillstånd vägras bland annat om sökanden utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet. Allvaret i typen av brottet mot allmän ordning eller säkerhet som sökanden begått, eller faran som personen utgör, ska beaktas.

Nu går jag vidare till vad som gäller om det inte föreligger något äktenskap eller samboskap. Uppehållstillstånd får enligt 5 kap. 3 a § 1 stycket 1 punkten UtlL ges till en utlänning som har för avsikt att ingå ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst (en så kallad seriositetsprövning) och inte särskilda skäl talar emot att tillstånd ges. Enligt 17 § ska det vid prövningen särskilt beaktas om den sökande har gjort sig skyldig till brottslighet eller brottslighet i förening med annan misskötsamhet. För att tillstånd på grund av sökandens brottslighet ska kunna vägras ska det enligt förarbetena i princip finnas en lagakraftvunnen dom som avser fängelsestraff av inte allt för kort varaktighet. Straffets längd och gärningens art ska beaktas. Endast när brottslighet ligger på gränsen till vad som ensamt kan hindra uppehållstillstånd bör annan misskötsamhet vägas in, och det måste då gälla förhållanden som är otvetydigt konstaterade. De skäl som sökanden åberopas för uppehållstillstånd ska vägas mot de skäl som talar mot. Ju starkare skäl för, desto grövre misskötsamhet måste det föreligga för att tillstånd ska vägras.

Risken att sökandens tidigare brottslighet beaktas vid bedömningen av om uppehållstillstånd på grund av anknytning ska beviljas är alltså mycket lägre om personen är gift eller sambo med anknytningspersonen, jämfört med om personen har för avsikt att ingå ett sådant förhållande.

Hoppas att du har fått svar på din fråga!

Vänligen,

Josefine AndreassonRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000