Uppehållstillstånd på grund av anknytning för barn över 18 år

Jag har träffat en man som jag vill gifta mig med. Han bor nu i Iran, har tidigare bott i USA. OM han får uppehållstillstånd i Sverige när vi gifter oss, finns det då någon möjlighet för att två av hans barn över 18 år kan få uppehållstillstånd i Sverige. Mannen är rullstolsbunden och har idag mycket hjälp av barnen.

Lawline svarar

Hej och tack för din fråga!

Regler om uppehållstillstånd m.m. återfinns i utlänningslagen (2005:716), https://lagen.nu/2005:716. Uppehållstillstånd kan ges genom anknytning till en person som fått uppehållstillstånd i Sverige, på grund av EU:s familjeåterföreningsdirektiv. Det gör att familjer ska vara tillsammans i största möjliga mån, och detta är inkorporerat i utlänningslagen. Dock är din framtida makes barn över 18 år, och det är då svårare att få uppehållstillstånd på grund av anknytning eftersom beroendeförhållandet i familjen inte är lika utpräglat, och det finns ingen bestämmelse som säger att de ska få uppehållstillstånd på grund av anknytning, jfr 5 kap 3§ UtlL. 

Dock finns det en bestämmelse i 5 kap 3a§ UtlL som anger att uppehållstillstånd får ges om en utlänning på något annat sätt är nära anhörig med någon med uppehållstillstånd än vad som anges i 3§ om personerna ingick i samma hushåll och det finns ett särskilt beroendeförhållande som fanns redan i hemlandet. Observera att alla dessa rekvisit måste vara uppfyllda för att det ska bli tillämpligt och då får uppehållstillstånd beviljas. I prop. 1996/97:25 s.113 så angav lagstiftaren att det kan röra sig om ogifta hemmavarande barn över 18 år eller att föräldern tagits om hand av något barn i hemlandet. De säger också: "Gemensamt för de släktingar som kan komma i fråga för uppehållstillstånd på grund av tidigare hushållsgemenskap måste vidare vara att det också finns någon form av beroendeförhållande, som gör det svårt för släktingarna att leva åtskilda. Det innebär att det måste krävas att de levt i samma hushåll omedelbart före den härvarandes flyttning till Sverige och att ansökan om familjeåterförening görs relativt snart efter det att den härvarande bosatt sig här. Om dessa förutsättningar inte är uppfyllda torde det vara svårt att visa att något beroendeförhållande förelegat. Självfallet måste dock hänsyn tas till att praktiska svårigheter kan ha medfört att det inte varit möjligt för släktingen utomlands att ge in en ansökan om uppehållstillstånd omedelbart efter det att den härvarande bosatt sig här."

Utlänningsnämnden har också i ett vägledande beslut ansett att man ska väga in andra faktorer i bedömningen av beroendeförhållandet så som exempelvis släktskapet, sökandens civilstånd, ålder osv. Bevisbördan för att personerna levt i hushållsgemenskap ligger på sökanden.

För att summera finns det en god chans att din framtida makes barn kan få uppehållstillstånd om de levde tillsammans i hemlandet och din make var beroende av deras vård. Dock är det sökanden som måste visa att detta är uppfyllt och det resulterar endast i att Migrationsverket får bevilja uppehållstillstånd, de måste inte.

Hoppas du har fått svar!

Matilda HellströmRådgivare
Public question details image

Boka tid med jurist

Behöver du hjälp med ärenden relaterade till Offentlig rätt och Migrationsrätt? Våra duktiga jurister kan hjälpa dig!

Fyll i formuläret så svarar en av våra jurister dig inom 24 timmar. Juristen kommer att kontakta dig och ge dig ett tidsestimat och ett prisförslag för att hjälpa dig med att lösa ditt ärende

0 / 1000