Uppehållstillstånd

2020-12-21 i Migrationsrätt
FRÅGA
Om min sambo har ett tillfälligt uppehållstillstånd för ett år för att studera i sverige, får han då stanna kvar i sverige för att arbeta eller studera när det uppehållstillståndet går ut om vi varit ihop ca ett år men bara sambo i 4 månader? Innan han fick detta uppehållstillståndet bodde han och studerade i sverige i 4 år som flykting. Han har deltidsanställning och är ostraffad. Jag har heltids tillsvidareanställning och ekonomi att kunna försörja oss båda om så skulle behövas. Behöver han ansöka om någon ny sorts uppehållstillstånd eller kan han bli svensk medborgare? Eller borde vi gifta oss?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Det låter som att din sambo är kvalificerad dels för tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning (5 kap. 3 § utlänningslagen) och på grund av slutförda studier. Eventuellt kan han även vara kvalificerad för svenskt medborgarskap.

Tillfälligt uppehållstillstånd pga slutförda studier

Enligt 5 b kap. 8 § utlänningslagen ska en sökande som vid ansökningstillfället har ett uppehållstillstånd enligt 5 b kap. 3 § utlänningslagen (uppehållstillstånd för studier inom högre utbildning) beviljas ett uppehållstillstånd för en tid av ett år efter slutförda studier, om inte annat följer av lag och sökanden:

slutfört en högskoleutbildning och utbildningen avser studier som motsvarar minst två terminer (ett år), avser att söka arbete eller undersöka förutsättningarna för att bedriva näringsverksamhet här, och har ett examensbevis eller utbildningsbevis som avser den slutförda utbildningen.

För att beviljas ett sådant uppehållstillstånd krävs att personen kan försörja sig för tillståndstiden och har pengar för återresa, inte utgör ett hot mot allmän ordning osv (5 b kap. 9 § 1-4 p. utlänningslagen).

Detta är ett alternativ. Ett annat alternativ är tillfälligt uppehållstillstånd pga anknytning:

Tillfälligt uppehållstillstånd pga anknytning

I 5 kap. 3 § utlänningslagen finns förutsättningarna för när uppehållstillstånd ska ges på grund av anknytning. Det som blir aktuellt i det här fallet är uppehållstillstånd som ska ges till en sökande som är make eller sambo till någon som är bosatt eller som har beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige (5 kap. 3 § 1 p. utlänningslagen). Uppehållstillståndet ska gälla minst ett år.

För att stanna i Sverige behöver han ansöka om ytterligare uppehållstillstånd, antingen permanent eller tillfälligt. I och med att ni är sambos är tillfälligt uppehållstillstånd på grund av anknytning uppfyllt.

Huvudregeln är att en sökanden som vill ha uppehållstillstånd i Sverige ska ha ansökt om och beviljats ett sådant före inresan i landet (5 kap. 18 § utlänningslagen). Däremot finns undantag. Både ansökan om uppehållstillstånd när personen har ett uppehållstillstånd för studier enligt 5 kap. 10 § utlänningslagen (och slutfört 30 hp) samt om personen har stark anknytning till en person som är bosatt i Sverige och det inte skäligen kan krävas att personen reser till ett annat land för att ge in sin ansökan där gäller (5 kap. 18 § 9 punkten, 5 punkten utlänningslagen).

Permanent uppehållstillstånd om EES- medborgare

Den EES- medborgare som vistats lagligt i Sverige utan avbrott under minst fem år har rätt till permanent uppehållsrätt (3 a kap. 6 § utlänningslagen). Om sökanden är EES- medborgare kan permanent uppehållstillstånd vara gällande.

Svenskt medborgarskap

Kraven på vem som får bli svensk medborgare finns i lagen om svenskt medborgarskap. Enligt 11 § kan en sökande efter ansökan beviljas svenskt medborgarskap, om han eller hon har:

styrkt sin identitet, fyllt 18 årpermanent uppehållstillstånd i Sverige,hemvist här i landet sedan fem år, ochhaft och kan förväntas komma att ha ett hederligt levnadssätt.

I ert fall har han inte permanent uppehållstillstånd. Däremot finns undantag till kraven i 12 §.

Om kraven i 11 § inte är uppfyllda får sökanden ändå medborgarskap dels om sökanden är gift eller sambo med en svensk medborgare. Här finns däremot vidare krav för att undantaget ska gälla. Om sökanden haft hemvist i Sverige kortare tid än tre år gäller inte undantaget. Har sökanden varit bosatt i Sverige längre tid än tre år brukar kravet på sammanboende reduceras i motsvarande mån. Om sökanden exempelvis haft hemvist i Sverige i fyra år och bott sedan ett år med en svensk medborgare är det tillämpligt. I ert fall har sökande haft hemvist i Sverige i 5 år och sammanboende i 4 månader, och därmed torde undantagen vara tillämpliga.

Eventuellt kan alltså svenskt medborgarskap vara möjligt i det här fallet. Om inte har din sambo rätt till det gäller i vart fall tillfälligt uppehållstillstånd pga avslutade studier eller anknytning. Om sambon är EES- medborgare kan permanent uppehållstillstånd vara gällande.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Migrationsrätt (1160)
2021-04-22 Ofullständig fråga
2021-04-22 Föra dröjsmålstalan trots att intervju inte har hållits?
2021-04-22 Riskerar jag att bli utvisad om jag har begått ett brott?
2021-04-17 Uppehållstillstånd genom anknytning utan att lämna landet

Alla besvarade frågor (91429)