Uniform med hakkors på spex - vad säger lagen

2021-05-28 i STRAFFRÄTT
FRÅGA
Hej, det börjar närma sig spex i skolan då man vi ska klä ut oss och jag har ett stort intresse för historia samt andra världskriget och det tredje riket. Min fråga är då: enligt lag hade man kunnat bära en uniform där det förekommer två stycken hakkors och eventuellt en röd armbindelse med ännu ett hakkors? Jag kommer såklart även att läsa skolans policy gällande området men skulle gärna vilja veta var lagen stor gällande detta då det är återskapande och inte menat att användas för ett nazistiskt budskap. Tack!
SVAR

Hej, tack för din fråga!

Jag antar att du vill veta om din din uniform med symbolerna kan vara lagstridigt på något sätt.

Det som kan vara aktuellt är brottet het mot folkgrupp, 16 kap. 8 § Brottsbalken (Brb). Det finns inte mycket vägledande praxis kring var gränsen går i förhållande till hets mot folkgrupp, utan bedömningen görs i det enskilda fallet. Just hets mot folkgrupp är en brottstyp som är beroende av bedömningen i det enskilda fallet där omständigheterna väger stor betydelse.

Vad som gör ditt scenario lite svårare är att det handlar om "spex" som är ungefär en slags form av skådespel/utklädnad. Jag kommer beskriva rent generellt och försöka redogöra för det som kan vara till hjälp för att kunna ge dig ett svar!

Du talar om att du har ett stort intresse för andra världskriget, vilket kan skyddas av yttrandefriheten att uttrycka det, tankar åsikter och känslor, (Regeringsformen 2 kap. 1 § 1 p.). Denna rättighet är grundlagsskyddas och begränsas kan dock begränsas. Det har den gjorts genom att exempelvis kriminalisera just hets mot folkgrupp i Brb.

Het mot folkgrupp

Bestämmelsen tar upp några kriterier som behöver vara uppfyllda. Dessa är:

- att personen i fråga hotar eller uttrycker missaktning

- att detta sker mot en folkgrupp eller annan sådan grupp av personer med anspelning på ras, hudfärg, nationellt eller etiskt ursprung, trosbekännelse, sexuell läggning eller könsöverskridande identitet eller uttryck

- att detta sker genom uttalande eller i annat meddelande som sprids

Det finns ett avgörande från Högsta domstolen, NJA 1996 s. 577 där en man fälldes för hets mot folkgrupp för att ha burit märken på sin klädsel som har anknytning till nationalsocialistiska rörelser. Rättsfallet är tydligt kring hur vissa symboler i samband med en viss klädsel kan förstärka ett meddelande. Det som är avgörande i sådana mål är det är rekvisiten "meddelade" och som "sprids". Det behöver inte vara fråga om en text eller yttrande, utan symboler i samband med klädsel räcker. En jämförbar indirekt åsiktsyttring, kan vara bärande av symboler eller uppträdande i viss klädsel. Av betydelse är även hur omgivningen uppfattar det. Om symbolen och/eller klädseln ger en koppling till en viss åsiktsriktning, är det befogat att se detta som ett meddelande i lagens mening.

I RH 1997:28 ansågs bärande av armbindel med nazistiskt hakkors har i och för sig ansetts kunna innebära meddelande som avses i 16 kap. 8 § brottsbalken. Dock ogillades åtalet för hets mot folkgrupp har, då det inte visats att meddelandet spritts till mer än ett fåtal. Därför är även spridningen av meddelandet viktigt.

I ditt fall

Det går inte att säga med säkerhet om situationen du beskriver kan strida mot lag. Det finns som sagt inga tydliga vägledande avgöranden från högre instanser kring var gränsen går. Det finns fall där man klätt ut sig och friats från tingsrätten, men som tidigare sagt, är det en bedömning som görs i enskilda fallet och det är inte säkert att alla tingsrätter dömer likadant.

Så din klädsel kan komma att klassas som meddelande som avses enligt bestämmelsen, som även uttrycker missaktning mot en viss folkgrupp. Om du klär ut dig till i uniform med hakkors och röd armbindel förstärker ett sådant budskap. Det som kan göra att det inte skulle kunna vara hets mot folkgrupp är just själva spridningen och att det är "spex", samt att du säger att det är ett återskapande. Jag vet inte om ni kommer ta bilder etc. men om ni tar spexfoton kan det finnas risk att de sprids till ett större antal kretsar, kan det finnas en risk att det kan anses utgöra hets mot folkgrupp, men inte helt säkert.

Hoppas du fått svar på din fråga! Du är välkommen att ställa ytterligare frågor om något är oklart.

Anneli Alchahin
Fick du svar på din fråga?