Ungdomsrabatt vid narkotikabrott

2019-07-25 i Påföljder
FRÅGA
Hej Jag är tidigare ostraffad och har inget brottsregister. Jag är 19år och studerar. Samtidigt är jag åtalad för innehav utav kokain och mängden var 1,44g. Vad kan straffet vara om jag tidigare är ostraffad?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Narkotikabrott återfinns i Narkotikastrafflagen, NSL, 1 §. Det är i bestämmelsen angivet att det högsta straff som utdöms är två år och det lägsta är böter. Handlar det om ett mindre allvarligt brott, ett ringa brott enligt 2 § NSL, är det högsta straffet fängelse i sex månader och det lägsta är böter.

Vilken påföljd som utdöms beror på omständigheterna i det enskilda fallet, men den lägsta påföljden för narkotikabrott är böter. Hur mycket böter som döms ut bestäms utefter personens ekonomiska förhållanden.

För personer under 21 år stadgas i brottsbalken 29 kap 7 § att personens ålder särskilt ska beaktas vid straffmätning. Enligt nämnda bestämmelse får rätten döma till lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brottet. Det innebär att rätten får döma till ett lindrigare straff än vad som stadgas i respektive brottsbestämmelse.

Den så kallade ungdomsrabatten brukar se ut enligt följande:

18 år - 45-55 % straffnedsättning (= hälften av straffet)

19 år - 30-40 % straffnedsättning (= 2/3 av straffet)

20 år - 20-30 % straffnedsättning (= 3/4 av straffet)

Observera att modellen enbart utgör en riktlinje. Omständigheterna i det enskilda fallet kan föranleda en annan bedömning.

Vidare stadgas i brottsbalken 30 kap 5 § st. 2 att personer som fyllt 18 men inte fyllt 21 får dömas till fängelse endast om det med hänsyn till gärningens straffvärde eller annars finns särskilda skäl talar för det. Detta innebär att det råder en presumtion att inte döma till fängelse för personer som inte fyllt 21 år.

Att du är tidigare ostraffad kommer också att gynna dig i rättens påföljdsbestämning.

Domstolen prövar alltid omständigheterna i det enskilda fallet vid påföljdsval, varför jag inte kan ge sig ett exakt svar på din fråga. Jag kan dock säga att du inte behöver oroa dig över ett fängelsestraff. En trolig påföljd är enligt mig böter med villkorlig dom.

Vänligen,

Jennifer Embretsen
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Påföljder (1198)
2020-04-09 Straffmätning vid våldtäkt och olaga hot
2020-04-09 Försäkringsersättning dras av från skadestånd i brottmål
2020-04-04 Vilken preskriptionstid gäller för brott?
2020-04-04 Hur länge behöver man sitta i fängelse när man dömts till 1 år och 6 månader? Kan man få fotboja efter en viss tid?

Alla besvarade frågor (78794)