FrågaSTRAFFRÄTTPåföljder14/09/2014

Ung lagöverträdares påföljd vid straff

Hej! Jag är 20 år tidigare dömd för misshandel, rån Osv. jag är misstänkt för misshandel på 3 personer, efter att ha slagit 2 personer och skallat en person under ett slagsmål.

men även misstänkt för misshandel på 1 person där jag utdelade 1 slag. tillgrepp av fortskaffningsmedel och olovlig körning.

i dagsläget är min livssituation ordnad då jag bor på annan ort och pluggar.

vad kan jag få för straff för dessa brott? finns det nån möjlighet att slippa fängelse? spelar det någon roll om min livssituation är väldigt bra just nu? vad tar man i beaktning när man mäter upp straffet?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Regler om påföljder vid brott finns i Brottsbalkens (BrB) 30 kap.

Det är inte möjligt för någon annan än domarna att konstatera vilken påföljd du kommer att få, det beror i hög grad på hur brotten gick till och din personliga situation. På grund av detta kommer jag endast ge en översikt i hur påföljder bedöms vid flerfaldig brottslighet. 

Du skriver att du är misstänkt för två fall av misshandel. Vid bedömningen av misshandel finns tre grader; ringa misshandel, misshandel av normalgraden och grov misshandel. I praxis finns fall där endast ett utdelat slag har setts som ringa misshandel, men det beror på hur omständigheterna såg ut vid själva misshandeln. Vid bedömningen av om brottet är grovt ser man till om gärningen var livsfarlig, om gärningsmannen har tillfogat en svår kroppsskada eller allvarlig sjukdom eller annars visat särskild hänsynslöshet eller råhet.

Brottens straffskalor:

Ringa misshandel (Brb 3 kap 5 §): böter – fängelse 6 mån

Misshandel av normalgraden (BrB 3 kap 5§): böter – fängelse 2 år

Grov misshandel (BrB 3 kap 6 §): fängelse 1 – 6 år

Tillgrepp av fortskaffningsmedel (BrB 8 kap 7§): böter – fängelse 2 år

Olovlig körning (lag om straff för vissa trafikbrott 3 § https://lagen.nu/1951:649#P3S1) : böter – fängelse 6 mån

Domstolen gör en straffmätning där de försöker sammanställa vad du kan få för gemensamt straff för brotten. Eftersom du var under 21 år när du begick handlingarna får rätten döma till ett lindrigare straff än vad som är föreskrivet för brotten, se BrB 29 kap 7 §. Något som tyvärr talar emot en sådan lindring är att du inte är en förstagångsförbrytare, se BrB 29 kap 4 §. 

I Sverige vill man undvika att sätta människor i fängelse. I BrB 30 kap 4 § framgår det därför att rätten ska döma till lindrigare straff än fängelse om det är möjligt. Om domstolen alltså först kommer fram till att påföljden för dina gärningar är fängelse, ska de försöka se om det finns omständigheter som ändå talar för att fängelse inte blir aktuellt.

Sådana omständigheter är din låga ålder, om du försökt avhjälpa eller begränsa skadan, om du frivilligt anmält dig själv, eller om du blivit (eller om det finns skäl att anta att du kommer bli) avskedad eller uppsagd på grund av brottet. De omständigheter som nu berörts väger olika tungt från fall till fall.

I andra stycket finns omständigheter som talar mot en strafflindring. Det kan exempelvis vara att brottet var grovt eller att du har dömts till brott tidigare. Även brottslighetens ”art” kan tala för ett fängelsestraff. Exempelvis misshandel tillhör de brott vilkas art ofta motiverar att fängelse väljs som påföljd, om det inte är fråga om ringa brott.

De påföljder som finns är enligt BrB 1 kap 3 § böter, fängelse, villkorlig dom, skyddstillsyn och överlämnande till särskild vård.

Som skäl för villkorlig dom ska rätten beakta om det saknas särskild anledning att tro att du kommer att fortsätta med kriminell verksamhet. Eftersom du har ett ordnat liv idag ökar det din trovärdighet (under förutsättningen att du inte begått någon mer kriminell handling). Om du samtycker till samhällstjänst och rätten anses att en sådan föreskrift är lämplig med hänsyn till din person och övriga omständigheter, 30 kap. 7 § BrB är också det en möjlig påföljd. Se även 30 kap. 9 § BrB angående skyddstillsyn.

Brottsbalken hittar du https://lagen.nu/1962:700. 

Hoppas du fått svar på din fråga, tveka inte att höra av dig igen! 

Vänligen

Lawline RådgivareRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Påföljder? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo