Undvika uppsägning på grund av tillräckliga kvalifikationer för annan tjänst?

FRÅGA
Vid uppsägning av personal pga. att företaget går med förlust sen flera år och investerarna inte vill satsa mer pengar om inte företaget skär i kostnaderna. Turordning gäller, antalet anställda är 5 stycken. Men bland de tre sist anställda är det specialkompetens på 2.Företaget har 3 säljare en inne och två ute, en ekonomiansvarig och en lageransvarig. Lager är sist anställd sen kommer en utesäljare sen ekonomiansvarig. Kan de säga upp innesäljaren den 4 sist anställda då företaget gått över till digital order direkt från kunder och tjänsten är mindre behövd. Företaget kan inte vara utan lageransvarig eller ekonomiansvarig, innesäljaren har inte den kompetensen att ta deras platser, utesäljare kan innesäljaren inte bli heller då han saknar körkort. Är det lagligt att säga upp innesäljaren, den 4e sist anställda. Han går inte att omplacera till de andra tjänsterna.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Som jag tolkar frågan handlar den om möjligheterna att säga upp en arbetstagare på grund av arbetsbrist. Arbetsbristen beror på att företaget har ändrat sin verksamhetsinriktning genom att ha gått över till att hantera digitala ordrar direkt från kunder, och tjänsten som innesäljare har därmed blivit överflödig.

Regler om uppsägning finns i lag om anställningsskydd (LAS).

Vilka anställningsformer går att säga upp på grund av arbetsbrist?

Möjligheterna att säga upp arbetstagare på grund av arbetsbrist beror på vilken typ av anställning arbetstagarna har. Tidsbegränsade anställningar kan i regel inte sägas upp före det avtalade slutdatumet, även om arbetsbrist uppstår (4 § 2 stycket LAS).

Rör det sig istället om en tillsvidareanställning kan dock anställningen sägas upp på grund av arbetsbrist. Uppsägningen måste då vara sakligt grundad, (7 § LAS). Minst en månads uppsägningstid gäller då om inte kollektivavtal anger något annat, (11 § LAS).

Hur kan man säga upp en tillsvidareanställd arbetstagare på grund av arbetsbrist?

Det krävs sakliga skäl för att arbetsgivaren ska få säga upp en arbetstagare, (7 § LAS). I ditt fall rör det sig om att en tjänst blivit överflödig på grund av förändrad verksamhetsinriktning. Omorganisationer eller förändringar i verksamhetsinriktningen som innebär att tjänster blir överflödiga brukar godtas som sakliga skäl för uppsägning av arbetstagare. Om det finns lediga tjänster som arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för att klara av, har dock arbetsgivaren en skyldighet att erbjuda arbetstagaren omplacering till en sådan ledig tjänst innan arbetstagaren sägs upp, (7 § 2 stycket LAS). För er del verkar det inte som att det finns några lediga tjänster till vilka arbetstagaren skulle kunna omplaceras. Därmed finns sakliga skäl för uppsägning.

Turordningen vid uppsägning på grund av arbetsbrist

När vi nu har fastställt att uppsägning kan ske på grund av arbetsbrist återstår frågan om vilken arbetstagare som kan sägas upp enligt LAS. Detta regleras av turordningsreglerna som bygger på en senioritetsprincip, som innebär att den person som haft kortast anställningstid är den som först får sägas upp, ibland benämnd "sist in först ut"-principen, (22 § LAS).

Det man först måste göra är att fastställa den så kallade turordningskretsen, det vill säga vilken krets av anställda som berörs av uppsägningen. En turordningskrets består av de anställda vid en driftsenhet, indelade efter kollektivavtalsområde om kollektivavtal finns eller brukar finnas på arbetsplatsen. Detta innebär ofta att man får upprätta en turordningslista för tjänstemän och en annan turordningslista för arbetare då dessa omfattas av två olika kollektivavtal.

Det verkar dock inte som att ditt företag har kollektivavtal, och då bestäms oftast en enda turordningskrets för hela enheten.

Innan turordningslistan bestäms har arbetsgivaren dock möjlighet att undanta två arbetstagare som enligt arbetsgivarens bedömning är särskilt viktiga för företagets fortsatta verksamhet, om arbetsgivaren inte har fler än tio anställda, (22 § 2 stycket LAS). I ert fall verkar dessa vara den ekonomiansvarige och den lageransvarige, och dessa kan arbetsgivaren då undanta från turordningen.

Turordningen för arbetstagarna bestäms utifrån den sammanlagda anställningstiden för de tre arbetstagarna som återstår. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde till tjänsterna som finns kvar framför arbetstagare med kortare anställningstid, (22 § 4 stycket LAS).

För er del innebär detta att turordningslistan ser ut som följer (med längst anställningstid först):

En utesäljareInnesäljarenDen andra utesäljaren

Den första utesäljaren har först rätt att att få en av tjänsterna som finns kvar och som denne har kvalifikationer för att klara av. Eftersom utesäljarens tjänst kommer finnas kvar kommer utesäljaren behålla samma tjänst som innan.

Har innesäljaren tillräckliga kvalifikationer för tjänsten som utesäljare?

Innesäljaren kan inte ha kvar sin gamla tjänst som innesäljare då det är denna tjänst som kommer försvinna. Eftersom innesäljaren har bättre plats på turordningslistan än den andra utesäljaren, blir frågan om innesäljaren har tillräckliga kvalifikationer för att istället ta över den andra tjänsten som utesäljare. Arbetsgivaren får lov att ställa krav på att arbetstagaren ska ha de allmänna kvalifikationer som krävs för att klara av tjänsten som utesäljare. Arbetsgivaren får ställa de krav som arbetsgivaren anser nödvändiga för tjänsten. Det krävs dock inte att arbetstagaren från första dagen fullt ut behärskar de nya arbetsuppgifterna, utan en kortare inlärningsperiod är okej.

I vissa fall kan man även ställa krav på att arbetsgivaren ska stå för nödvändig vidareutbildning för den anställde, men utbildning av mer grundläggande natur har inte arbetsgivaren skyldighet att erbjuda arbetstagaren. Körkort har Arbetsdomstolen sagt är en sådan grundläggande allmän kvalifikation för arbetet som arbetsgivaren inte behöver stå för eller se till att arbetstagaren får möjlighet att skaffa sig, (AD 2010 nr 34).

Är det dock så att innesäljaren håller på att ta körkort och är i slutet av denna utbildning kan det kanske vara så att det ryms inom en rimlig inlärningsperiod att denne får slutföra sin utbildning och ta körkortet och därmed blir kvalificerad för tjänsten som utesäljare.

Slutsats

Om det är så att innesäljaren saknar körkort bör utgångspunkten vara att denne saknar tillräckliga kvalifikationer för att överta tjänsten som utesäljare. Därmed kan troligtvis uppsägning av innesäljaren ske, eftersom denne ej kan utföra någon av de tjänster som finns kvar efter den förändrade verksamhetsinriktningen för företaget.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar

Alice Baum
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1436)
2020-02-19 Avsked pga. olämpliga kommentarer om sin egen sexualitet av lärare
2020-02-18 Uppsägning av arbetstagare under provanställning?
2020-02-17 Kan jag som facklig förtroendeman åberopa den särskilda företrädesrätten vid uppsägning?
2020-02-14 Kan arbetsgivare säga upp hursomhelst?

Alla besvarade frågor (77199)