Underskriftsförfalskning utförd av minderårig vid Internetköp

Hej!

Min yngre bror (12 år) har just godkänt ett avtal för en produkt i mitt namn, utan tillåtelse. Företaget krävde endast epost, registreringsnummer för fordon och telefonnummer. Nu sitter jag med en faktura och ett avtal som tar ifrån mig rätten att hävda distans- och hemförsäljningslagen. Min fråga är då; är avtalet giltigt, trots att personen som accepterade är under 18 år gammal?

Lawline svarar

Hej!

Tack för din fråga!

Eftersom din bror inte å din räkning kan företa någon rättshandling utan fullmakt har han inte rätt att binda dig vid något avtal utan ditt medgivande. Något avtal föreligger sålunda inte då din ”underskrift” är förfalskad (jfr. 1 § avtalslagen). Din brors omyndighet är i detta avseende utan betydelse då han inte företar någon rättshandling för egen del.

Utöver de rent rättsliga aspekterna måste förstås bevisfrågan beaktas. I fall då det påstås att en underskrift är förfalskad åligger det den som hävdar giltigheten av denna att styrka sitt påstående vid invändning om att något avtal aldrig träffats. Säljaren måste således kunna bevisa att du företagit beställningen.

Vilka beviskrav som uppställs samt vilka presumtioner som föreligger i fall som det berörda är högst oklart till följd av vissa meningsskiljaktigheter hos högre makt. Det kan därför inte med absolut säkerhet uteslutas att säljaren skulle lyckas fullgöra sin bevisbörda, varför du bör vara beredd på att själv kunna bevisa det påstådda händelseförloppet samt i andra hand framföra invändningar i fråga om distans- och hemförsäljningslagens tillämplighet.

Av 1 kap. 3 § nämnda lag framgår att avvikelser från lagen är utan verkan i den mån lagen ifråga ej uttryckligen föreskriver annat. Det är följaktligen inte möjligt att överenskomma om avvikande avtalsvillkor, vilka stadgar att lagen ej skall gälla, om inte denna tillåter detta. Dessvärre är undantagen från lagens tillämpningsområde, vad gäller den ångerrätt som kan tänkas vara av intresse, alltför många för att här kunna belysas i detalj (se 2 kap. 11 § nämnda lag), varför du istället rekommenderas ta del av paragrafens innehåll på egen hand.

Värt att notera är att din bror kan bli skadeståndsskyldig för sitt agerande då han falskeligen försökt binda dig vid ett avtal. Denna fråga utreds dock ej närmare i detta sammanhang då den inte är av betydelse för frågan om bundenhet. En ingående behandling av frågan finns att läsa här.

Sammantaget gäller alltså att du i första hand bör hävda avtalets ogiltighet till följd av underskriftsförfalskning och i andra hand, förutsatt att så är fallet, att distans- och hemförsäljningslagen alltjämt skall vara tillämplig, varmed följer att du bör ha ångerrätt (om fristen löpt ut har du ev. laga förfall då din rättsvillfarelse i viss utsträckning vållats av säljaren) (se 2 kap. 10 § nämnda lag).

Avtalslagen finns att läsa här samt distans- och hemförsäljningslagen här.

Önskas vidare hjälp i ärendet är Du välkommen att kontakta oss per telefon (tfn 08-533 300 04) eller e-post info@lawline.se.

Vänligen,

Gustaf WiklundRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Förfalskat avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning