Kan urkundsförfalskning utgöra en ogiltighetsgrund för ett avtal?

Har ett avtal med en leverantör som jag vill avsluta. Det visar sig att leverantören förfalskat avtalet gällande uppsägningstiden. Är detta laglig grund för omedelbart avslut i samarbetet?

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du har vänt dig till oss på Lawline med din fråga!

Jag har förstått din fråga som att ni har ingått i ett avtal, men att det senare visar sig att leverantören ändrat avtalets innehåll avseende uppsägningstiden. Reglerna om avtal finns i Avtalslagen (AvtL). Förfalskning utgör inte en ogiltighetsgrund som framgår uttryckligen av lagen. Du kan dock hävda att avtalsvillkoret avseende uppsägningstiden ska lämnas utan avseende eftersom leverantören är ändrat villkoret utan ditt samtycke (36 § AvtL). Vanligtvis används regeln mycket restriktivt i praktiken och det kan därmed vara svårt att vinna framgång med åberopande av generalklausulen, d v s 36 § Avtalslagen.

Det kan också vara värt att påpeka för leverantören att handlingen är straffbelagd. Om leverantören har ändrat avtalet på så sätt att det innebär fara i bevishänseende, alltså att denne fått det att se så äkta ut att det som förfalskats kan tas för äkta, har denne gjort sig skyldig till urkundsförfalskning. Straffet för urkundsförfalskning är fängelse i högst två år (14 kap. 1 § Brottsbalken).

Sammanfattningsvis kan du hävda att avtalet med leverantören är ogiltigt med stöd i den s k generalklausulen (36 § AvtL). Du kan också påpeka för leverantören att denne kan bli straffrättsligt ansvar för urkundsförfalskning.

Med vänliga hälsningar,

Nhi TranRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Avtalsrätt och Förfalskat avtal? Vi hjälper dig till fast pris!

Avtalsgranskning4995 kr

Få ett avtal granskat av en utbildad jurist. Avtalet ska vara på svenska och får vara max 7 sidor långt. Juristen granskar avtalet och återkopplar till dig med skriftlig feedback. Vid behov i form av förslag på ändringar, tillägg och justeringar, samt rådgivning.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning