underhållsstöd trots att faderskapet inte är fastställt

2019-11-22 i Underhåll
FRÅGA
Min före detta fru vände sig till dom för begära Underhållstöd tre år tillbaka. Jag har inte erkänt min sön än som faderskap. Min son har 18 års nu. Kan hon kräva pengar?
SVAR

Utredning gällande underhållsstöd
Socialförsäkringsbalkens 17-19 kapitel avser underhållsstöd. Det framgår även där att underhållsstöd kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans. En förälder som är underhållsskyldig för barnet kan bli skyldig att till försäkringskassan betala hela eller delar av stöder som lämnats till barnet (17 kap. 2 § SFB). I 18 kapitlet finns allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd, undantag från rätten, förmånstiden, vem som får utbetalningen, beräkningen av underhållsstöd, omprövning, jämkning och handläggning (18 kap. 1 § SFB).

Allmänna bestämmelser om rätten till underhållsstöd

Ett barn har rätt till underhållsstöd om barnets föräldrar bor i Sverige, om föräldrarna inte bor tillsammans och en av föräldrarna är bo förälder (18 kap. 2 § SFB). Ett barn som fyllt 18 år och är ogift har rätt till förlängt underhållsstöd om hen bedriver studier som ger rätt till förlängt barnbidrag eller studiehjälp (18 kap. 6 § SFB).
Detta innebär att om ett barn som fyllt 18 år och studerar på t.ex. gymnasieskola har det rätt till underhållsstöd.

Undantag från rätten till underhållsstöd

Underhållsstöd lämnas inte om det finns anledning att en bidragsskyldig förälder i rätt ordning betalar underhåll med minst det belopp som skulle betalas ut som underhållstöd till barnet. Detsamma gäller om det är uppenbart att den bidragsskyldige föräldern på något annat sätt ser till att barnet får motsvarande underhåll (18 kap. 9 § SFB).

Min rekommendation

Min rekommendation till dig kort och gott är att du begär ut ett faderskapstest för att fastställa att barnet inte tillhör dig. Detta kan fastställas genom en dom eller bekräftelse (1 kap. 3 § FB).

Är fallet sådant att faderskapstestet visar sig vara grönt, dvs. att du inte är far till barnet, kan du bestrida underhållsstödet som följer av socialförsäkringsbalkens 17-19 kapitel.

Med vänliga hälsningar,

Mahdi Sadegh
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (944)
2020-07-08 Hur lång tid gäller försörjningsplikten för barnen?
2020-07-07 En 19-årings rätt till underhållsbidrag och studiebidrag
2020-06-30 Vilken ekonomisk hjälp finns vid ensam vårdnad?
2020-06-29 Resekostnader för umgänge

Alla besvarade frågor (81886)