FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll13/06/2016

Underhållsstöd från make efter äktenskapsskillnad

Finns det stöd i äktenskapsbalken om att maka ska ha rätt till skälig levnadsstandard efter skilsmässa?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Vad som blir aktuellt att diskutera är vare sig den ena maken har skyldighet att betala underhåll till den andra maken(så den kan få en skälig levnadsstandard).

Efter skilsmässan är huvudregeln att varje maka svarar för sin egen försörjning enligt 6 kap. 7 § ÄktB. Det finns dock undantag i samma paragraf andra och tredje styckena. Andra stycket innebär att den ena maken kan få ett underhållsbidrag utbetalat till sig av den andra maken under en övergångstid för till exempel omskolning eller studier för att förbättra sin förvärvsförmåga. Tredje stycket går ännu längre och medger ibland underhållsbidrag under en längre tid om maken har svårt att försörja sig själv. Vad bestämmelsen tar sikte på här är främst långvariga äktenskap där den ena maken har svårt att få arbete p.g.a. av att denne endast hjälpt till i hemmet eller är sjuk. Det är alltså fråga om väldigt speciella situationer - "synnerliga skäl". Dessutom gäller att den som får underhållsbidraget verkligen behöver det och den som ger bidraget verkligen kan betala det.

Domstolarna visar överlag på en restriktiv tolkning av undantagsbestämmelserna. Enligt Högsta domstolen måste det föreligga ett orsakssamband mellan äktenskapet och den ena makens bristande förmåga att försörja sig finnas. I propositionen har saken uttryckts så, att en viss underhållsskyldighet mot frånskild make är motiverad när äktenskapet har begränsat möjligheterna för maken att försörja sig på egen hand. I praxis har vid tillämpningen av undantagsregeln hänsyn tagits till de förutsättningar under vilka äktenskapet ingåtts och hur makarna utformat sitt inbördes förhållande. Huruvida underhållsbidrag kan komma att utgå beror således helt på omständigheterna i det enskilda fallet.

Vad som främst säkerställer att makarna får en skälig levnadsstandard efter äktenskapet upplöses är den så kallade bodelningen som innebär att makarnas tillgångar och skulder räknas ihop och delas lika sinsemellan.

Hoppas detta svarade på din fråga.

Med Vänliga

Lawline RådgivareRådgivare
Vi använder Cookies
Vi använder cookies för att ge dig bästa möjliga upplevelse på vår webbplats. För att anpassa dina cookie-inställningar, vänligen klicka på “Mer information”