Underhållsskyldighet till självförsörjande 16-åring

2015-09-12 i Underhåll
FRÅGA
Är man underhållsskyldig en 16 åring som har en fast tjänst och är självförsörjande. Inkomsten är ca16-18 000 kr/ månad netto.
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Av 7 kap 1 § föräldrabalkenframgår följande:

Föräldrarna skall svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. När föräldrarnas underhållsskyldighet bestäms skall hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner under beaktande av vad som följer av föreskrifterna om dessa.

Underhållsskyldigheten upphör när barnet fyller arton år. Går barnet i skolan efter denna tidpunkt, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår, dock längst intill dess barnet fyller tjugoett år. Till skolgång räknas studier i grundskolan eller gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning.

Huvudregeln är alltså att föräldrarna är underhållsskyldiga fram tills barnet har uppnått 18 års ålder. Av första stycket framgår dock att vid bestämmande av föräldrarnas underhållsskyldighet skall hänsyn tas till barnets egna inkomster. Det torde förefalla så att föräldrarnas underhållningsskyldighet minskar i takt med barnets förmåga till egen försörjning ökar. Detta innebär även att om barnet är helt självförsörjande torde rimligtvis föräldrarnas underhållsskyldighet utgå. Mer information om detta hittar du här.

Högsta domstolen har i rättsfallet NJA 1996 s. 134 uttalat att ju högre beräknade överskott de underhållsskyldiga har desto mindre berättigade blir kraven på att barnet skall bidra till sitt uppehälle med mer än sina inkomster.

Tolkning av detta bör innebära att barnet förväntas bidra efter förmåga med sina egna inkomster, dock inte med mer, (tex kapitaltillgångar).

Sammanfattningsvis, under förutsättning att ditt barn är helt självförsörjande torde din underhållsskyldighet utgå. Vad självförsörjande innebär kan dock tolkas på olika sätt och det krävs mer information om er och er dotters boende- och ekonomiska situation för att kunna göra en komplett bedömning av din eventuella underhållsskyldighet.

Hoppas du är nöjd med ditt svar, om inte, eller om du har närmre funderingar är du varmt välkommen att återkomma till oss på Lawline!

Beatrice Walldov
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (979)
2020-10-13 Hur länge har föräldrar försörjningsskyldighet för sina barn?
2020-10-08 Baseras förskoleavgiften på bådas inkomst trots att bara en är vårdnadshavare till barnet?
2020-09-30 Storlek på underhållsbidrag
2020-09-29 Får min 16-åriga dotter flytta hemifrån?

Alla besvarade frågor (85250)