Underhållsskyldighet - föräldrars olika ekonomiska förutsättningar

2017-07-23 i Underhåll
FRÅGA
Hej,jag är skild sedan 3 år och min fd man och jag delar lika på barnens utgifter som aktiviteter (ridning, fiol, piano mm), kläder, mobilabonnemang mm.Min fd man har en betydligt högre lön än jag, ca 160 tkr i månaden medan jag tjänar ca 40 tkr. Netto får ham säkert ut dubbelt så mycket som jag.Min fråga är om jag har rätt att kräva att han bidrar med mer än jag till barnens utgifter? Hur mycket mer i så fall? Påverkar vår förmögenhet dvs våra tillgångar på banken eller annat (hus mm) denna fråga?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Reglerna om underhåll och föräldrars ansvar finns i föräldrabalken (FB) som du kan se närmre på här. Jag kommer först redogöra för reglerna om underhåll i allmänhet. Sedan kommer jag förklara vad det kan betyda för dig och slutligen ger jag några råd om vad du kan göra.

Underhållsskyldighet för barn - omfattning och ansvar

Utgångspunkten är att ett barns föräldrar är ansvariga för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn både till barnets personliga behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga (FB 7 kap. 1 §). Som regel uppfyller en förälder den här underhållsskyldigheten genom att ha barnet boende hos sig och betala kostnader för mat, boende, fritidsaktiviteter mm. Har föräldrarna det bra ställt kan underhållsskyldigheten vara mer omfattande, eftersom ett barn som utgångspunkt ska ha ett liv av samma standard som föräldrarna. I domstolspraxis har det också sagt att ett barn bör kunna leva ungefär med samma standard som den ekonomiskt bäst ställde föräldern.

Att uppfylla skyldigheten om man inte bor med barnet

Om man inte bor varaktigt med barnet (hälften av tiden eller mer) ska man istället betala underhållsbidrag som fastställs genom dom eller avtal (FB 7 kap. 2 §). När man fastställer underhållsbidragets storlek får den betalningsskyldiga personen från sina inkomster undandra ett belopp som går till egna levnadskostnader, underhåll till andra barn eller familjemedlemmar sam boendekostnader (FB 7 kap. 3 §). En förälder som inte bor varaktigt med sitt barn får alltså betala underhållsbidrag, men bidraget kan bli mer eller mindre baserat på personens ekonomiska förutsättning. Vill man få till en ändring av underhållets storlek kan föräldrar sluta ett avtal. Kommer man inte överens kan man väcka talan i domstol för att få underhållet fastställt i en dom.

Underhållsbidrag vid växelvis boende

Reglerna om fastställandet av en förälders underhållsskyldighet och möjligheten att gå till domstol för att pröva frågan utgår från en situation då barnet bor varaktigt med bara en av sina föräldrar. Högsta domstol har emellertid slagit fast att man kan få frågan prövad i domstol även om barnet bor varaktigt hos båda föräldrar (växelvis boende). I den aktuella domen (NJA 2013 s 955) slog HD fast att ett barn som bor växelvis hos sina föräldrar har rätt att leva på ungefär samma ekonomiska villkor som den förälder med störst ekonomisk förmåga även under tiden som barnet bor hos sin andra förälder. Om den andra föräldern inte har råd att upprätthålla den högre standarden för barnet kan den mer förmögna föräldern bli skyldig att betala extra underhåll, för att inte försumma sin egen underhållsskyldighet.

Vad betyder det i ditt fall?

Utgångspunkten för underhållsskyldigheten för föräldrar är barnets behov och föräldrarnas gemensamma ansvar och ekonomiska förmåga. Underhållsskyldigheten omfattar som regel barnens basala behov (mat, kläder, boende), men barn har också rätt att leva på ungefär samma villkor som sina föräldrar. I ditt fall har dina barn rätt att leva på ungefär samma villkor som sin pappa, eftersom han är den med störst ekonomisk förmåga. På vilka villkor du och din f.d. man uppfyller underhållsskyldigheten beror på om barnen bor varaktigt hos en av er eller om de bor växelvis.

Bor barnen hos en av er varaktigt ska den andra föräldern uppfylla sin skyldighet genom att betala underhållsbidrag. Underhållsbidraget behöver inte bestämmas så att ni delar lika på allt, utan den bidragsskyldigas ekonomi ska beaktas. Ju större ekonomisk förmåga och ju större underhåll barnet har rätt till (baserat på personliga behov och föräldrarnas ekonomi) desto högre blir underhållet.

Om barnen bor varaktigt med er båda (alltså växelvis boende) uppfyller ni som regel underhållsskyldigheten genom att ha barnen hos er och på så sätt stå för mat, boende och andra kostnader under den tiden. Skulle det emellertid vara så att barnens pappa kan bidra till en högre livsstandard för barnen och du får svårt att upprätthålla den under tiden som barnen är hos dig, kan din f.d. anses försumma sin underhållsplikt och vara skyldig att betala underhållsbidrag. Detta förutsätter dock att barnen kan anses ha behov och rätt till exempelvis dyrare fritidsaktiviteter och att de inte kan får denna rätt tillgodosedd utan att pappan bidrar med ytterligare underhåll. Eftersom det är en stor skillnad på din och din f.d. mans inkomster kan det i ert fall innebära att pappan ska stå för en större del av kostnaderna.

Vad kan du göra?

Eftersom jag inte känner till hur barnens boendesituation ser ut och då det är svårt att säga något säkert om familjers ekonomiska förhållanden, så kan jag inte ge ett säkert svar på hur du och din f.d. ska uppfylla er underhållsplikt gentemot barnen. Däremot är inte ansvaret alltid 50/50, utan avgörs bl. a. baserat på era respektive ekonomiska förutsättningar och barnens personliga behov. Bor barnen varaktigt hos en av er ska ni bestämma hur stort underhållsbidrag den andra föräldern ska betala och detta kan ni diskutera och avtala om själva eller ta upp i en domstol om ni inte kommer överens. Bor barnen växelvis är utgångspunkten att ni uppfyller er plikt genom att ha barnen hos er, men det kan också finnas förutsättning att väcka talan om att få underhållsbidrag från föräldern med störst ekonomisk förmåga.

Hos Försäkringskassan finns ett verktyg för att beräkna rättvisa summor för underhåll. Den kan du använda för att se om det du respektive pappan betalar kan anses rimligt. Försäkringskassan kan även bidra med mer hjälp om du vill försöka avtala med din f.d. man om underhållsbidrag. Är det svårt att komma överens på egen hand kan i vissa fall den kommunala Familjerätten ge gratis stöd. Om du anser att pappan inte uppfyller sitt ansvar kan du även väcka talan i domstol för att få underhållet fastställt. Innan du gör det bör du försöka komma överens med pappan på egen han, eftersom en domstolstvist kan bli dyr, ta mycket tid och inte alltid har en säker utgång. Innan du tar det steget bör du dessutom rådgöra med en jurist som kan göra en bedömning av dina förutsättningar.

Du kan boka tid med en jurist hos Lawline här.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du och din f.d. man kan komma överens om något som blir bra för både er och era barn.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1075)
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?
2021-07-15 Hur länge har föräldrar försörjningsplikt till sina barn?
2021-07-12 Underhåll till barn som är 20 år?
2021-07-08 underhållsbidrag

Alla besvarade frågor (94271)