Underhållsplikt för förälder

2016-10-02 i Underhåll
FRÅGA
Om barnets mamma har hela vårdnaden och gift sig med en annan man. Om pappan inte fått träffa barnet på ca 6 år ska väl inte pappan behöva betala underhållsstöd/bidrag? hur går man tillväga när mamman inte är samarbetsvillig?
SVAR

Hej och tack föra att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Underhållsskyldigheten för barn regleras i föräldrabalken (FB) kapitel 7. Det kan du hitta här. Jag inleder med att beskriva vad lagen säger och sedan beskriver jag vad det innebär för situationen du beskriver.

Föräldrabalkens bestämmelser om underhåll för barn

Enligt FB 7:1 ska ett barns föräldrar gemensamt ansvara för underhållet åt sitt barn. Hur stor del av ansvaret som faller på respektive förälder avgörs av deras egen ekonomiska förmåga och barnets eventuella egna inkomst eller sociala förmåner. Underhållet som en förälder ska ansvara för kan alltså bli mindre om exempelvis denne har dålig ekonomi. Däremot ges inte något utrymme att minska eller helt undgå skyldigheten på grund av att en förälder inte har något umgänge med sitt barn.

Enligt FB 7:2 ska underhållsplikten fullgöras genom att en förälder betalar underhållsbidrag om föräldern inte har vårdnaden och inte heller varaktigt bor tillsammans med barnet. En situation där en förälder är ensam vårdnadshavare och den andre av olika anledningar inte träffar sitt barn är alltså just en sådan situation då underhållsbidrag ska betalas ut. Syftet med detta är att även en förälder som inte bidrar till underhåll för barnet genom att ha barnet boende hos sig och stå för utgifter i samband med det, ska ta det ansvar som båda föräldrarna har enligt regeln ovan.

Enligt FB 7:5 kan en person som varaktigt bor med någon annans barn och med en av barnets föräldrar som dessutom har vårdnaden om barnet och om den personen och föräldern är gifta, så kan personen bli underhållsskyldig mot barnet. Detta ansvar är subsidiärt i förhållande till den förälder som är underhållsskyldig. Detta innebär att om en förälder han vårdnad om ett barn och barnet varaktigt bor med föräldern, så kan förälderns make/maka bli skyldig att stå för en del av barnets underhåll. Det här ansvaret träder dock bara in om den andra föräldern, som enligt reglerna ovan är underhållsskyldig, av någon anledning inte uppfyller sin plikt.

Enligt FB 7:2 stycke 2 får underhållsbidraget fastställas i ett avtal eller i en dom från domstol. Föräldrarna är alltså fria att själva bestämmas i ett avtal hur stort underhållsbidraget ska vara och om båda är överens finns inte något som hindrar att den ena föräldern tar på sig hela ansvaret själv. I domstolen kan också fastslås att den ena föräldern inte ska utge något underhållsbidrag. En tidigare dom eller ett avtal om underhållsbidraget kan jämkas av domstolen enligt FB 7:10 om det har varit oförändrat i 6 år, eller om någon omständighet hos föräldrarna har förändrats så att det tidigare beräknade underhållet inte längre är skäligt. Detta innebär att om den ena föräldern vill ändra storleken på underhållsbidraget efter att det varit oförändrat i 6 år, så kan föräldern väcka talan i tingsrätten om det. Det går också att väcka talan i tingsrätten om personliga förhållanden har förändrats. Det kan exempelvis röra sig om att en underhållsskyldig förälder får kraftigt minskad inkomst och inte längre kan betala lika mycket som förut, eller om föräldern har fått en kraftigt ökad inkomst och därför kan betala mer än tidigare.

Sammanfattning

Situationen du beskriver verkar röra en ensam vårdnadshavare som har barnet boende hos sig permanent. Även om så är fallet, så har båda barnets föräldrar skyldighet att bidra till barnets underhåll. Hur stor del av ansvaret som var och en av föräldrarna ska ta beror till stor del på deras egna ekonomiska förmåga. Faktumet att pappan inte träffar sitt barn saknar betydelse för hans underhållsskyldighet. Att mamman i detta fall är gift med någon annan gör inte heller att pappan är befriad från sin del av ansvaret, utan det är endast om han av någon anledning inte fullgör sin plikt som mammans make kan bli underhållsskyldig.

Det går givetvis för mamman och pappan i detta fall att diskutera och avtala om en förändring i pappans underhållsplikt, men mamman har inte någon skyldighet att acceptera att pappan undandrar sig ansvar. Om det finns andra anledningar som gör att storleken på underhållsbidraget bör ändras och föräldrarna inte når en överenskommelse, så har både pappan och mamman rätt att väcka talan i tingsrätten. Det ska dock grunda sig på att endera förälderns ekonomiska förhållanden har förändrats och inte att exempelvis en av föräldrarna inte har något umgänge med barnet.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1039)
2021-04-14 Kan den andra föräldern köpa saker och därefter kräva mig på pengar vid gemensam vårdnad?
2021-04-13 Underhållsskyldig till sambons barn?
2021-04-11 Kan man jämka eller ändra ett avtal om underhållsbidrag?
2021-04-08 Kan förälder få tillbaka utbetalt underhållsstöd efter att barnet adopterats?

Alla besvarade frågor (91260)