Underhållsbidrag vid växelvis boende

2015-07-28 i Underhåll
FRÅGA
Jag har nyligen skilt mig och har två små barn med min ex-make. Den ena bor hos mig på heltid och den andra bor växelvis hos oss båda. Jag får underhållsbidrag för det ena barnet. Eftersom jag får försörjningsstöd och ex-maken jobbar menar min socialsekreterare att han även har skyldighet att betala halva underhållsbidraget för barnet som bara bor hos mig på halvtid. Kan detta stämma?
SVAR

Hej,

Tack för din fråga!

Frågor om underhållsskyldighet regleras i Föräldrabalken (FB).

Enligt 7 kap. 1 § FB skall föräldrarna svara för underhåll åt barnen efter vad som är skäligt med hänsyn till barnens behov och föräldrarnas samlade förmåga. I FB 7:2 framgår att en förälder ska fullgöra sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet om föräldern har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet bor varaktigt endast tillsammans med den andra föräldern. Utgångspunkten är alltså att en förälder endast ska betala underhållsbidrag om den föräldern inte varaktigt bor med barnet, och att inget underhållsbidrag ska betalas om barnet bor växelvis hos föräldrarna.

Det finns dock ett rättsfall från 2013 (NJA 2013 s 955) som i viss mån ändrar detta. I rättsfallet slogs fast att en förälder i vissa fall kan bli skyldig att betala underhållsbidrag även om barnen bor växelvis. Detta baseras på principen att barnet ska ha en likartad ekonomisk standard som föräldrarna även om dessa inte lever tillsammans. Barnet ska därför ha rätt att leva på en nivå som inte alltför mycket avviker från den standard som den bäst ekonomiskt ställde föräldern har och, vid växelvis boende, inte endast under den tid barnet bor med föräldern.

Om du och din ex-makes ekonomiska situation skiljer sig mycket åt, kan det alltså med stöd av ovanstående rättsfall, finnas en skyldighet för honom att betala underhållsbidrag för att barnen ska tillförsäkras en standard som inte skiljer sig alltför mycket åt mellan föräldrarna. Frågan om hur mycket han ska betala måste beräknas utifrån barnens behov och föräldrarnas ekonomiska standard.

Jag hoppas att du har fått svar på din fråga!

Andrea Kaalhus
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (993)
2020-11-30 Hur länge behöver man betala underhåll för sina barn?
2020-11-30 Vem betalar för kläder, blöjor m.m. om man har delad vårdnad?
2020-11-30 Underhållsskyldighet för barn över 18
2020-11-30 Underhåll mellan makar

Alla besvarade frågor (86944)