Underhållsbidrag när den ene föräldern flyttat utomlands

2017-12-03 i Underhåll
FRÅGA
Jag och barnens pappa har barnen varannan vecka. Jag har träffat en man och överväger en flytt utomlands. Barnen är 5 och 8 år gammal. Om pappan inte går med på att barnen flyttar med mig vad gäller då kring underhåll om jag inte bor i Sverige samt umgänges resor och kostnader för dessa. Måste jag stå för alls kostnader själv?Och om jag får flytta med barnen behöver han betala underhåll eller slipper han det då jag inte bor i Sverige med barnen ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

I beslut om vårdnad, boende och umgänge är huvudregeln att man alltid ska utgå från vad som är bäst för barnen [6 kap 2a § föräldrabalken]. Många gånger tar man hänsyn till platsen där barnen växt upp, i det avseendet att man inte vill att barnen ska lämna en plats där de känner sig trygga och har vänner, skola och släktingar.

Underhållsbidraget och hur man beräknar det

Bestämmelserna om underhåll regleras i föräldrabalkens sjunde kapitel. Den föräldern som inte stadigvarande har sina barn boende hos sig är den som får betala underhåll [7 kap 2 § andra punkten, föräldrabalken]. Att ha barnen hos sig och försörja dem räknas automatiskt som underhåll och den föräldern behöver alltså inte betala underhåll.

I beräkningen angående hur mycket en förälder ska behöva betala brukar man utgå från varje förälders ekonomiska förmåga och barnets behov av pengarna. För att beräkna en förälders ekonomiska förmåga brukar man först se på vad dennes inkomst är och drar därifrån av bostadskostnaden och levnadskostnader. I bedömningen av barnets behov utgår man ifrån ett schabloniserat belopp utefter ålder och drar därifrån av eventuella förmåner barnen redan har genom att de själva arbetar eller får bidrag [7 kap 3 § föräldrabalken].

Exempelvis:
Barn mellan 0-6 år har behov av 66% av prisbasbeloppet som nu år 2017 är 44 800 kr.
Barn mellan 7-12 år har behov av 80% av prisbasbeloppet.

Vilket som är prisbasbeloppet för varje år sägs i 2 kap. 7 § socialförsäkringsbalken. Från prisbasbeloppet tar du som tidigare nämn bort förmåner som dina barn redan får genom barnbidrag eller liknande bidrag. Den summan som du får ut därifrån måste du sedan dela med 12 [för att få ut vad underhållsbidraget blir månadsvis]. När du räknat ut barnets behov och förälderns ekonomiska förmåga, ska du göra en sista beräkning för att få fram vad barnen ska få i underhållsbidrag. Formeln ser ut såhär:

Barnets behov x [den bidragsskyldige förälderns överskott/ föräldrarnas gemensamma överskott] = underhållsbidraget.

Om du flyttar utomlands men barnen stannar kvar

Huvudregeln är att det lands lag som ska tillämpas vid underhållsbidrag, är det landet som de underhållsberättigade bor i, dvs det land barnen har sin hemvist. Med hemvist menas att de bott där stadigvarande och går i skola i landet. Om du flyttar utomlands är du underhållsskyldig gentemot dina barn enligt svensk lag om de bor kvar i Sverige med sin pappa.

Angående kostnaderna för umgängesresor ska även den förälder som barnet bor hos ta del i kostnaderna av resor. Detta gäller dock bara efter vad som är rimligt med tanke på omständigheterna. Om en förälder flyttar långt från sina barn betraktas kostnadsansvaret annorlunda och det är främst den förälder som flyttat ifrån barnen som får stå för kostnaderna [6 kap. 15 b § föräldrabalken].

Om du flyttar utomlands och dina barn följer med

Om dina barn följer med i flytten innebär detta att din före detta make måste betala underhållsbidrag enligt det landets lag om underhållsbidrag som barnen flyttat till.

Slutbedömningen

Utefter den informationen jag fått av dig och utefter den fakta jag presenterat här skulle jag vilja säga att du får stå för umgängesresor och betala underhållsbidrag om dina barn stannar kvar hos sin pappa, medan du flyttar utomlands. Om barnen följer med dig, är pappan fortfarande skyldig att betala underhållsbidrag till barnen, trots att de numera bor utomlands.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning

Matilda Hetlesaether
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?