Underhållsbidrag kontra underhållsstöd

2016-09-07 i Underhåll
FRÅGA
kan man bli ålagd att betala underhållsstöd om man har delad vårdnad men gått med på att barnen bor hos den andra föräldern då denna vill flytta till en annan stadsdel
SVAR

Hej! Tack för att du har valt att vända dig till Lawline med din fråga!

Till en början vill jag informera dig om att föräldrar är underhållsskyldiga gentemot sina barn (se 7 kap 1 § föräldrabalken). Denna skyldighet fullgörs för separerade föräldrar genom att den föräldern som inte har barnet boende hos sig betalar underhållsbidrag till boendeföräldern (se 7 kap 2 § föräldrabalken).

Vidare vill jag göra dig uppmärksam på skillnaden mellan underhållsbidrag och underhållsstöd, då dessa två begrepp ofta blandas ihop. Definitionen för underhållsbidrag är att det ska betalas av den förälder som barnet inte bor med (se 7 kap 2 § föräldrabalken). Definitionen för underhållsstöd är att den kan lämnas till ett barn vars föräldrar inte bor tillsammans (se 17 kap 2 § socialförsäkringsbalken) och att den förälder som barnet inte bor med kan behöva betala hela eller delar av stödet till försäkringskassan. Således är det underhållsbidraget som ska utgå i första hand men om föräldern som barnet inte bor hos (umgängesföräldern) inte kan betala sin del, går istället Försäkringskassan in och täcker upp den delen. Umgängesföräldern blir då i sin tur återbetalningsskyldig till Försäkringskassan istället.

Nedan följer en utredning kring generella regler kring båda begreppen, dvs både vad som gäller för underhållsstöd och vad som gäller för underhållsbidrag.

Rörande underhållsstödet, framgår det av 18 kap 9 § SFB att det aldrig kan betalas ut mer än 1273 kr/barn i underhållsstöd. Det framgår även att underhållsstödets storlek är beroende av tänkta återbetalningsskyldigheten samt eventuellt utbetalt underhållsbidrag. Den tänkta återbetalningsskyldigheten beräknas på din taxerade inkomst och hur många barn du är skyldig att betala för, men det kan aldrig bli mer än det som Försäkringskassan betalar ut. Underhållsstödet utgår dock endast om umgängesföräldern inte har möjlighet att betala till den förälder som barnet bor hos (boendeföräldern).

Rörande underhållsbidrag, är huvudregeln att om barnen bor ungefär lika mycket hos båda föräldrarna och båda föräldrarna bidrar till barnets kostnader så är ingen skyldig att betala underhållsbidrag. I ditt fall verkar det dock vara så att barnen bor hos den andra föräldern den mesta av tiden. Då gäller istället 7 kap 2 § föräldrabalken, som stadgar att: om föräldrarna har gemensam vårdnad men barnet bara bor varaktigt hos den ena föräldern, så har den andre föräldern en skyldighet att betala underhållsbidrag. I ditt fall blir denna bestämmelse aktuell vilket för att du kan bli skyldig att betala underhållsbidrag till boendeföräldern. Det bör dock noteras att stoleken på underhållsbidraget kan föräldrarna bestämma själva, antingen genom ett muntligt eller skriftligt avtal. I det fall att föräldrarna inte komma överens om en lämplig summa för bidragets storlek, kan detta istället överlåtas till domstol att avgöra genom dom.

Sammanfattningsvis blir mitt svar till dig att umgängesföräldern absolut kan bli skyldig att betala underhållsbidrag (som i sin tur kan resultera i underhållsstöd) till boendeföräldern.

Jag hoppas att jag med detta har besvarat din fråga.

Vänliga hälsningar,

Ellinor Book
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (975)
2020-09-25 Underhållsskyldighet efter 18-års ålder
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?

Alla besvarade frågor (84409)