Underhållsbidrag för förfluten tid

2017-01-11 i Underhåll
FRÅGA
Jag är skild sedan juli 2016 och vi har 2 barn på 17 och 19 år. 17-åringen bor mest hos mig. Alla större inköp har jag bekostat och lyckas inte få min exman att ställa upp och dela kostnaden. Det gäller inköp av jackor, skor och även resor som varit planerade sedan innan skilsmässan. Är det inte så att båda har samma ekonomiska ansvar när man har gemensam vårdnad och när dessutom 17-åringen mest bor hos mig utan underhållsbidrag. 19-åringen är ju myndig. Behöver verkligen hjälp
SVAR

Hej och välkommen till Lawline!

Det saknas viss viktig information för ett fullständigt svar i frågan:
- hur mycket barnen bor hos dig? (speciellt 17åringen då han verkar bo mest hos dig)
- går 19åringen fortfarande i på gymnasiet eller annan jämförlig grundutbildning?

Det kan börja med att stadgas att ett myndigt barn fortfarande kan ha rätt till underhåll. Detta stadgas i föräldrabalken (FB) 7kap 1§ 2st och regeln säger att underhållsskyldigheten fortsätter för ett barn över 18år men under 21år under tiden som barnet går i skolan. Med skolgång räknas då grundskolan, gymnasieskolan och annan jämförlig grundutbildning. Detta innebär att barnens pappa alltså kan vara skyldig att betala för även ditt myndiga barn.

Du har rätt i det du säger att båda föräldrarna skall svara för barnens underhåll efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Detta innebär alltså att båda föräldrarna gemensamt skall, som utgångspunkt, se till att barnets behov uppfylls. Huvudregeln är att ifall barnet bor växelvis, alltså varaktigt hos både dig och barnets far, uppfylls underhållsskyldigheten genom boendet/levnadskostnaderna under den tid då barnet bor hos föräldern. Det är alltså av stor vikt för underhållsskyldigheten att veta hur mycket barnen bor hos dig respektive fadern.

Vart går gränsen för varaktigt boende?

Högsta Domstolen har uttalat i NJA 1998 s267 att en förälder, som inte var vårdnadshavare, vars barn bodde hos sig drygt en tredjedel av tiden inte bo varaktigt tillsammans med barnen. Alltså tyder avgörandet på att barnet skall bo mer än 1/3 av tiden hemma hos sin far för att detta skall kunna utesluta underhållsskyldighet på grunden FB 7kap 2§. Nedan följer alltså två svar beroende på hur mycket barnen bor hos dig respektive deras far.

Barnen bor 2/3 eller mer av tiden hemma hos dig.

Ifall barnet bor 2/3 eller mer av tiden hemma hos dig kommer barnet att ha rätt till underhållsbidrag av fadern enligt FB 7kap 2§ antingen på den grunden att barnets far varken har vårdnaden eller varaktigt bor med barnet (1a punkten) eller på den grunden att barnets far har gemensam vårdad med dig men inte bor varaktigt med barnet (2a punkten). 2a stycket samma paragraf stadgar att underhållsbidraget fastställs genom dom eller avtal. Detta innebär att du i första hand kan försöka avtala om ett underhållsbidrag med din ex-man och ifall ni inte kan enas kan du ta ärendet till rätten och då kommer de att utdöma underhållsskyldighet för din man. Bidraget kommer att beräknas efter båda eras ekonomiska förhållanden enligt FB 7kap 3§ och ditt underhåll kommer att uppfyllas genom att barnet bor tillsammans med dig. Eftersom barnet i viss utsträckning även verkar bo med fadern finns det möjlighet för honom att få göra avdrag på underhållsbeloppet exempelvis efter det att barnet bor hos honom under en sammanhängande tid av minst fem hela dygn (läs mer om avdrag i FB 7kap 4§). Efter det att ni avtalat om underhåll eller då rätten dömt i fallet kommer barnens far att tvingas till att betala. Kom ihåg att en dom om underhållsbidrag eller ett skriftligt avtal, som bevittnats av två personer, angående underhållsbidrag som följer reglerna i föräldrabalken är en exekutionstitel och då kan kronofogden hjälpa dig att driva in pengarna ifall din ex-man vägrar betala.

För de utgifter du redan haft kan du bli ersatt enligt FB 7kap 8§. HD uttalade sig i frågan och sade att utgångspunkten bör vara att ett yrkande om underhållsbidrag för redan förfluten tid skall bifallas i den mån det svarar mot barnets behov och inte skulle bli oskäligt betungande för den underhållsskyldige. Detta innebär att rättsfallet kan medge att, ifall du väcker talan mot fadern, så kan fadern tvingas betala underhållsbidrag för de månader som du betalat ensamt för ert barn.

Barnen bor mer än 1/3 av tiden hemma hos sin far.

Ifall barnen bor mer än 1/3 av tiden hemma hos sin far kan de i lagens mening anses bo där varaktigt. Detta innebär att barnen inte har rätt till underhållsbidrag med stöd i FB 7kap 2§. Möjligheten har dock, genom HDs dom, NJA 2013 s955, öppnats upp för en annan väg till underhållsbidrag. FB 7kap 6§ stadgar att ifall annan än den som enligt 2§ har att betala underhållsskyldighet försummar sin underhållsskyldighet, kan rätten ålägga den försumlige att betala underhållsbidrag till barnet. Jag skall inte tråka ut dig med det lag-tekniska kring order "försumlighet" men domen innebar detta.

När ett barn bor växelvis hos sina föräldrar ska den förälder som har ett större ekonomiskt utrymme åläggas att betala underhållsbidrag till barnet, om inte barnet får det u-bidrag denne har rätt till enligt 7:1§. Här syftar man då alltså på att barnen har rätt att leva på en likartad, eller inte mycket avvikande från ekonomiska standard hos den mindre förmögne föräldern som hos den mer förmögne. Denna regel kan alltså bli tillämplig ifall det råder stora skillnader mellan barnets levnadsförhållanden hemma hos ena föräldern gentemot hemma hos den andra föräldern.

Jag hoppas att jag bidragit till större klarhet i rättsläget och besvarat dina frågor. Det går tyvärr inte att ge dig ett exakt svar utan att veta fler omständigheter och ifall du har ytterligare frågor är du varmt välkommen att kommentera nedan, mejla oss på info@lawline.se eller boka tid med någon av våra erfarna jurister. Lycka till!

Mvh,

Oskar Paladini Söderberg
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1089)
2021-09-08 Föräldrars underhållsskyldighet
2021-09-02 Underhållsskyldighet för omyndiga barn och dess egna barn
2021-08-31 Hur mycket ska man betala i underhåll till utflyttat barn?
2021-08-31 Hur förändras underhållsbidrag då barnet flyttar hemifrån? + Hur beräknas underhållsbidraget?

Alla besvarade frågor (95850)