Underhållsbidrag 18-åring

2016-09-19 i Underhåll
FRÅGA
Hej!Min son bor sedan årsskiftet bara hos mig och min nya man i samband med sonens 18-årsdag. Innan dess har han bott växelvis hos oss och hans pappa. Han tog studenten i juni i år. Borde hans pappa betalat underhåll för tiden fram tills sonen tog studenten (ca 5,5 månad)? Hur räknar man i så fall ut hur mycket?Tacksam för svar
SVAR

Hej och tack för din fråga!

Enligt 7 kap 1§ föräldrabalken (FB) ska föräldrarna gemensamt svara för underhåll åt barnet efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov, d.v.s. barnomsorg och andra kostnader för barnet, och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Vid bedömningen av barnets behov används schabloner för hur mycket ett barn ”kostar”. Dock kan barnet göra anspråk på mer beroende på föräldrarnas ekonomiska förmåga. Med ”föräldrarnas ekonomiska förmåga” avses i praktiken föräldrarnas förvärvsinkomst. När underhållsskyldigheten bestäms tas hänsyn till barnets egna inkomster och tillgångar samt barnets sociala förmåner. Exempelvis barnbidraget samt studiebidraget minskar barnets underhållsbehov. Hur underhållsskyldigheten ska delas upp mellan föräldrarna avgörs av respektive förälders ekonomiska förmåga. Se nedan om uträkningen.

Underhållsskyldigheten upphör i regel när barnet fyller 18 år. Om barnet däremot fortfarande går i skolan, är föräldrarna underhållsskyldiga under den tid som skolgången pågår (dock längst tills barnet är 21 år). Observera att med skolgång avses endast grundskola, gymnasieskola eller annan jämförlig grundutbildning. Detta utesluter således exempelvis universitets- eller högskolestudier.

Om barnet varaktigt bor hos den ena föräldern, ska den förälder som barnet inte varaktigt bor hos fullgöra sin underhållsskyldighet genom att istället betala underhållsbidrag till barnet, 7 kap 2§ FB. Din sons pappa är således skyldig att betala underhåll för den tid du anger i din fråga, d.v.s. 5,5 månad.

En sådan skyldighet fastställs antingen genom dom eller genom avtal. Det finns inget formkrav för ett avtal om underhållsskyldighet, förutom om underhållsbidraget fastställs för längre tid än 3 månader. Ett sådant avtal ska vara skriftligt och bevittnat av 2 personer, samt om barnet är under 18 år, godkänt av socialnämnden. Viktigt att påpeka är dock, att om den underhållsskyldige föräldern inte fullgör denna skyldighet, krävs för att underhållsskyldigheten ska kunna verkställas av Kronofogdemyndigheten att avtalet är skriftligt och bevittnat, se 3 kap 19§ utsökningsbalken.

Uträkning av underhållsbidrag

För att bestämma underhållsbidraget måste alltså 1) barnets behov och 2) respektive förälders betalningsförmåga bedömas.

Barnets behov

1. Schablon
Beräkningen av barnets behov utgår från schablonsiffror för vad ett barn ”kostar”.
Schablonsiffrorna utgör, beroende på barnets ålder, ett visst procenttal av prisbasbeloppet (2016 är prisbasbeloppet 44 300 kr).

Barnets ålder:
0-6 år --> 65% av prisbasbeloppet = 2340 kr/månad
7-12 år --> 80% av prisbasbeloppet = 2 726 kr/månad
13-17 år --> 95% av prisbasbeloppet = 3507 kr /månad

I ditt fall har din son fyllt 18 år. Något schablonbelopp för 18-åringar är mig veterligen inte fastställt. 3507 kr/månad måste dock även för en 18-åring anses vara skäligt.2. Fritidsaktiviteter
Även kostnader för fritidsaktiviteter etc kan läggas till ”barnets behov”, under förutsättning att dessa är skäliga i förhållande till föräldrarnas ekonomiska situation.3. Sociala förmåner
Efter att barnets behov har räknats ut ska avdrag göras för barnbidraget/studiebidraget om 1050 kr/månad.

4. Barnets ekonomiska behov
Resultatet av 1-3 är barnets ekonomiska behov.

Räkneexempel:
+3507 kr (18-åring)
+169 kr (gymkort)
- 1050 (studiebidrag)
______
2626 kr


Förälders ekonomiska förmåga

1. Förvärvsinkomsten
Med förälders ekonomiska förmåga avses förälderns förvärvsförmåga, d.v.s. förälderns förvärvsinkomst. Om föräldern utan godtagbar anledning inte utnyttjar sin förvärvsförmåga, utgår beräkningen från vad denne hade haft för inkomst om denne utnyttjat sin förvärvsförmåga.

2. Skatt och övriga kostnader
Dra av skatt, bostadskostnader och ev. lån etc.

3. Levnadskostnader
Dra av personliga kostnader. Personliga kostnader är 120% av prisbasbeloppet, d.v.s. 4 430 kr/månaden 2016.

4. Enskild betalningsförmåga
Resultatet av 1-3 blir förälderns enskilda betalningsförmåga.

Räkneexempel:
20 000 kr (inkomst)
11 500 kr (skatt + hyra/el/internet)
4430 kr (levnadskostnader)
______
4070 kr

Hur ska underhållsskyldigheten fördelas mellan föräldrarna?

För att sedan bestämma hur mycket varje förälder ska stå för barnets underhåll, tar man barnets behov multiplicerat med förälderns betalningsförmåga dividerat med den samlade betalningsförmågan, d.v.s:

(Barnets behov x förälders betalningsförmåga)/ gemensam betalningsförmåga = Förälderns underhållsskyldighet

Räkneexempel:

Barnets behov är 2626 kr.
Förälder A:s betalningsförmåga är 4070 kr.
Förälder B:s betalningsförmåga är 5000 kr.
Gemensam betalningsförmåga är 9070 kr.

Förälder A:s underhållsskyldighet = (2626 x 4070)/9070 kr = 1178 kr

Förälder B:s underhållsskyldighet = (2626 x 5000)/9070 = 1448 kr

Om barnet varaktigt bor hos A, ska alltså B betala underhållsbidrag om 1448 kr.

För mer information om underhållsbidrag, se Försäkringskassans hemsida. Här kan du även beräkna underhållsbidraget direkt.

Hoppas detta var svar på din fråga!

Amanda Dyberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (974)
2020-09-21 Under­hålls­bidrag när barnet inte bor hos dig
2020-09-18 Är det möjligt att begära underhåll retroaktivt?
2020-09-10 Är jag underhållsskyldig när mitt barn fyllt 18 år?
2020-09-09 Hur många år tillbaka kan jag behöva betala underhållsbidrag?

Alla besvarade frågor (84294)