Underhållsbidrag

2017-06-05 i Underhåll
FRÅGA
föräldrabalkenUnderhållsbidrag – Vilken Deklaration gäller som underlagHar en dotter som ä1 18 år som jag nu behöver betala underhållsbidrag för.Mamman kräver underhåll från 2015 08 till 2018 06 när dottern går ur skolan.Kraven från underhåll kom skriftligen från advokat i Nov 2016.Frågan är vilken deklaration som gäller som underlag för beräkning av underhåll och vilka avdrag som kan göras.Som jag förstått skall senaste slutgiltiga deklaration annvändas ”mao” 2015 års deklaration.Där vill jag även kunna göra avdrag för kapitalförluster (fonder) enligt föräldrarbalken, jag vill även att Mammans inkomst skall räknas upp med kapitalvinst från bostadsförsäljning.Mammans advokat skriver att 2015 års deklaration skall användas för första året, 2016 (där inte slutskattsedel kommit ännu) för 2016 samt uppskattade framtida inkomster för tiden 2107 01-2018-06. Detta enligt socialförsäkringsbalken 19 kapitlet 12 §.Mammans advokat godtar dock avdrag för kapitalvinsten.Fråga1) Kan verkligen framtida inkomster ligga som grund för beräkning när de helt kan förändras?2) Skall verkligen flera deklarationer användas? Som jag ser det bör endast 2015 års deklaration användas när den är senaste slutgiltiga?3) Får jag göra avdraag för kapitaalförlust?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga! Regler om underhållsbidrag finns främst i föräldrabalken (FB). Bra vägledning kan hittas i Försäkringskassans broschyr som du hittar här.

Avtalsfrihet

Jag vill inledningsvis påpeka att det råder avtalsfrihet vad gäller underhållsbidrag (jfr 7 kap 2 § FB). Det står således dig och den andra föräldern fritt att avtala om huruvida underhållsbidrag ska utgå samt hur mycket underhållsbidrag ska utgå. Kan föräldrarna ej komma överens kan en domstol slutligen lösa frågan. Detta betyder att ni själva kan välja vilken deklaration som bör ligga till grund för bidraget, om kapitalförluster respektive kapitalvinster ska dras av eller dylikt. Ni kan t.ex. skriva ett avtal som gäller nu fram till att nästa deklaration fastställts, och skriva ett nytt sedan baserat på de nya inkomsterna. Ni kan även välja att vardera förälderns kapitalvinst respektive kapitalförlust ska ingå respektive dras av. Jag ska i det följande redogöra för hur en domstol i princip hade löst frågan, om frågan hade tagits till domstolen.

Underhållsbidrag fastställt genom dom

Föräldrarna ska betala underhåll för sina barn efter vad som är skäligt med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska förmåga. När underhållsbidraget bestäms ska hänsyn tas till barnets egna inkomster och tillgångar samt till barnets sociala förmåner. Föräldrarna ska ta del i kostnaderna för barnet var och en efter sin förmåga. (7 kap. 1 § FB). Socialstyrelsen har tagit fram riktlinjer och schablonmetoder som ofta används. Formeln är i princip följande:

Barnets behov av underhåll x (den bidragsskyldiges överskott / föräldrarnas samlade överskott) = underhållsbidrag

Först behöver vi således veta barnets behov. Ofta används en schablonmetod för detta. Ofta beräknas barnets behov (om det är över 13 år) bestå av 95 % av prisbasbeloppet. Prisbasbeloppet för 2017 är 44 800 kr. Schablonbeloppet blir då 0,95 x 44 800 = 42 560. Från detta ska sedan barnbidrag (om detta finns) dras av. Jag beaktar i det följande inte barnbidraget.

Nästa fråga blir att ta ställning till vad som ingår i föräldrarnas överskott. Utgångspunkten för beräkning av förälderns överskott är förälderns faktiska månadsinkomst efter skatt. För att räkna ut inkomsten för en förälder kan man ta hjälp av det senaste beslutet om slutlig skatt. Domstolen kommer således att försöka använda sig av så aktuella siffror som möjligt. Någon bestämmelse som säger att senaste deklarationen eller dylikt ska ligga till grund för bedömningen har jag ej hittat. Det jag kan tänka mig att domstolen gör är att de antingen lägger 2015 års deklaration till grund för allt eller att de gör en uppskattning av dina framtida inkomster. I princip ska kapitalvinster tas med och kapitalförluster dras av. Det finns även en möjlighet att göra en skälighetsbedömning av förälderns inkomst.

Från föräldrarnas inkomst efter skatt får vissa andra avdrag göras. Föräldern får dra av de faktiska bostadskostnaderna. Föräldern får även dra av ett belopp som ska svara för levnadskostnader. Detta belopp utgör i princip 120 % av prisbasbeloppet (d.v.s. 1,2 x 44 800 = 53 760). Detta framgår av 7 kap 3 § FB.

När man efter dessa beräkningar vet om föräldrarnas överskott görs beräkningen enligt formeln ovan.

Sammanfattning

Jag har således redogjort för att ni inom ramen för avtalsfriheten själva kan välja hur mycket underhållsbidrag som ska utgå. Ni kan då välja vad som ska utgöra underlag samt hur man ska bestämma detta underlag. Jag har sedan redogjort för hur en domstol kan tänkas göra prövningen. Denna redogörelse kan med fördel ligga till grund även när föräldrarna själva avtalar om underhållet. Jag har där kommit fram till att ofta det senaste slutliga beslutet om skatt ligger till grund för beräkningen, men att även andra metoder kan användas. Jag har även redogjort för att kapitalvinst ska tas med samt att kapitalförlust i princip ska dras av samt att avdrag ska göras för boendekostnader och levnadskostnader. Jag kommer att ringa dig på onsdag (7 juni) vid ungefär 16:30 för din telefonuppföljning. Passar ej denna tid eller har du någon följdfråga är du välkommen att kontakta mig på mattias.lindner@lawline.se

Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Underhåll (1078)
2021-07-29 Kan man frångå underhållsskyldighet?
2021-07-28 Vad kan man göra när den föräldern som tar emot underhållsbidrag brister i sin omsorg om barnet?
2021-07-28 Får man underhållsbidrag/underhållsstöd under sommaren?
2021-07-23 Vad gäller vid underhållsskyldighet för barn efter separation?

Alla besvarade frågor (94363)