FrågaFAMILJERÄTTUnderhåll18/10/2018

Underhåll vid ändrade förhållanden

Två barn bor hos den ena föräldern och dom har fastställts i fråga om ett visst belopp gällande underhåll för barnen. Om ett av barnen flyttar till den underhållsskyldige efter ett tag, gäller domen fortfarande? Vad gäller för underhållet för det barnet som bor kvar?

Lawline svarar

Hej och tack för att du vänder dig till lawline!

Av 7 kap. 2 § föräldrabalken (FB) gäller att en förälder som har vårdnaden om barnet gemensamt med den andra föräldern men barnet varaktigt bor tillsammans med endast den andra föräldern, uppfyller sin underhållsskyldighet genom att betala underhållsbidrag till barnet.

Bidragets storlek bestäms med hänsyn till barnets behov och föräldrarnas samlade ekonomiska förmåga. Med detta menas att underhållet kan därför bli högt eller lågt beroende av föräldrarnas inkomster och utgifter. Hos vem barnet bor har även betydelse.

I fråga om underhållsbidrag råder avtalsfrihet mellan parterna. Föräldrarna kan därför själva komma överens om en ändring av bidraget, oavsett om ett underhållsbidrag har bestämts i en dom eller i ett avtal. Kan föräldrarna däremot inte komma överens finns det en jämkningsregel i 7 kap. 10 § FB som säger att rätten kan ändra ett underhållsbidrag om det föranleder ändrade förhållanden. Att ett barn byter boendeförälder är att se som ett sådant förhållande.

Vid frågan om vad som händer med underhållet till det andra barnet gäller samma som ovan. Partena kan själva komma överens om vad som ska gälla, t.ex. att inget underhåll ska utgå för att vardera föräldern har ett barn hos sig. Domstolen kommer däremot ta hänsyn till barnets behov och föräldrarnas ekonomiska situation och det kan innebära att en förälder får betala mer i underhåll än den andra.

Jag vet inte omständigheterna i det enskilda fallet så jag kan inte ta ställning till hur en dom ev. skulle kunna se ut.

Tips är att kontakta en advokat som kan hjälpa till med att skriva ett avtal om ändringen, eller hjälpa till att företräda en i domstol. Tidsbokning till Lawlines jurister hittar du här!

Med vänliga hälsningar

Therese WibrinkRådgivare
Hittade du inte det du sökte?