Under vilka förutsättningar kan mitt ex kräva tillbaka pengar denne har swishat mig?

Om mitt ex och jag har swishat pengar emellan oss under 5års tid kan han komma i efterhand och kräva pengar av mig

Lawline svarar

Hej! Först och främst, tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga.

Du anger inte några vidare omständigheter om varför din före detta partner skulle kräva tillbaka pengarna från dig och inte heller på vilken grund. Inte heller har anledningen till att ni har swishat varandra under flera år angetts. Mitt svar kommer därför att vara generellt och ta sikte på möjliga situationer och dess utfall.

Om pengarna som swishat är att anses som gåvor

Bestämmelser om gåvor finns i gåvolagen. För att något, i juridisk mening, ska klassas som en gåva finns det tre kriterier som måste uppfyllas:

1. Förmögenhetsöverföring - Att till exempel pengar, en fastighet eller föremål ska överföras från gåvogivaren till gåvotagaren.

2. Det ska vara frivilligt - Innebär att inget tvång, utpressning eller dylikt ska ligga till grund för gåvan.

3. Gåvoavsikt - Gåvogivaren ska ha för avsikt att ge den aktuella gåvan till gåvotagaren.

I det fall ovan anförda kriterier är uppfyllda, kan gåvorna inte tas tillbaka. Inte heller kan gåvogivaren, i detta fall din före detta partner, vinna framgång i frågan genom en civilrättslig process. Om kriterierna är uppfyllda finns det således ingen grund för talan.

Kan det vara bedrägeri?

Brottet bedrägeri återfinns i Brottsbalken (BrB). För att kunna dömas för bedrägeri uppställs följande krav (9 kap. 1 § BrB).

Gärningsmannen ska:

1. Genom vilseledande,

2. Förmå någon till en handling eller underlåtenhet

3. Som innebär förmögenhetsöverföring

Detta ska leda till ekonomisk skada hos brottsoffret och ekonomisk vinning för gärningsmannen. Det är svårt för mig att uttalat mig om det föreligger grunder som talar för att bedrägeri har skett. Emellertid verkar det som att ni har swishat pengar till varandra, vilket i så fall inte tala för att bedrägeri har skett.

Kan det röra sig om en enkel fordran?

Frågan som kvarstår är om dessa överföringar via Swish kan ses som lån. I sådana fall är skuldebrevslagen tillämplig. I din fråga framgår det inte att det har upprättats ett skriftligt dokument om lånet vilket i så fall innebär att din före detta partner har en enkel fordran med vilken denne kan kräva betalt från dig. Om fordringen inte skrivits ned i ett skuldebrev så är det en enkel fordran som regleras i skuldebrevslagens tredje kapitel. Samma regler tillämpas även om skuldförhållandet har antecknats i ett avtal men kallas då istället för ett enkelt skuldebrev. Dock kan det vara svårt för din före detta partner att bevisa att överföringarna skulle utgöra lån.

Vad innebär detta för dig?

För att din före detta partner ska kunna få ersättning eller kräva tillbaka de överföringar som du fått under förhållandets gång, antingen genom en civilrättslig process eller genom att anmäla dig för bedrägeri, krävs det att partnern varken har haft viljan eller avsikten att ge dig dessa gåvor. Det måste alltså ha funnits någon typ av våld, tvång eller annat brottsligt förfarande från din sida som förmått partnern till dessa handlingar. I det fall sådan omständigheter inte föreligger, kommer din före detta partner inte kunna vinna framgång i dessa mål, varken på ett civilrättsligt eller på ett straffrättsligt plan. Det alternativ som kvarstår är att överföringarna ska betraktas som lån. Det är i så fall din före detta partner som har bevisbördan för detta.

Hoppas att du har fått svar på din fråga, annars är du varmt välkommen att ta kontakt med oss på Lawline igen.

Med vänlig hälsning,

Sabrina CuranRådgivare
Public question details image

Ställ en Expressfråga 1499 kr

Behöver du hjälp med att lösa en fråga gällande Straffrätt och Bedrägeri och annan oredlighet, 9 kap BrB? Vi kan hjälpa dig!

Ställ din fråga i formuläret nedan och få svar inom 72 timmar.

Betala medKlarna Logo
0 / 1500
swish logo