Under vilka förutsättningar kan borgensmannen frånträda åtagandet?

2021-04-12 i Hyresrätt
FRÅGA
Hittar inte/förstår inte exakt svar fr tidigare frågor: jag har en borgensman för min hyresrätt. Löper på 2 år. Har blivit rejält ovän med min borgensman o hen vill se mig bostadslös: kan hen säga upp borgensavtalet? Finns nån uppsägningstid? I dagsläget har jag f f skulder kvar o då får jag inget eget kontrakt där jag bor. Har dock inga hyresskulder o har alltid betalt min hyra i god tid. Inga klagomål på mig som hyresgäst. På vilket sätt skulle jag ha besittningsrätt (har man d även om man har borgensman). Min hyresvärd säger att borgensavtalet "bara löper på" men d låter ju konstigt... Ska inte avtalet förnyas o gäller det då ytterligare 2 år. Hjälp!
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Hur länge gäller ett borgensåtagande?

Hur länge ett borgensåtagande gäller framgår inte av lag. Vad som har avtalats blir därför vägledande. Däremot har borgensmannen rätt att under vissa förutsättningar säga upp åtagandet. Ett villkor som inskränker borgensmannens rätt att säga upp avtalet är ogiltigt (12 kap. 28 a § andra stycket JB). Borgensmannens rätt att säga upp avtalet enligt lag kan därför inte begränsas genom avtal.

Under vilka förutsättningar kan borgensmannen frånträda åtagandet?

Är borgen ställd till säkerhet för att ett avtal om hyra av en bostadslägenhet fullgörs, får borgensmannen säga upp sitt åtagande att upphöra att gälla vid det månadsskifte som inträffar närmast efter nio månader från uppsägningen, dock tidigast till en tidpunkt som infaller två år från det att åtagandet började att gälla (12 kap. 28 a § första stycket JB). Med andra ord gäller en uppsägningstid på nio månader. Dessutom kan åtagandet tidigast upphöra att gälla när det gått två år.

Hyresrättsligt besittningsskydd

Huvudregeln är att hyresgästen har rätt till en förlängning av hyresavtalet om hyresvärden sagt upp hyresavtalet (12 kap. 46 § JB). Därmed har hyresgästen rätt att behålla bostaden, oavsett vad hyresvärden anser. När en hyresgäst vägrar att flytta mot hyresvärdens vilja ska hyresvärden hänskjuta tvisten till hyresnämnden, senast inom en månad från att hyrestiden löpt ut (12 kap. 49 § JB). Om inte hyresvärden hänskjuter tvisten till hyresnämnden kommer hyresavtalet att fortlöpa. En hyresgäst har rätt att bo kvar i lägenheten under en pågående tvist, under samma villkor som tidigare (12 kap. 50 § JB).

Undantag från besittningsskyddet

Det finns dock sakliga skäl, vilka hyresvärden kan presentera för att bryta besittningsskyddet. Därmed har hyresgästen inte rätt att förlänga hyresavtalet mot hyresvärdens vilja om något undantag är uppfyllt (se närmare 12 kap. 46 § 1 st. 1–10 p. JB). Undantagen handlar om hyresgästens kontraktsbrott, rivning och ombyggnad av lägenheten, en- och tvåfamiljshus samt bostadsrättslägenheter och upplåtelser i samband med anställningsavtal. De besittningsbrytande grunderna tar i huvudsak sikte på hyresgästens skyldigheter som återfinns i hyreslagen. Hyresvärdens intresse av att säga upp hyresavtalet ska vägas mot hyresgästens intresse av att få förlänga hyresavtalet. Att hyresgästen är i behov av en bostad är ett skyddsvärt intresse.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Med vänlig hälsning,

Mathias Nilsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Hyresrätt (2081)
2021-10-24 När är en varning om vräkning giltig?
2021-10-22 Är hyresgäst skyldig att underrätta hyresvärden om mögelskada?
2021-10-21 Vad har hyresvärden för skyldigheter gällande reparationer?
2021-10-18 Rätt att bo kvar efter separation med sambo

Alla besvarade frågor (96503)