Under vilka anledningar kan en sommarvikarie bli uppsagd eller avskedad?

FRÅGA
Hej jag har nyligen skrivit på ett kontrakt för att arbeta som sommar vikare och undrar under vilka anledningar man kan bli avskedad. Jag har precis haft minna introduktions dagar. Min fråga uppstår då jag tackade nej till ett arbetspass innan sommaren och förklarade att jag gick i skolan och inte skulle kunna ta några pass innan sommaren. Vilket jag då får ett panik artat meddelande från min vän som säger att de hade tagit bort meddelandet från systemet och att jag absolut inte kunde skriva att jag inte kunde arbeta förens sommarn, för att chefen tydligen sparkade den föra vikarien som sa så.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En arbetstagaren kan både bli uppsagd och avskedad. För att bli avskedad krävs dock mer än en uppsägelse och jag kommer därför gå igenom för vad som gäller för båda fallen.

Lagen om anställningsskydd (LAS) reglerar frågor kring vad som gäller vid uppsägning och avsked av arbetstagare. Jag kommer därför utgå från att du är en arbetstagare som omfattas av LAS, eftersom vissa personer kan vara undantagna lagen så som en vd eller arbetsgivares familjemedlemmar (se 1 § andra stycket LAS).

Notera även om det finns ett kollektivavtal på arbetsplatsen så kan denna innehålla bestämmelser som avviker från lagen och därmed vad jag anger nedan (2 § tredje stycket LAS).

Förtydligande kring avsked och uppsägning

Först och främst är det stor skillnad mellan att bli uppsagd och bli avskedad, då det ställs högre krav på att bli avskedad än att bli uppsagd.

För att en arbetsgivare ska ha rätt att avskeda en arbetstagare måste denna ha "grovt åsidosatt sina åligganden mot arbetsgivaren". Omständigheter som faller in under denna mening skulle kunna vara brott mot arbetsgivaren, stöld eller illojal konkurrens (18 § LAS).

För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp arbetstagaren krävs "saklig grund" vilket måste grunda sig i antingen arbetsbrist eller personliga skäl. Om arbetsgivaren inte kan visa någon saklig grund är uppsägningen ogiltig. För att denna grund ska anses föreligga krävs även att arbetsgivaren har gjort en omplaceringsutredning gällande ledigt arbete, varav om sådan inte gjorts så föreligger inte saklig grund (7 § LAS).

Uppsägning på grund av arbetsbrist är allt som inte hänför sig till personliga skäl och behöver inte handla om att arbetsgivaren inte kan erbjuda arbete utan kan även vara på grund av exempelvis omorganisation. Notera att Arbetsdomstolen väldigt sällan ifrågasätter arbetsgivarens ekonomiska bedömningar som ligger grund till för arbetsbrist. Däremot ser domstolen strikt på fingerad arbetsbrist, det vill säga uppsägning med hänvisning till arbetsbrist men som egentligen beror på personliga skäl (se exempelvis AD 2003 nr 29 och AD 2018 nr 76).

Uppsägning på grund av personliga skäl kan innebära att arbetstagaren inte fullgjort sina förpliktelser enligt anställningsavtalet. Detta kan innefatta att arbetstagaren har misskött sitt arbete eller upprätt olämpligt, exempelvis samarbetssvårigheter eller arbetsvägran.

Ett vikariat kan som huvudregel inte sägas upp i förtid

Ett vikariat löper vanligen mellan två datum och kräver ingen uppsägning för att den ska avslutas, utan den gäller mellan datumen. Som huvudregel kan alltså anställningen inte avslutas i förtid av någon part.

Ett vikariat kan dock sägas upp om man skriver in i anställningsavtalet att anställningen löper "… dock längst till och med [datum]" alternativt en ömsesidig uppsägningstid, det vill säga att parterna kommer överens om uppsägning. I båda fallen gäller normalt en uppsägningstid på en månad, antingen enligt kollektivavtal eller LAS (2 § och 11 § LAS).

Om det inte har skrivits in något särskilt i anställningsavtalet som angetts ovan så gäller som utgångspunkt att avtalet ska hållas och om detta inte görs av någon av parterna, riskerar de att behöva betala skadestånd.

Ett vikariat kan dock avslutas på allmänna avtalsrättsliga grunder, exempelvis på grund av svek eller för att villkor är oskäligt med hänsyn till omständigheter i övrigt (30 § och 36 § avtalslagen).

Vad man kan göra om man blivit felaktigt uppsagd eller avskedad

Om arbetstagaren anser sig blivit felaktigt uppsagd kan hen yrka på att ogiltigförklara sin uppsägning inför domstol. I sådant fall kvarstår anställningen under tvistetiden och arbetstagaren har därmed rätt till lön och andra förmåner. Notera dock att det är relativt korta tidsfrister för att yrka en sådan här talan (34 § och 40 § LAS).

Om arbetstagaren anser sig blivit felaktigt avskedad, kan hen yrka på att ogiltigförklara avskedet inför domstol. I sådant fall kvarstår dock inte anställningen under tvistetiden som utgångspunkt men sådant yrkande kan framställas och beslutas av domstol. Notera att även här gäller kort tidsfrist för att ogiltigförklara avskedet (35 § och 40 § LAS).

Arbetstagaren kan även i båda fallen kräva skadestånd för ekonomisk skada samt ersättning för kränkning. Notera att kort tidsfrist gäller (38 § och 41 § LAS).

Både om en arbetstagare blivit uppsagd eller avskedad gäller att arbetsgivaren har bevisbördan vid en eventuell tvist i domstol, det vill säga att det är upp till arbetsgivaren att visa de omständigheter som ligger till grund för uppsägningen eller avskedet.

Sammanfattning

Som arbetstagare kan man antingen bli uppsagd eller avskedad. För att arbetsgivaren ska ha rätt att avskeda ställs relativt höga krav, exempelvis att arbetstagaren ska ha gjort sig skyldig till brott mot arbetsgivaren eller stöld. För att arbetsgivaren ska ha rätt att säga upp den anställde gäller att saklig grund ska föreligga genom personliga skäl eller arbetsbrist.

Ett vikariat kan som huvudregel dock inte sägas upp i förtid, om det inte skrivits in något särskilt i anställningsavtalet alternativt att parterna kommer överens om uppsägning. En anställd som grovt misskött sitt arbete riskerar dock alltid att bli avskedad, oavsett vilken anställningsform denne har.

Under förutsättning att ni tidigare inte har kommit överens om att du ska jobba innan sommaren, har jag personligen väldigt svårt att se att någon saklig grund för uppsägning skulle föreligga och därmed ingen grund för avsked heller. Om det dessutom inte anges något särskilt i ditt anställningsavtal gällande rätt till uppsägning, så gäller som utgångspunkt att din anställning inte kan sägas upp i förtid.

Om det ändå skulle vara så att du blir uppsagd alternativt avskedad, kan du yrka på ogiltigförklaring samt skadestånd inför domstol.

Min rekommendation

Om det skulle uppstå några problem är min rekommendation att du tar frågan vidare med ditt fackförbund, om du är medlem i en sådan. Ett fackförbund kan nämligen hjälpa dig med rådgivning samt eventuellt driva vidare frågan till domstol.

Om du inte är medlem i något fackförbund kan du boka tid med en av våra kunniga jurister för mer hjälp vid en eventuell tvist.

Annars hoppas jag att du fått svar på din fråga! Jag hoppas allt löser sig för dig, annars kan du alltid höra av dig till oss på Lawline igen.

Vänligen,

Madeleine Runesson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1870)
2021-10-23 Hur fungerar turordningsreglerna?
2021-10-14 När får man säga upp provanställda?
2021-10-10 Får arbetsgivaren omplacera mig till vilken tjänst som helst?
2021-10-09 Kan jag äga ett aktiebolag samtidigt som jag har en anställning inom kommunen?

Alla besvarade frågor (96519)