tvångsomhändertaget barn

2019-08-01 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Hej! Jag och min exmake har gemensam vårdnad över vår son . Vi har båda haft missbruksproblem men blev drogfria strax innan jag blev gravid . Jag tog ett återfall för ett år sedan ett tag efter vi separerade. Under denna tiden har sonen bott med sin pappa . Nu har jag varit drofri 6 mån och lämnar prover varje vecka . Allting går jättebra förutom att jag bara får träffa sonen en gg i veckan . Pappan tycker inte om min nya sambo och vi har haft samarbetssamtal genom familjerätten och kommit fram till att umgänget ska trappas upp långsamt. Jag har hela tiden misstänkt att pappan missbrukar igen och har berättat detta flertal ggr för Soc . Dom har inte tagit min oro på allvar men har startat utredningar som knappt lett till något alls . Jag har hela tiden sagt att jag önskar få ha min son åtminstone varannan helg men får bara till svar att vi ska trappas upp umgänget långsamt. Vid umgängestiderna så har pappan ringt och ställt in nästan varje gång . Idag ringde Soc och sa att dom omhändertagit sonen akut från pappan . Jag får inte någon info om vart eller någonting och förstår inte hur dom kan göra så utan att fråga mig ifall jag kan ha sonen istället ?? Vad ska jag göra !? Jag har panik . Har läst om alldeles för många barn som blir tagna och som man aldrig får hem igen . Sonen fyller 1 år i november . Snälla hjälp ! Mvh
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till lawline med din fråga!

Vid socialtjänstens tvångsomhändertagande av barn tillämpas lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU). Grunderna för omhändertagande framgår av 2 § LVU, där det framgår att vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges hälsa eller utveckling skadas. Uttrycket påtaglig risk innebär att det måste finnas faktiska och konkreta risker för skada. Enligt propositionen får det inte vara ringa risk för skada, det ska vara tydligt. Det får således inte vara några subjektiva antaganden som grund för tvångsomhändertagandet, utan det ska vara tydligt utrett.

Anhörigplacering är det första alternativet när ett barn inte får behövlig omsorg hemma. Om man inte har prövat om anhörigplacering kan ges så kan man inte säga att "behövlig vård" inte kan ges frivilligt, förmodligen så är detta redan utrett innan de tog beslutet.

Så till din fråga, vilka rättigheter har du som förälder när ditt barn blivit tvångsomhändertaget och vad kan du göra?

Socialtjänsten ansvar: Utgångspunkten är att socialtjänsten så långt som möjligt ansvarar vid placering enligt LVU för att tillgodose barnets behov av umgänge med barnet och dig som förälder, 14§ LVU. De finns dock vissa möjligeter att begränsa umgänget, vilket framgår av 14 § 2 st. LVU. Utgångspunkten är att kontakten endast får begränsas så mycket som krävs för att barnet ska ges den nödvändiga vården. Socialnämnden ska samarbeta med föräldrarna så långt det är möjligt under vårdtiden och medverka till att kontakten mellan dem och barnet upprätthålls.I propositionen anförs att en nära och god kontakt mellan föräldrarna och barnet under vårdtiden oftast är en viktig förutsättning för att barnet ska kunna utvecklas väl i familjehemmet och på sikt kunna återförenas med föräldrarna. Det framhålls att socialnämnden inte utan starka skäl får besluta om inskränkningar i umgänget mellan barn och föräldrar. (Begränsningar i umgängesrätten tillämpas restriktivt).

Om du menar att det inte finns något problem längre som är grund till vård av barnet ska vården upphöra, 21 § LVU. Om du vill framföra detta så gör du en så kallad hemtagningsbegäran till socialtjänsten. Om det fattas ett nekande beslut på en sådan begäran kan du överklaga då det är ett formellt beslut. I sådant fall är det förvaltningsrätten som beslutar i frågan, se 41 § LVU. Om du inte skulle göra en hemtagningsbegäran, eller oavsett hur du väljer att göra så har socialtjänsten en skyldighet att var sjätte månad överväga om vården ska upphöra eller fortskrida, se 13 § LVU. Den övervägningen kan dock inte överklagas då det inte är ett formellt beslut.

Så sammanfattningsvis: Du kan framställa en hemtagningsbegäran eller avvakta tills socialtjänsten gör en övervägande om 6 månader.

Jag hoppas du fick vägledning i din fråga och att allt löser sig!

Sofie Falk
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1090)
2020-03-31 Strider regeringens beslut med anledning av coronaviruset mot grundlagen?
2020-03-31 Bussar som inte avgår enligt tidtabellen
2020-03-30 Är det brottsligt att på internet kritisera regeringen för hanteringen av coronakrisen?
2020-03-25 Försörjningsstöd vid ersättning från staten?

Alla besvarade frågor (78661)