Turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist

FRÅGA
Vid uppsägning när det kommer till att det till exempel är för många anställda i relation till ekonomi eller hur mycket det är att göra på arbetsplatsen har jag förstått att sist in först ut gäller. Men hur blir det om en anställd (person 1) börjar heltid från 1 sep, en annan person (person 2) har varit extra arbetare under våren/sommaren men får en heltidstjänst 15 september och den tredje (person 3) har en annan tjänst under 2 månader som började 1 augusti på samma arbetsplats men får samma tjänst på heltid som de två övriga 1oktober. I vilken ordning sägs personerna upp? Vem är egentligen sist in först ut? Tacksam för hjälp!
SVAR

Hej!
Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Enligt 22§ Lag om anställningsskydd (LAS) ska arbetsgivaren iaktta vissa turordningsregler vid uppsägning p.g.a. arbetsbrist. Att observera är att då paragrafen är semidispositiv kan reglerna åsidosättas genom kollektivavtal. Jag utgår dock i mitt svar från lagens tillämplighet.

Innan själva turordningen fastställs har en arbetsgivare med högst 10 arbetstagare rätt att undanta högst 2 arbetstagare från turordningen som enligt arbetsgivarens bedömning är av särskild betydelse för den fortsatta verksamheten. Den eller de arbetstagare som undantas från turordningen har alltså företräde till fortsatt anställning. Vid beräkningen av antalet arbetstagare hos arbetsgivaren (vid beräkningen huruvida det är högst 10 arbetstagare) bortses enligt 1§ LAS från:
1. arbetstagare som med hänsyn till arbetsuppgifter och anställningsvillkor får anses ha företagsledande eller därmed jämförlig ställning,
2. arbetstagare som tillhör arbetsgivarens familj,
3. arbetstagare som är anställda för arbete i arbetsgivarens hushåll,
4. arbetstagare som är anställda med särskilt anställningsstöd, i skyddat arbete eller i utvecklingsanställning, och
5. arbetstagare som är anställda i gymnasial lärlingsanställning

Enligt 4§ LAS undantas även tidsbegränsat anställda från turordningsreglerna då det endast är tillsvidareanställda som kan sägas upp. Om arbetsgivaren har flera driftenheter ska en turordning göras för varje driftenhet separat. Turordningen för de arbetstagare som inte undantagits enligt ovan nämnda regler bestäms med utgångspunkt i varje arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren. Arbetstagare med längre anställningstid har företräde framför arbetstagare med kortare anställningstid och vid lika anställningstid ger högre ålder företräde. Vid beräkning av arbetstagares sammanlagda anställningstid hos arbetsgivaren ska alltså alla anställningar hos arbetsgivaren läggas ihop oberoende av ledigheter, sjukdom, deltid, avtalsområde, arbetsuppgifter m.m.

Enligt 3§ LAS ska särskilda bestämmelser tillämpas vid beräkning av anställningstid enligt 22§ LAS. Denna paragraf behandlar de fall då arbetstagare byter anställning genom att byta arbetsgivare. Om arbetsgivarna vid tidpunkten för övergången då tillhör samma koncern får arbetstagaren i den senare anställningen även tillgodoräkna sig tiden i den förra anställningen. Paragrafen behandlar även övergång av företag enligt 6b§ LAS och återanställning enligt 25§ LAS.

Angående person 3 tillämpas möjligen 3§ LAS om arbetstagares rätt att tillgodoräkna sig anställningstid hos annan arbetsgivare i samma koncern. Det framgår inte av frågan men möjligen är det fortfarande samma arbetsgivare men en annan tjänst de första 2 månaderna men detta spelar alltså ingen roll då det är samma företag vilket då även innebär att arbetsgivarna tillhör samma koncern. Person 3 får tillgodoräkna sig även de 2 första månaderna då det är samma företag. Om vi utgår från att denna fråga uppkommer 1 augusti året efter har alltså:
- person 1 anställningstid: 11 månader (1 sep 2015 - 1 aug 2016)
- person 2 anställningstid: 10 månader 15 dagar (15 sep 2015 - 1 aug 2016) + extraarbete under vår/sommar
- person 3 anställningstid: 10 månader (1 okt 2015 - 1 aug 2016) + de 2 månaderna tidigare i annan tjänst på samma arbetsplats

Då det inte framgår hur lång extraarbetet under vår/sommar för person 2 var kan jag inte säga hur turordningen skulle sett ut men förhoppningsvis kan du som har all information göra det nu. Precis som du skriver är huvudregeln "först in, först ut" men då det finns regler som undantar arbetstagare från turordningen och då det är den totala anställningstiden som räknas blir inte alltid huvudregeln tillämplig.

Hoppas detta besvarade din fråga, om inte är du varmt välkommen att återkomma!
Med Vänlig Hälsning

Felicia Lundgren
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll