Turordning vid uppsägning

FRÅGA
Hej,Vi är ett mindre företag med 35 anställda, pga minskade volymer kommer vi tvingas att reducera bemanningen i produktionen från 2-skift till 1-skift. För att företaget skall överleva rent produktivt behöver vi behålla några operatörer med kompetens i hela flödet, dessa har jobbat kortare tid än ett antal äldre personer som enbart har kompetens i en mindre del av flödet. Är det på något sätt möjligt att åberopa kompetens istället för "sist in först ut" vid denna neddragning ?
SVAR

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga. Regler om vad som gäller för anställningar finner du i Lag om anställningsskydd (LAS).

Jag uppfattar din fråga som att företaget antingen vill säga upp ett antal arbetstagare helt och hållet eller som att företaget vill minska arbetsomfattningen för ett antal arbetstagare. Oavsett vilket är det fråga om uppsägning eftersom en minskning av en arbetstagares arbetsomfattning utan att denne går med på det även det är att se som uppsägning. En uppsägning från arbetsgivarens sida måste vara sakligt grundad enligt 7§ första stycket LAS, och detta är i regel fallet när en uppsägning beror på arbetsbrist. Eftersom man I ditt fall gör nedskärningar i bemanningen är det att se som en uppsägning pga arbetsbrist eftersom uppsägningen då sker med anledning av förändringar i verksamheten. Uppsägningen är alltså sakligt grundad.

Turordning vid uppsägning
Vid arbetsbristuppsägningar måste arbetsgivaren iaktta vissa turordningsregler för att på så sätt bestämma i vilken ordning arbetstagare får sägas upp, enligt 22§ första stycket LAS. Innan turordningen för uppsägningen fastställs har en arbetsgivare möjlighet att undanta två arbetstagare som har särskild betydelse för verksamheten. Detta gäller dock endast för arbetsgivare som har högst tio arbetstagare, vilket innebär att företaget i ditt fall inte har denna möjlighet. Detta framgår av 22§ andra stycket LAS.

Arbetsgivaren ska fastställa en turordningskrets för varje driftsenhet för sig. En driftsenhet utgörs av ett område som är geografiskt avgränsat. Om arbetsgivaren har verksamheter på två olika orter, rör det sig därför om två olika driftsenheter och en turordningskrets ska fastställas för varje driftsenhet för sig. Vidare ska arbetsgivaren fastställa en särskild turordningskrets för varje avtalsområde i det fall arbetsgivaren är bunden av kollektivavtal. Detta kan utläsas av 22§ tredje stycket LAS.

Om en nedskärning sker för ett arbete inom en viss turordningskrets, är det för de arbetstagare som ingår i denna krets som turordning för uppsägning ska fastställas. Huvudregeln enligt turordningsreglerna är att den som senast blev anställd ska vara den förste som får gå. Det är således längden på anställningstiden hos arbetsgivaren som är avgörande. Om två anställda har lika lång anställningstid hos arbetsgivaren, ger högre ålder företräde. Detta framgår av 22§ fjärde stycket LAS.

En ytterligare förutsättning för att en arbetstagare ska få vara kvar hos arbetsgivaren enligt turordningsreglerna, är att arbetstagaren har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som återstår, se 22§ fjärde stycket sista meningen LAS. Tillräckliga kvalifikationer innebär att arbetstagaren ska klara av arbetet innan eller efter en inskolning. Skulle arbetstagaren däremot behöva en omskolning för att klara av det fortsatta arbetet, har arbetstagaren inte tillräckliga kvalifikationer. Detta innebär i sin tur att arbetstagaren inte kan ges företräde enligt turordningsreglerna, utan kan istället sägas upp.

Genom kravet på att de arbetstagare som ska få företräde enligt turordningsreglerna måste ha tillräckliga kvalifikationer för det arbete som återstår hos arbetsgivaren, finns en möjlighet att behålla personer med högre kompetens och som då samtidigt har tillräckliga kvalifikationer för det återstående arbetet. Detta trots att sådana personer har kortare anställningstid än de som saknade tillräckliga kvalifikationer. För att detta ska vara möjligt i ditt fall krävs alltså att de personer som har den längre anställningstiden inte har tillräckliga kvalifikationer för det arbete som återstår, medan de som har den kortare anställningstiden har dessa tillräckliga kvalifikationer. Viktigt att notera är här att det inte är fråga om att jämföra en arbetstagare med en annan, utan det räcker om varje arbetstagare i fråga kan klara av arbetet efter en viss inskolning.

Det är även viktigt att komma ihåg att 22§ LAS är semidispositiv, vilket innebär att reglerna kan åsidosättas genom kollektivavtal, 2§ tredje stycket LAS.

Jag hoppas att mitt svar besvarar din fråga. Om du skulle behöva ytterligare hjälp, får du gärna återkomma till oss på Lawline.

Med vänlig hälsning,

Louise Sundström
Du är välkomna att boka en erfaren jurist för fortsatt juridisk rådgivning genom att skicka en kostnadsfri bokningsförfrågan till Lawlines Juristbyrå här.
Våra jurister på Lawline Juristbyrå erbjuder rådgivning inom en rad olika områden och hjälper dig i ditt specifika ärende utifrån ditt behov.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1820)
2021-07-24 När har jag företrädesrätt till återanställning?
2021-07-24 Kan arbetsgivaren hålla kvar mig eller kan jag byta jobb?
2021-07-24 När börjar uppsägningstiden räknas?
2021-07-23 Kan jag bli uppsagd för arbetsvägran om jag vägrar arbeta i köket på förskolan där jag arbetar?

Alla besvarade frågor (94173)