Transportstyrelsen har tvångsutbytt ett norskt körkort mot ett svenskt och därefter återkallat det svenska körkortet pga rattfylleribrott. Hur fungerar detta? Samt om villkor om alkolås efter rattfylleribrott.

2019-04-16 i Trafik och körkort
FRÅGA
Fråga om rattfylleri. Jag blev stoppad av polis och utandningsprovet visade på 0,16 milligram per liter luft. I polisens beslut står det att det kan ANTAS att under eller efter färden var promillehalten i blodet minst 0,2 promille. Vid 0,15 milligram per liter luft kan man få en varning. Är det verkligen rimligt att ta körkortet i 12 månader? Det är ju enligt polisens beslut ANTAGANDEN. Om man antar är det rättssäkert utan blodprov? Om man antar, kan det ligga till grund för ett så ingripande beslut som att ta körkortet?Transportstyrelsen säger nu att de kommer att dra in mitt körkort i 12 månader och de säger att detta är praxis. Jag har haft körkort i 47 år, det har varit mitt levebröd/egen taxirörelse osv. Jag har haft två fortkörningar på 80-talet under dessa 47 åren. Jag har aldrig i övrigt varit straffad. Jag behöver även körkortet i mitt nuvarande arbete och riskerar att inte kunna arbeta kvar. Mitt körkort är norskt, har bott permanent i Sverige i tre år. Transportstyrelsen säger också att de ska "tvångsbyta" mitt körkort till ett svenskt för att de ska kunna återkalla det. Kan jag på något vis förhindra detta? Om jag förlorar mitt arbete på grund av detta överväger jag att flytta tillbaka till Norge. Vad händer då? Får jag då behålla mitt körkort eller drar de norska myndigheterna tillbaka det för Sveriges räkning? Vad säger praxis/lagen?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Din fråga aktualiserar flera olika juridiska regelverk, varav de viktigaste är trafikbrottslagen (TBL), körkortslagen (KL), samt det EU-rättsliga körkortsdirektivet.

Jag kommer att dela upp min fråga i rubriker som var för sig behandlar dina olika frågeställningar.

Rattfylleribrott
Brottet rattfylleri är reglerat i 4 § TBL. Där stadgas att bland annat den som kör bil med mer än 0,2 promille i blodet eller 0.10 milligram per liter i utandningsluften ska dömas för rattfylleri av normalgraden.

Detta innebär att förutsättningarna för brottet verkar ha varit uppfyllt, även utan antagandet att du hade mer än 0,2 promille i blodet någon gång under färden.

Om du är missnöjd kan du antingen överklaga eller, om du redan godtagit ett strafföreläggande, ansöka om resning. Det är dock osannolikt att något skulle ändras eftersom de använt sig av provresultatet från utandningen. Förutsättningarna är alltså, tyvärr, i princip desamma även om du skulle överklaga.

Återkallelse av körkort

Återkallelse
Enligt 5:3 KL ska ett körkort återkallas om körkortsinnehavaren gjort sig skyldig till rattfylleri. I samband med detta ska enligt 5:6 KL beslutas om en spärrtid under vilken körkortet inte får utfärdas igen. Denna spärrtid kan vara mellan 3 månader och 3 år. I detta fall har Transportstyrelsen alltså beslutat om ett år spärrtid. De utgår säkerligen från praxis, som de själva säger, när de bestämmer längden på spärrtiden.

Det finns dock en möjlighet för dig att fortsätta köra bil under denna tid trots att du fått detta beslut om återkallelse. Det är nämligen att du ansöker om att du ska få fortsätta köra med villkor om alkolås. Det skulle innebära att det istället för återkallelse beslutas att du ska få ha körkortet under vissa villkor under viss tid.

Alkolås
Reglerna om alkolås finns i 16-25 §§ KL. Där stadgas att man efter ansökan kan få beviljat att få ha kvar sitt körkort under villkor om alkolås. För att få detta måste du dock ansöka om det, senast fyra veckor från det att du getts tillfälle att yttra dig inför det slutliga beslutet om återkallelse. Ansökan ska innehålla följande två saker.

1. läkarintyg enligt särskilt formulär, och
2. En förklaring om att du är villig att uppfylla de särskilda villkor som gäller för körkortsinnehav under villkor om alkolås.

Dessa särskilda villkor enligt punkten 2 ovan är att den med alkolås får:

1. framföra körkortspliktiga fordon endast i Sverige, och

2. framföra endast sådana körkortspliktiga fordon som är utrustade med ett godkänt alkolås.

Du måste alltså anskaffa ett läkarintyg som ska bifogas ansökan och också gå med på att följa de två villkor som räknats upp ovan.

Sådana här beslut om att man ska få fortsätta ha sitt körkort med villkor om alkolås ges dock inte till vem som helst. Det krävs bland annat att det är lämpligt med hänsyn till personens personliga och medicinska förhållanden, att man kan antas följa trafikreglerna och visa omdöme och ansvar i trafiken, samt att man inte brukar olaglig narkotika (5:19 KL).

För dig verkar det inte finnas någon anledning att tro att du inte skulle uppfylla dessa villkor, med tanke på att du haft körkort mycket länge utan problem, med antagande att du inte brukar narkotika. Det borde alltså inte vara något problem för dig att få beviljat villkor om alkolås.

Transportstyrelsens hemsida här, finns mer information om hur du närmare ska gå tillväga för att ansöka om alkolåset. Du bör följa dessa instruktioner som finns på hemsidan.

En sak att komma ihåg är att du själv måste stå för kostnaderna av installationen av alkolåset, vilket, som jag förstår det, kostar åtminstone några tusen. Med tanke på att det i detta fall handlar om en förutsättning för ditt yrke antar jag dock att det kan vara värt kostnaden.

Hur påverkar detta ditt norska körkort?
Frågan om vad som händer med ditt körkort i förhållande till Norge regleras framför allt av det EU-rättsliga körkortsdirektivet, som även gäller för länderna inom EES (och därmed Norge).

Det är detta direktiv som gjort det möjligt för den svenska Transportstyrelsen att "tvångsbyta" ditt körkort. Detta beror på att du är permanent bosatt i Sverige och innebär att ditt norska körkort ersätts med ett svenskt, samtidigt som det svenska körkortet i och med beslutet återkallas (6:6 KL och art 11 i direktivet). Detta kan du inte förhindra. Du kan endast överklaga beslutet, om du anser det felaktigt.

Detta innebär alltså att ditt norska körkort upphör att gälla, eftersom det ersatts med ett svenskt körkort. Det svenska körkortet har dock samma giltighet som ditt norska körkort hade, förutom att det nu är föremål för ett beslut om återkallelse.

Detta innebär att du inte kan förvänta dig att få köra fritt i Norge. Ditt körkort är numer utbytet mot ett svenskt, och du måste alltså få beviljat alkolås för att få köra lagligt överhuvudtaget. När du väl får beviljat alkolås är du dock begränsad till att endast få köra inom Sverige eftersom detta är ett grundläggande villkor för alkolåset (5:22 KL).

När du väl fått tillbaka ditt körkort efter återkallelsetiden eller efter det att tiden med villkor om alkolås löpt ut, kommer körkortet att vara fullt giltigt igen, precis som ditt norska körkort var.

Jag hoppas att du fått svar på din fråga. Om du har några följdfrågor angående mitt svar kan du maila mig på Joel.Herrault@Lawline.se.

Med vänliga hälsningar,

Joel Herrault
Fick du svar på din fråga?
Kommentera
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Trafik och körkort (601)
2019-08-05 Får man köra moped klass I om man har B-körkort?
2019-07-31 Tilläggsavgift för biljett till kollektivtrafik
2019-07-31 Beslag kamera
2019-07-31 Körkort efter indragning

Alla besvarade frågor (72058)