Transportstyrelsen har beslutat om föreläggande att inge drog- och alkotester, bör jag överklaga detta?

Jag blev av med mitt körkort 2007 pga rattfylleri. Spärrtiden blev 10 månader. Jag gick på behandling i öppenvården. Under ett år lämnade jag oannonserade prover på alkohol och narkotika. Jag fick till slut behålla mitt körkort utan villkor. 2016, tog jag ett rejält återfall, och sökte mig till psykakuten för jag ville inte hamba där jagvar en gång. Läkaren anmälde mig till transportstyrelsen, och jag fick åter lämna prover. Jag fick lämna fler urinprov för det ena låg under referensvärdet. Nu fick jag ett nytt föreläggande om nya prover av både alkohol och narkotika. Känner att jag inte orkar mer, är det lönt att överklaga.

Lawline svarar

Hej!

Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

"Efterkoll" måste motiveras ur trafiksäkerhetssynpunkt

Det föreläggande du nämner är ett sådant beslut som Transportstyrelsen fattar avseende efterkoll, så kallade "villkor om läkarintyg". Sådan efterkoll utgör en förutsättning för att du ska fortsätta få behålla ditt körkort (3 kap. 10 § körkortslagen och 12 kap. 17 § Transportstyrelsens föreskrifter samt allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m). Du får alltså behålla ditt körkort med villkor om fortsatt verifierad nykterhet, vilket förutsätter att det företas kontroller ett antal gånger under en viss period. Det är endast i de fall det finns särskilda skäl som undantag kan göras från det här förfarandet. Beslutet att genomföra efterkoll måste dock samtidigt kunna motiveras i relation till trafiksäkerhet (1 kap. 7 § Transportstyrelsens föreskrifter samt allmänna råd om medicinska krav för innehav av körkort m.m).

Vad innebär trafiksäkerhetssynpunkt?

Det är fråga om sådana skäl som hänför sig till att du kan utgöra en fara i trafiken. Denna bedömning företas i relation till din historik med narkotika eller andra substanser, exempelvis om du haft missbruk sedan tidigare eller befinner dig i riskzonen för ett sådant. Men bedömningen initieras i det läkarintyg du avgett till Transportstyrelsen för att verifiera din nykterhet (se Kammarrätten Jönköping mål nr. 2526-13 och mål nr. 2463-15).

Kan jag överklaga med hänvisning till (exempelvis) min ekonomiska situation eller annan omständighet?

Själva syftet med att förena körkortsinnehavet med villkor om nykterhetsprov är att man tror att du kan utgöra en "risk" i trafiken; beslutet motiveras som sagt i relation till trafiksäkerhet. Faktumet att man inte har råd att bevisa att man inte kommer utgöra en eventuell trafikfara innehar dessvärre ingen relevans. Bedömningen tar inte hänsyn till någons ekonomiska förhållanden, utan till det eventuella bruket av narkotika och andra substanser. Inte heller den omständigheten att man inte orkar lämna prover kan tas hänsyn till.

Vad ska ett överklagande baseras på?

Om du vill överklaga ett beslut om efterkoll är syftet att visa att du inte har problem med narkotika eller alkohol. Detta kan göras på olika sätt, beroende på dina personliga förutsättningar, men vad som talar till din fördel i denna överklagandesituation är främst följande:

1. Inget nuvarande missbruk
2. Ingen historia av missbruk sen innan
3. Ordnade förhållanden

För att visa att du inte har ett nuvarande missbruk kan du framhålla det faktum att föregående provtagning var negativ. Historiken är förvisso ett problem. Däremot var föregående händelse år 2007 och föregående provtagning var som sagt under referensvärdet. I övrigt kan du anföra eventuella omständigheter som påvisar ett ordnat liv under stabila förhållanden och sålunda inte innebär risk för att missbruk kan förekomma.

Sammanfattande slutsats

Beslut om villkor om läkarintyg (efterkoll) ska motiveras ur trafiksäkerhetssynpunkt. Beslutet går att överklaga. Det ska främst grundas på att det inte föreligger något missbruk och att föregående provtagning var negativ, varför villkor om läkarintyg inte är nödvändigt. Transportstyrelsen gör emellertid en helhetsbedömning av ditt enskilda fall, varför jag dessvärre inte, med hänsyn till att alla omständigheter inte ligger för handen, kan uttala mig mer ingående.

Det föreligger sålunda vissa omständigheter som medför att ett överklagande kan medföra ett positivt utfall. Det är emellertid inte möjligt att fastställa ett utfall i detta skede. Jag rekommenderar sålunda att du kontaktar en jurist för hjälp med överklagandet. Detta kan våra jurister på Lawline hjälpa dig med.

Har du några fler frågor, eller vill du komma i kontakt med någon av våra jurister, är du varmt välkommen att återkomma till mig på pontus.schenkel@lawline.se!

Pontus SchenkelRådgivare
Public question details image

Tjänster till fast pris *

Behöver du hjälp med Offentlig rätt och Trafik och körkort? Vi hjälper dig till fast pris!

Körkortsärende4995 kr

Gäller ett yttrande eller överklagande. Du skriver själv under och skickar in yttrandet eller överklagandet. Vill du hellre bli företrädd av Lawline? Vänligen klicka här.

Betala medKlarna Logo
* Samtliga fastprisärenden hanteras av en jurist och inkluderar även en telefonavstämning