Tolkning av likhetsprincipen i bostadsrättsförening

2019-01-29 i Övrigt
FRÅGA
Får en styrelse bestämma att medlemmar bara får sätta in en duschkabin som en extra dusch i lägenheten? Föreningen är mitt i en stamrenovering och när allt är utrivet finns ett mycket bra tillfälle att sätta ytterligare en golvbrunn och ca 1 meter avloppsrör och ansluta till befintlig avloppsstam. Vi presenterade vår lösning för styrelsen och vår fråga togs upp på ett styrelsemöte. De meddelade ett, muntligt, beslut: Av rättviseskäl (likabehandlingsprincipen) får vi inte lägga avloppsröret för att bygga dusch i tvättstugan men vi får sätta in duschkabin med utanpåliggande rör (på golvet). Styrelsen har tydligen tvingat en annan medlem att sätta in duschkabin tidigare.Notera: Vi hade tänkt att anlita fackmän för arbetet och erbjudit extra besiktningsmöjligheter av avloppsröret.Är det idé att gå vidare till Hyresnämnden med detta ärendet? Eller finns det redan praxis på att styrelsens beslut, med likabehandling som grund, som gäller?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Inledning

Jag tolkar din fråga som att du undrar om det är möjligt för en bostadsrättsförening (BRF) att neka er att bygga en dusch på angivet sätt med stöd i likhetsprincipen eftersom en annan medlem tidigare nekats en liknande åtgärd. Din fråga aktualiserar huvudsakligen den allmänna associationsrättsliga likhetsprincipen.

Utredning

Den associationsrättsliga likhetsprincipen anses gälla utan lagstöd, även om den i vissa fall har kodifierats (förts in i lag), se exempelvis 4 kap. 1 § aktiebolagslagen. Bostadsrättslagen ger inte uttryck för likhetsprincipen. Principen innebär att lika fall ska behandlas lika och motsatsvis att olika fall får behandlas olika. Den innebär alltså inte att alla medlemmar måste behandlas likadant i alla situationer. Skillnader i sakomständigheterna kan alltså motivera att medlemmar behandlas olika även om likheter finns mellan deras situationer. Principens främsta syfte är att skydda medlemmar från maktmissbruk och liknande, vilket kan ge ledning för när den bör tillämpas.

I ditt konkreta fall är det svårt för mig att säga om styrelsen i er BRF tillämpat likhetsprincipen korrekt eftersom jag har tillgång till en begränsad mängd information. Som ni säkert förstår är det vid tillämpning av likhetsprincipen helt avgörande att ha en god bild av rådande förhållanden i de två fall som jämförs för att (1) kunna säga om fallen är jämförbara och (2) kunna säga om en annorlunda behandling kan vara sakligt motiverad. Med detta sagt tänker jag dock spontant att ert potentiellt bästa argument i sammanhanget vore att trycka på de skillnader som föreligger mellan ert fall och det fall då en medlem tidigare inte fick installera en dusch permanent. Inte minst verkar det av din fråga som att förhållandet att er BRF just nu genomför en omfattande renovering kanske inte förelåg när styrelsen tidigare avslog en liknande begäran. Om så är fallet skulle det enligt min uppfattning kunna utgöra en sådan skillnad i omständigheterna som skulle kunna motivera att ert fall behandlas annorlunda. Detta beror dock på det första beslutets motivering; om styrelsen exempelvis avslog den andra medlemmens begäran eftersom installationen skulle bli ett alltför omfattande ingrepp ter det sig rimligt att ni skulle få bifall eftersom det argumentet inte är aktuellt när renoveringen ändå pågår. Om grunden däremot var helt oberoende av problematik med rördragning och liknande så kanske omständigheten att renovering pågår är helt irrelevant. Kort sagt: om er situation inte är jämförbar med den situation som den andra medlemmen befann sig i binder inte likhetsprincipen styrelsen i detta fall eftersom olika fall inte behöver behandlas lika.

Handlingsplan

Min rekommendation till er är att ni, med mitt svar i åtanke, tittar närmare på er situation relativt den då en annan medlem inte fick tillstånd att genomföra en liknande åtgärder. Om ni kan identifiera skillnader som ni bedömer är av saklig betydelse kan det hända att styrelsen i er BRF fattat ett oriktigt beslut då likhetsprincipen inte är tillämplig. Om ni upplever att det är svårt att bedöma kan ni ställa en fråga i kommentarsfältet, så ska jag försöka hjälpa er med bedömningen. Det är dock värt att betona att tillämpning av allmänna principer inte alltid är helt förutsebar och är svår att bedöma.

Om ni upplever att ni har en god grund för er ståndpunkt att styrelsen tillämpat likhetsprincipen felaktigt, eller om ni för den delen är osäkra och upplever att styrelsen inte kan motivera sitt beslut ordentligt, kan det möjligen vara värt att vända er till Hyresnämnden. Jag kan dock inte uttala mig om vilka risker och fördelar det kan vara förenat med.

Jag hoppas att mitt svar var till hjälp!

Med vänlig hälsning

Magnus Gustafsson
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (84)
2021-10-20 VD har ingått avtal utan tillåtelse från bolagsmän
2021-10-12 Kan man tvingas att delta i en vägsamfällighet?
2021-07-22 Handläggningstid ansökan om andrahandsuthyrning
2021-06-29 Kan en person med näringsförbud köpa och äga aktier?

Alla besvarade frågor (97307)