Tolkning av 5 kap. 5 § Utlänningslagen

2020-02-08 i Migrationsrätt
FRÅGA
I utlänningslagen 5 kap. 5 § står det:"Ett permanent uppehållstillstånd får beviljas en utlänning som i sammanlagt fyra år under de senaste sju åren har haft 1. uppehållstillstånd för arbete eller ett av Sverige utfärdat EU-blåkort..."Min fråga: Hur ska detta tolkas? Om personen exempelvis har haft uppehållstillstånd för arbete i 2 år och sedan ett blåkort i 2 år, får hon beviljas permanent uppehållstillstånd? Eller måste hon ha haft ANTINGEN uppehållstillstånd i fyra år ELLER blåkort i fyra år?
SVAR

Hej! Tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Tolkningen av paragrafen i 5:5 Utlänningslagen (UtlL):

Följande gäller.

Tiden som en utlänning har haft EU-blåkort skall räknas in vid bedömningen av om kravet på en sammanlagt tidsperiod om fyra år är uppfyllt.

Det innebär att tidsfristen inte "börjar om" om en utlänning erhåller EU-blåkort. Har man ett uppehållstillstånd för arbete och efter två år erhåller ett EU-blåkort behöver man inte arbeta ytterligare fyra år för att erhålla permanent uppehållstillstånd.

Martin Carleheden
Fick du svar på din fråga?