Tolka testamenten

2021-05-31 i Faderskap
FRÅGA
HejJag är ett av flera särkullbarn. Min far är gift och har ej barn med sin fru.I min fars testamente står det att vi särkullbarn..."...skall enligt lag erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap (egendom som tillhör avliden person) med fri förfoganderätt."Min fråga är ifall detta gör att, ifall min far skulle gå bort, vi går före giftorätten och får hela kakan?Och om så inte är fallet. Vad var då poängen med denna bit i testamentet?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Du har funderingar kring tolkning av testamente. Bestämmelser i Ärvdabalken 1958:637 (ÄB) blir tillämpliga.

Inledningsvis ska konstateras att regler för hur testamenten ska tolkas finns i 11 kap. ÄB. Av 11 kap. 1 § ÄB framgår att testamenten ska tolkas i enlighet med vad som kan antas ha varit testatorns vilja. Eftersom jag inte kan läsa testamentet i dess helhet kan jag inte svara exakt vad testatorn menat med sin formulering. Jag skulle dock tolka informationen du lämnat i frågan på följande vis:

Vad säger lagen?

Att ärva med fri förfoganderätt innebär att man som arvtagare har rätt att nyttja egendomen hursomhelst, med undantag för att testamentera bort den. Till skillnad från full äganderätt där arvtagare alltså ärver egendom till sin fulla utsträckning, utan något.

Precis som du säger är kvarlåtenskap den egendom som tillhört en avliden person. Kvarlåtenskapen är den del av en makes egendom som ska fördelas i arv. Kvarlåtenskapen motsvarar den del som tillfaller er fars dödsbo efter en bodelning gjorts mellan honom och hans fru. I bouppteckningen ingår makarnas giftorättsgods, dvs. allt som inte utgör enskild egendom (20:4 2 st ÄB). Ett objekt kan klassificeras som enskild egendom genom bland annat (7 kap. 2 § ÄktB):

– Ett äktenskapsförord

– Om objektet är en gåva, ska gåvogivaren särskilt ha stadgat att gåvan ska vara enskild egendom.
– Om objektet är ett arv ska detta ha ärvts genom ett testamente där det särskild ska ha stadgats att arvet.

Efter att skulder avräknats fördelas därefter giftorättsgodset er två emellan (11 kap. 3 § ÄktB). Skulle dina tillgångar ha ett större värde än din frus så har hon rätt till att kräva en del av huset. Skulle du ha andra tillgångar, exempelvis sparade pengar har du alltid rätt till att ge detta istället för en andel i huset (11 kap. 7 § ÄktB).

Som nämnt är den egendom som tillfaller den avlides dödsbo efter att en bodelning gjorts dennes kvarlåtenskap och det är vidare denna som fördelas mellan arvingarna.

Tolkning

Som nämnt är det svårt att tolka ifrågavarande villkor då denna är tagen ur en större sammanhang. Har du tillgång till resterande delar av testamentet kan du försöka ta vägledning i hur formuleringarna här ser ut och därigenom försöka utläsa en vilja hos din pappa.

Enbart formuleringen "...skall enligt lag erhålla hela den avlidnes kvarlåtenskap med fri förfoganderätt" kan dock inte tolkas som någon rätt att "gå före i giftorätten". Även i det fall man kan visa på att så önskades av din far så har han inte möjlighet att testamentera detta då man endast kan testamentera sin kvarlåtenskap. Man har sålunda ingen möjlighet att "gå före".


Slutsats

Sammanfattningsvis kan konstateras att ifrågavarande villkor ensamt inte skiljer sig i alltför stora delar från vad lagen säger. Den största skillnaden i detta fall torde vara att ni ärver med fri förfoganderätt snarare än inte har full äganderätt.

Som sagt, så saknar jag ytterligare information om testamentet i sig och dess innehåll. Jag kan således inte komma med en mer utförlig undersökning om rättsläget.

Hoppas att du fick svar på din fråga!

Izel I
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Faderskap (373)
2021-11-27 Gemensam vårdnad vid samboskap
2021-11-17 Om rätten att begära ett faderskapstest
2021-10-29 Faderskap när man inte är biologisk fader
2021-10-20 Har man som far rätt att kräva faderskapstest?

Alla besvarade frågor (97596)