Tjänstgöringsbefriad under uppsägning

FRÅGA
HejJag och min arbetsgivare har kommit överens om att gå skilda vägar eftersom det finns en ömsesidig brist på förtroende. De hade dock inga lagliga skäl att säga upp mig. Vid förhandling för tre dagar sedan kom vi överens om att jag skulle vara tjänstgöringsbefriad i 14 månader och att anställningen sedan skulle upphöra. Lönen eller ersättningen som de skulle betala månadsvis under dessa 14 månader skulle vara pensionsgrundande samt semesterlönegrundande. I avtalet (Enskild överenskommelse) skulle också stå att jag är fri att ta annan anställning och att ingen avräkning från ersättningen ska göras. Min fråga: Detta kom vi överens om muntligen vid förhandling och ett fackligt ombud var också närvarande. Nu har AG skickat ett förslag till mig och där har AG skrivit att anställningen ska upphöra omedelbart och att jag ska vara tjänstebefriad i 12 månader och inte i 14 som muntligen sades. Det står inget heller om att ersättningen ska vara semesterlönegrundande.1. Om jag inte är anställd så kan jag väl inte vara tjänstebefriad med lön? 2. Gäller inte det som muntligen överenskommits?3. Mitt ombud tycker att jag istället ska ta ett avgångsvedelag att utbetalas som en engångssumma. Men vilka konsekvenser kan detta få?Vad är vanligast?4. Hur lång tid har man på sig att inkomma med synpunkter på AG´s förslag?
SVAR

Hej och tack för att du använder dig av våra tjänster!

1. Om jag inte är anställd så kan jag väl inte vara tjänstebefriad med lön?

Precis som du skriver så kan man inte begära lön eller ersättning efter det att själva anställningen upphört. Arbetsgivarens skriftliga förslag är enligt din beskrivning motsägelsefull, dels avser den att ert anställningsförhållande ska upphöra omedelbart (vilket i så fall strider mot LAS) men att du ska vara tjänstebefriad i 12 månader, vilket i egentlig mening tyder på ett nytt anställningsavtal med en uppsägningstid som även träder ikraft omedelbart. Det ger sken av en felskrivning eller ett syftesfel i det skriftliga förslaget. Jag föreslår att du vänder tillbaka deras skriftliga förslag och påpekar bristerna som du själv har uppmärksammat. Viktigt att det framgår tydligt när anställningen upphör och under vilken tid som du ska vara tjänstgöringsbefriad, som även kan tolkas som din uppsägningstid.

Tjänstebefriad arbetstid är inte semesterlönegrundande frånvaro, och ger alltså inte rätt till semesterersättning enligt Semesterlagen (1977:480) 17-17a§. I förläggningen innebär det att om du ska få rätt till semesterersättning under din tjänstgöringsbefrielse, så måste detta framgå i ditt uppsägningsavtal.

2. Gäller inte det som muntligen överenskommits?

Teoretiskt sett kan man binda uppsägningsavtalet med villkor som överenskommits på muntlig väg. Däremot så ska uppsägningsavtalet vara skriftligt enligt Lagen (1982:80) om anställningsskydd 8§ (LAS) vilket innebär att förhandlingen du för med arbetsgivaren ska mynna ut i ett skriftligt avtal. Med hänsyn till detta men särskilt med beaktande av vad man kan göra gällande i efterhand, bör man som regel alltid utgå ifrån den skriftliga växlingen, till skillnad mot vad som muntligen lovas.

3. Mitt ombud tycker att jag istället ska ta ett avgångsvedelag att utbetalas som en engångssumma. Men vilka konsekvenser kan detta få? Vad är vanligast?

Ett avgångsvederlag som utbetalas vid ett tillfälle är att föredra framför en mer utdragen process. I det förslag ni har har diskuterat så låter det som att ni drar ut uppsägningstiden att gälla över en betydligt längre tid än nödvändigt, med hänsyn till den längsta uppsägningstiden i LAS som är satt till 6 månader (efter 10 års tjänstgöring) enligt 11§ 2 st.. Eftersom ert uppsägningsavtal syftar till att avsluta ert avtalsförhållande, bör ni hålla tidsutdräkten så kort som möjligt. Detta också med tanke på att avtal som flyter över längre tid har en större riskexponering för ändrade förhållande, som kan försvåra uppfyllelsen av avtalet.

Vi skulle förorda en så kort uppsägningstid som möjligt, och vågar påstå att det är brukligt att uppsägningstiden (och den tiden du är tjänstgöringsbefriad), följer LAS uppsägningstider.

4. Hur lång tid har man på sig att inkomma med synpunkter på AG´s förslag?

Det finns egentligen ingen föreskriven tid, givet att ni inte uttryckligen avtalat annat. Ditt anställningsavtal löper som vanligt tills ni har signerat ett uppsägningsavtal, eller arbetsgivare delger dig en formellt korrekt uppsägning (vilket de verkar sakna stöd för).

Vi hoppas rådgivningen har varit till hjälp och om något har varit oklart så är du välkommen att återkomma till oss.

Med vänliga hälsningar

fredrik.norberg@lawline.se

Fredrik Norberg
Fick du svar på din fråga?
Relaterat innehåll
Senaste besvarade frågorna inom Uppsägning och avskedande (1572)
2020-07-30 Saklig grund krävs vid uppsägning av AG
2020-07-30 Kan arbetsgivaren grunda en uppsägning på en varning lågt tillbaka i tiden?
2020-07-29 Vad betyder det att arbetsgivaren ska ta till paragraf 10?
2020-07-28 När har man rätt till företrädesrätt?

Alla besvarade frågor (82663)