Tillstånd för försäljning på allmän plats

2020-11-17 i Polis
FRÅGA
Hej! Jag och mina vänner har startat företag och undrar ifall vi får sälja produkter på allmänna platser utan tillstånd, vi har själva läst på lite och då kommer vi fram till att det krävs tillstånd för att ha ett stånd eller stå på torg men vi kommer endast att möta upp folk som skrivit till oss eller att vi säljer på plats till någon som är intresserad. Kan ni ge oss ett förtydligande på vad som gäller angående försäljning på allmän plats och alternativt på en högskolas skolgård.
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline!

Enligt 3 kap. 1 § ordningslagen får en offentlig plats inte utan tillstånd av Polismyndigheten användas på ett sätt som inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för eller som inte är allmänt vedertaget. Tillstånd behövs dock inte, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd.

Tillstånd att utnyttja en offentlig plats krävs alltså om användandet inte stämmer överens med det ändamål som platsen har upplåtits för. Vägar, gator och torg är i regel upplåtna för allmän trafik. Kravet på tillstånd för markutnyttjande motiveras av att ett obegränsat användande av marken för något annat ändamål än det för vilket den i första hand är avsedd kan orsaka påtagliga störningar i trafiken eller av den allmänna ordningen eller säkerheten. Tillstånd behövs därför inte om ianspråktagandet sker i enlighet med det ändamål för vilket den offentliga platsen har upplåtits genom beslut i detaljplan.

Detaljplaner är allmänna handlingar som var och en kan begära ut genom principen om handlingsoffentlighet (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen). Här finns mer information om att begära ut detaljplaner och andra allmänna handlingar i Stockholms kommun. Om tillståndet gäller någon annanstans, kan handlingen begäras ut hos er respektive kommun.

När krävs tillstånd?

Tillstånd krävs i allmänhet när offentlig plats utnyttjas för tillfälliga försäljningsstånd såsom flyttbara korv- eller glasstånd liksom mer permanenta försäljningsstånd såsom kiosker. Som ytterligare exempel på när tillstånd i regel krävs kan nämnas användande av offentlig plats för serveringar, annonspelare, s.k. vippskyltar, montrar, containrar, soffor och cykelställ.

Enligt bestämmelsen följer vidare att tillstånd inte behövs, om platsen tas i anspråk endast tillfälligt och i obetydlig omfattning och utan att inkräkta på någon annans tillstånd. Allmänt kan sägas att ju mera omfattande och till sin karaktär trafik- eller ordningsstörande ett ianspråktagande är desto snävare blir utrymmet för ett tillståndsfritt ianspråktagande av platsen.

Angående tillfällig omfattning: ett nyttjande av platsen som sträcker sig längre än någon timme kan som regel inte anses vara ett tillfälligt ianspråktagande. Inte heller blir det tillfälligt om platsen används endast under någon timme men nyttjaren efter ett kortare uppehåll återkommer till platsen och återupptar sin verksamhet.

Som ytterligare krav på att ianspråktagande av offentlig plats inte ska kräva tillstånd uppställs att det ska anses som obetydligt. Avgörande här blir storleken på ytan av den offentliga platsen. Är det fråga om en begränsad yta kan ett mycket blygsamt ianspråktagande komma att omfattas av krav på tillstånd.

Vad gäller försäljning på en gård utanför en högskola är det oftast så att försäljning kräver avtal med högskolan i fråga. Det bästa i ert fall är att kontakta skolan i fråga för att ordna med ett försäljningsavtal/tillstånd.

Vad som gäller i ert fall

Jag tolkar ditt fall som att ni inte kommer använda er av något försäljningsstånd eller liknande. Det som kräver tillstånd är utnyttjande av platsen. Att möta upp folk och sälja till dessa torde därmed vara okej. Det är svårare att svara på det du nämner om att sälja till någon på plats som är intresserad. Beroende på hur ni ställer upp försäljningen i det fallet kan det vara så att försäljningen kräver tillstånd. För att passa in på undantaget för försäljning krävs i regel ett utnyttjande av mycket mindre omfattning. I rättsfall har en filt på 60 cm x 60 cm på allmän plats ansetts inte passa in på undantaget.

Det lättaste vore att kontakta er kommun för att begära ut detaljplan eller göra en förfrågan om huruvida tillstånd krävs för just er verksamhet.

Vänligen,

Anna Liss
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Polis (331)
2021-04-17 Är polisen skyldig att underrätta om anledning till identifiering?
2021-04-14 ​Behöver jag vapenlicens för att köpa pistolmagasin? Hur många skott får ett pistolmagasin rymma?
2021-04-13 Kan en person med autism få vapenlicens?
2021-04-13 Polisens rätt att kräva legitimering?

Alla besvarade frågor (91411)