Tillämplig lag vid konsumentköp och allmänna köprättsliga principer

2017-07-23 i KÖPRÄTT
FRÅGA
Om jag har tecknat ett abonomang på 12 månader, men anser att jag inte får den varan jag betalar för. vilka lagar kan jag hänvisa till då ?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det framgår inte vilken typ av abonnemang du har tecknat (om det rör en elektronisk tjänst, annan typ av tjänst, varor eller annat) och inte heller under vilka förutsättningar som avtalet har ingåtts. Det är därför svårt att ge ett klart svar på vilka lagar som är tillämpliga i ditt fall. Jag kommer först kortfattat hänvisa till vissa lagar som kan vara av betydelse för dig och i vilka situationer de är tillämpliga. Sedan kommer jag förklara vad som gäller när man anser att en försäljare inte uppfyller ett avtal enligt allmänna avtalsrättsliga principer. Jag utgår i mitt svar från att du har tecknat ett abonnemang som privatperson – alltså att du är en konsument som omfattas av principerna om konsumentskydd.

Relevanta lagar vi konsumentköp

När man tecknar abonnemang ingår man avtal och avtalslagen (AvtL) är tillämplig. Denna lag reglerar huvudsakligen hur man går till väga för att sluta avtal och vem som får sluta avtal, men det finns också allmänna ogiltighetsgrunder. Man kan i vissa fall få avtal ogiltigförklarade om de exempelvis har ingåtts under tvång eller har lurats att ingå avtalet (AvtL 28-35 §§). Om ett avtal är oskäligt kan man få det jämkat enligt AvtL 36 §.

När en konsument köper lösa saker av en näringsidkare är konsumentköplagen (KKöpL) tillämplig. Det gäller alltså varor av olika slag. Man brukar även säga att lagen slår fast vissa allmänna principer om konsumentskydd och man till viss del utgå från den även i andra konsumentskyddsfrågor.

Konsumenttjänstlagen (KtjL) motsvarar konsumentköplagen men gäller när avtalet avser en tjänst. Tjänsten ska omfatta arbete på lösa saker eller på fast egendom eller förvaring av saker. Typexempel är alltså olika reparationer och liknande.

Distansavtalslagen (DistAvtL) gäller när ett avtal har ingåtts utanför en affärslokal genom t. ex. telefonförsäljning. Avtalet ska gälla en vara eller tjänst. Lagen reglerar huvudsakligen näringsidkarens skyldighet att ge tillräcklig information till köparen, köparens ångerrätt o.d.

Lagen om avtalsvillkor i konsumentförhållanden reglerar hur en näringsidkare får utforma avtalsvillkor när de säljer varor, tjänster och andra nyttigheter till konsumenter. Bl. a. säger den att tvist om exempelvis jämkning av ett avtal mellan en näringsidkare och en konsument tolkas till konsumentens fördel (10 §).

I lagen om elektronisk kommunikation regleras skyldigheter och rättigheter som köpare av elektroniska kommunikationstjänster har och vilka skyldigheter en operatör har. Bl. a. regleras vilka typer av villkor som operatörer ha i sina avtal.

Allmänna principer i köprättsfrågor och konsumentskydd

Har du nyligen ingått ett avtal kan du ha ångerrätt eller öppet köp. Vid distansköp har en konsument 14 dagars ångerrätt (DistAvtL 10 §) med vissa specifika undantag (DistAvtL 11 §). Det kan också finnas villkor som ger köparen öppet köp eller ångerrätt i det specifika avtalet och då gäller dessa, så länge de inte är till nackdel för konsumenten i förhållande till dennes rätt enligt lag.

Om man anser att man inte får det man betalar för ska man reklamera – alltså meddela försäljaren om att man anser att något är fel. Om det man får inte stämmer överens med avtalsvillkor, försäljarens löften eller marknadsföring av tjänsten/varan kan varan/tjänsten anses vara felaktig. Som regel har försäljaren då rätt att försöka åtgärda felet på ett lämpligt sätt. Vid väsentliga avtalsbrott kan man begära att få häva ett avtal. Ett västenligt avtalsbrott föreligger när ett fel är av västenlig betydelse för köparen. Det kan till exempel röra sig om att en vara inte är brukbar eller fungerar som den är tänkt att göra.

Vad kan man göra när man är missnöjd med ett avtal?

Om man har ingått ett avtal som man inte är nöjd med eller anser att man inte får det man betalat för är första steget alltid att kontakta den andra parten och meddela detta. I vissa fall kan inkluderar avtalet olika villkor för ångerrätt som kan aktualiseras och i andra fall kan säljaren och köparen komma överens om att man ska frångå avtalet, eller åtgärda problemet på något annat sätt.

Om en konsument och en näringsidkare inte kan komma överens kan konsumenter göra en anmälan till Allmänna reklamationsnämnden (ARN) som i vissa fall kan pröva en tvist. Är man osäker på vad som gäller i en specifik situation och vill ha vidare hjälp med frågan kan man också vända sig till konsumentverkets konsumentrådgivning för att ställa specifika frågor.

Sammanfattning

I ditt fall kan alltså många olika lagar vara tillämpliga, men jag kan inte ge ett säkert svar på vilken då jag inte känner till det exakta problemet, hur avtalet ingåtts eller villkoren. Däremot finns vissa grundläggande principer om att tvister ska tolkas till konsumenters fördel och att väsentliga avtalsbrott ger dig rätt att häva ett avtal. Ett bra första steg är alltid att kontakta den andra avtalsparten, förklara problemet och se om man kan komma överens om en lösning tillsammans. För mer specifika frågor kan du kontakta konsumentrådgivningen och vill du göra en anmälan av en tvist kan du kontakta ARN.

Jag hoppas att detta har varit till din hjälp och att du hittar en bra lösning på problemet.

Vänliga hälsningar,

Mikaela von Bornstedt
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (922)
2022-01-14 Dubbelöverlåtelse av lös egendom
2021-12-30 Kan jag som svensk medborgare med svenskt personnummer stå som ägare på en bil i Sverige trots att jag är folkbokförd utomlands?
2021-12-01 Vilken ångerrätt gäller vid köp av telefonförsäljare?
2021-11-30 Samtycke vid digitalt presentkort

Alla besvarade frågor (98465)