FrågaARVS- OCH TESTAMENTSRÄTTBouppteckning och arvsskifte30/06/2015

Tilläggsbouppteckning

Hej.

Det har framkommit uppgifter om att en anhörig som avled för >2 år sedan, ska ha tillgångar utomlands. Dessa finns ej medtagna vid bouppteckningen som gjordes för < 2 år sedan.

Det har även upptäckts att felaktigt datum uppgivits för tillfället för bouppteckning. Uppfattar på tidigare ställd fråga att anmärkning skall göras 1 månad efter det att bouppteckningen upprättades. Det dröjde >1 månad innan undertecknad fick en kopia på bouppteckningen, så detta förfarande med anmärkningar inom en månad var därmed inte möjlig.

Vad gäller här, och vad bör/kan göras?

Att återvända med ärendet till den advokat som hade uppdraget med bouppteckningen är uteslutet.

Tacksam för snaraste svar.

Lawline svarar

Hej,

Tack för att du vänder dig till Lawline!

Att det i efterhand framkommit att den avlidne har tillgångar utomlands är grund för upprättande av en tilläggsbouppteckning enligt 20 kap. 10 § ärvdabalken. En tilläggsbouppteckning innehållande de nya tillgångarna ska förrättas inom en månad efter att tillgångarna uppdagades och samma bestämmelser gäller som för en vanlig bouppteckning. Det innebär att en ny förrättning ska hållas med ny kallelse, nytt intygande av bouppgivare och två förrättningsmän o.s.v. De uppgifter som ska antecknas i tilläggsbouppteckningen är de uppgifter som visar att förrättningen gått till på rätt sätt samt tillägget. I övrigt kan man hänvisa till uppgifterna i den tidigare bouppteckningen. Även om det förflutit längre tid än en månad från den tidpunkt som tillgångarna upptäcktes ska en tilläggsbouppteckning upprättas. Tilläggsbouppteckningen ska lämnas in till Skatteverket senast en månad efter förrättningen.

Med vänliga hälsningar

Cecilia BernhardssonRådgivare