Tiggeriförbud?

2020-05-27 i OFFENTLIG RÄTT
FRÅGA
Kan Sverige införa förbud mot tiggeri?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

Det finns ett avgörande från högsta förvaltningsdomstolen (HFD) där HFD tillät en kommun att i sina lokala ordningsföreskrifter reglera passiv penninginsamling (tiggeri) vid vissa särskilt angivna platser där det enligt kommunen uppstått eller kunnat uppstå ordningsproblem.

Huruvida ett tiggeriförbud kan införas i hela Sverige är dock inte säkert. Tiggeri kan anses vara ett uttryck för yttrandefrihet, varvid ett tiggeriförbud skulle kunna anses rättighetsinskränkande.

Yttrandefriheten är en rättighet som kan inskränkas, dock krävs stöd i lag (2 kap 20, 21 och 23 § regeringsformen). En begränsning får till exempel göras endast för att tillgodose ändamål som är godtagbara i ett demokratiskt samhälle. Begräsningen får aldrig gå utöver vad som är nödvändigt med hänsyn till det ändamål som har föranlett den och inte heller sträcka sig så långt att den utgör ett hot mot den fria åsiktsbildningen. Begränsningen får vidare inte enbart göras på grund av politisk, religiös, kulturell eller annan sådan åskådning.

Yttrandefriheten får begränsas med hänsyn till rikets säkerhet, folkförsörjningen, allmän ordning och säkerhet, enskildas anseende, privatlivets helgd eller förebyggandet och beivrandet av brott (2 kap 23 § regeringsformen).

Vidare regleras yttrandefriheten i artikel 10 i Europakonventionen om skydd för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna (EKMR). Om ett nationellt tiggeriförbud anses utgöra en otillåten inskränkning av yttrandefriheten enligt EKMR får Sverige enligt 2 kap 19 § regeringsformen inte meddela ett sådant i lag, eftersom detta skulle strida mot Sveriges åtaganden på grund av EKMR.

Det finns inget givet svar men omständigheterna talar för att ett nationellt tiggeriförbud i Sverige inte skulle vara helt accepterat.

Hoppas du fick svar på din fråga!

Med vänliga hälsningar,

Michaela Iosifidou
Fick du svar på din fråga?
Senaste besvarade frågorna inom Övrigt (1233)
2021-01-21 Påverkar den nya pandemilagen privata tillställningar i hemmet?
2021-01-20 Byta efternamn
2021-01-18 Går det att ha dubbelt efternamn och krävs makes godkännande för byte av barnens efternamn?
2021-01-17 Får jag begravas tillsammans med mitt husdjur?

Alla besvarade frågor (88319)