Tidsfrist för bodelning i anledning av äktenskapsskillnad

2016-08-22 i Bodelning
FRÅGA
Min man o jag skildes 1998 och hade då ett hus som vi bodde i i 20 år. När jag lämnade honom efter 20 år gjordes ingen delning av fastigheten. Skulle det gjorts? Är det för sent nu?
SVAR

Hej och tack för att du vänder dig till Lawline med din fråga!

En bodelning behöver inte göras förrän ett äktenskap är upplösts, vilket i de flesta fall innebär att domen på äktenskapsskillnd skall ha meddelats och vunnit laga kraft, se 9 kap. 4 § äktenskapsbalken (här). Någon ytterligare tidsgräns för påkallande av bodelning finns inte reglerad i lag.

Dock kan en make, enligt praxis, efterge sin rätt till bodelning om denne väntat för länge att påkalla bodelnigen samt inte haft någon förklaring till sitt dröjsmål. I rättsfallet NJA 1993 s. 580 konstaterades att påkallande av bodelning 24 år efter äktenskapsskillnad var för sent och att maken förlorat sin rätt till en formell bodelnig. I ett annat rättsfall, NJA 2009 s. 437, ansågs en begäran om bodelning fortfarande möjlig efter 10 år. Det finns ingen allmän tidsfrist för när rätten till bodelning faller bort, utan en bedömning måste göras i varje enskilt fall.

En makes rätt att påkalla bodelning kan alltså inte preskriberas, men en make kan anses ha eftergett rätten om det gått för lång tid från äktenskapets upplösning tills dess att bodelning påkallas.

I ert fall har det gått 18 år sedan äktenskapets upplösning. Det finns en risk att domstolen anser att 18 år är för lång tid att vänta med en bodelning, dock beror bedömningen på de bakomliggande skälen till dröjsmålet.

Jag hoppas att ovanstående har gett svar på din fråga.

Vänliga hälsningar,

Emma Nilsson
Fick du svar på din fråga?