Talan i domstol två år efter uppsägning

FRÅGA
HejMin frågaGammal anstäld som varit uppsagt för två år senKan han nu börja driva ärande till domstol?Med vänlig hälsning Tomas
SVAR

Hej och tack för att du ställer din fråga till Lawline!

Jag tolkar din fråga som så att en anställd har blivit uppsagd för två år sedan, och nu vill driva ärande om (felaktig) uppsägning eller eventuellt skadestånd.

Det korta svaret på frågan är nej. Tidsfristen för att påkalla talan i domstol har löpt ut och det går inte att föra talan vidare till domstol längre.

LAS 40–42 §

Regler för vad som gäller vid uppsägning av en arbetstagare hittar man i lagen om anställningsskydd (LAS). Om en arbetstagare anser att en uppsägning har gått till på ett felaktigt sätt har en arbetstagare möjlighet att yrka att uppsägningen ogiltigförklaras samt också möjlighet att kräva skadestånd.

Om en arbetstagare vill yrka att en uppsägning ska ogiltigförklaras måste dock arbetstagaren meddela detta till arbetsgivaren senast inom två veckor efter den tidpunkt att uppsägningen har skett eller se till ett fackförbund inleder tvisteförhandlingar inom denna tid. Sker det en förhandling måste talan vid domstol väckas senast två veckor efter att förhandlingen har avslutats. Detta framgår av 40 § LAS och är så att säga preskriptionstiden för anställningstvister. Eftersom det nu har gått två år sedan uppsägningen har skett finns det alltså inte längre någon möjlighet att bestrida/tvista uppsägningen.

Detsamma gäller anspråk på skadestånd. För skadestånd gäller att arbetstagaren ska meddela arbetsgivaren om detta inom fyra månader från den tidpunkt uppsägningen har skett eller se till att ett fackförbund inleder förhandling inom fyra månader. Inleder fackförbund en förhandling ska talan om skadestånd väckas vid domstol inom fyra månader efter att förhandlingen har avslutats. Detta framgår av 41 § LAS och är preskriptionstiden för skadeståndstalan i anställningstvister.

Vidare stadgar 42 § LAS uttryckligen att om dessa tidsfrister inte följs så har arbetstagaren förlorat sin rätt till talan.

Vänliga hälsningar

Robin Uddén
Vi kan hjälpa dig vidare!
Våra jurister ger dig personlig hjälp. Klicka för att boka tid med Lawline Juristbyrå: BOKA.
Fick du svar på din fråga?